Teman

Under strategiperioden inspireras forskningen och undervisningen av teman som sporrar till samarbete mellan vetenskaps- och utbildningsområden och förnyar forskningen och lärandet.
Ett me­nings­fullt liv, en väl­må­en­de män­ni­ska och en sund mil­jö

Vad innebär välbefinnande för individen? Temat handlar om förutsättningarna för ett gott liv, om välfärdssamhället och hur det byggs upp, förändras och påverkar individers liv. Inom ramen för temat behandlas ett betydelsefullt liv, lycka samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. I temat behandlas utöver människans hälsa också miljöns och djurens hälsa samt deras inbördes samband och ömsesidiga påverkan.

En mänsk­lig och rätt­vis värld

I arbetet med att bygga upp en mänsklig och rättvis värld är samhällsfrågor samt samhällens och gruppers verksamhet och växelverkan av central betydelse. Temat synliggör hinder för rättvisa till exempel genom att forska i ojämlikhet, skarpa skiljelinjer orsakade av polarisering samt diskriminerande strukturer. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen och i synnerhet dess potential och utmaningar upphov till nya forskningsinitiativ. Temat öppnar för nya möjligheter till ökad förståelse om människan och den övriga världen. Tanken ”Förstå människan och förändra världen” skapar en stark länk till samhällspåverkan.

En håll­bar och livs­dug­lig fram­tid för jor­den

Betydelsefulla frågor i forskningen om en hållbar och livsduglig framtid för jorden är sådana där naturen möter den mänskliga verksamheten. Klimatförändringen, utarmningen av den biologiska mångfalden och de sinande naturresurserna är utmaningar som har ett samband med människans verksamhet, välbefinnande och ekonomi. Vi undersöker temat såväl ur naturvetenskapliga synvinklar från geologi till ekologi som ur samhälleliga, sociala och mänskliga perspektiv.

Ett uni­ver­sum av idéer och po­ten­ti­al

Temat bereder plats för gränslös nyfikenhet, överraskande samband och banbrytande forskning, och skapar nya interdisciplinära kopplingar. Vi förnyar våra tankesätt och fördjupar vår förståelse när vi sammanför såväl de minsta partiklarna som de största filosofiska frågorna. Nya perspektiv inbjuder oss att avvika från upptrampade stigar och ge oss i kast med vår tids mest fascinerande vetenskapliga och begreppsliga frågor. Det gör vi genom att sammanfoga synvinklar från till exempel filosofi, matematik, teologi, folkloristik, kosmologi, neurovetenskap och kognitionsvetenskap.