Strategiska val

Vi förverkligar vår vision ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” med hjälp av fyra strategiska val som ger vårt gemensamma arbete en riktning.
Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla

Till vårt universitets styrkor hör att vi kontinuerligt utvecklar vårt vetenskapliga tänkande och vår forskningskompetens. På så sätt förbättras forskningens kvalitet och vi får allt bättre förutsättningar för högklassig publikationsverksamhet, internationell genomslagskraft och framstående expertis. Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning säkerställer att lärandet håller en hög nivå. Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation sprider vi det vetenskapliga tänkandet även utanför universitetet, för vetenskap tillhör alla.

Öppen­het stär­ker ve­ten­ska­pen och sam­ar­be­tet

Öppenhet utgör grunden för hur vi genomför våra kärnuppgifter. Öppen vetenskap och öppet tillgängliga material främjar forskningens utveckling och ställer forskningskunskapen till samhällets förfogande. Till de centrala utmaningar som vår omfattande forskningskunskap kan bidra till att lösa hör att stävja klimatförändringen, bibehålla naturens mångfald, använda naturresurserna på ett hållbart sätt, trygga hälsa och välfärd samt upprätthålla sammanhållningen i samhället.  Öppenhet skapar också nya möjligheter till samarbete och stärker vår sociala interaktion.

Vårt universitet är det bäs­ta stäl­let att stu­de­ra och ar­be­ta

År 2030 är Helsingfors universitet det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta. Ett universitet med välmående, jämlika och engagerade medverkande är en förutsättning för vår framgång. Vi värnar om och utvecklar universitetsdemokratin och uppmuntrar universitetets personal och studenter att engagera sig i gemensamma frågor. Universitetet är känt för att vara en lockande arbetsgivare och en gemenskap där mångfald och diskussion uppskattas.

Vårt universitet är en fö­re­gång­a­re inom an­svar och håll­bar­het

Vårt mål är att vi år 2030 är ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet. Hållbarhetsrelaterade teman är ett genomgående element i utbildningsutbudet och universitetet utbildar experter som styr världen i en hållbar och ansvarsfull riktning. Vi är en föregångare i samhället och vi föregår med exempel och tillämpar verksamhetssätt som stöder hållbar välfärd. Hållbarhet och ansvar styr all vår verksamhet. Vår forskning och undervisning främjar hållbar utveckling i samverkan med det omgivande samhället.