Tenure track vid Helsingfors universitet
Karriärsystemets syfte är att göra den akademiska karriären mer förutsägbar, konkurrenskraftig och lockande.
Tenure track modellen
Skräddarsydd karriärväg på tenure track

Vår karriärmodell gör det möjligt att välja kandidaterna med omsorg. När en kandidat har valts till en anställning som biträdande professor fastställs individuella kriterier för framgång i arbetet under tenure track-perioden.

I universitetets tenure track-karriärsystem leder en första visstidsanställning som biträdande professor på 3–5 år (assistant professor) till en ytterligare anställning som biträdande professor på 3–5 år (associate professor). Därefter kan den biträdande professorn utnämnas till ordinarie professor om hen uppfyller kriterierna. Karriärsystemets syfte är att göra den akademiska karriären mer förutsägbar, konkurrenskraftig och lockande.

Bedömningen görs som en helhet. Vid rekrytering av en biträdande professor/professor samt under en biträdande professors avancemang i karriärsystemet (tenure track) bedöms personen med avseende på följande delområden:

 • forskningsmeriter
 • undervisnings- och handledningsmeriter
 • samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

 

 

En skräddarsydd karriärväg: besittningsbana 3 till 10 år.

Alla stadier av besittningsbanan kan anges direkt beroende på den sökandes karriärstadium.

Tidsbesyrerad biträdande professor - 3 till 5 år

 •  Granskning baserad på individuella kriterier

 Fixed term associate professor - 3 till 5 år

 •  Granskning baserad på individuella kriterier
 •  Extern bedömning

 Full professor - permanent

 

 

Kriterierna på universitetsnivå som beskrivs nedan används i rekryteringen. Bedömningen görs som en helhet och samma kriterier används både vid rekryteringar och vid de utvärderingar av en biträdande professors arbete som görs inom ramen för karriärsystemet.

Bedömningskriterier baseras på rektorens beslut (1.2.2019, HY/125/00.00.06.00/2019)

Kriterierna för förfarande vid kallelse till biträdande professor baseras på rektorns beslut HY/2498/00.00.06.00/2020 (2.11.2020).

Biträrande professor, arbetsperiod 1

Under den första arbetsperioden förutsätts den biträdande professorn ha akademisk potential och förmåga att utvecklas i sin akademiska karriär. Vid rekryteringar till en första arbetsperiod som biträdande professor är avsikten att identifiera framtida förmågor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (assistant professor) beaktas följande meriter:

 • forskningsmeriter av hög kvalitet i förhållande till den akademiska erfarenheten samt dokumenterat självständig, originell och högkvalitativ forskningsverksamhet
 • antalet referentgranskade publikationer och/eller monografier samt deras kvalitet
 • verksamhet i nationella och internationella forskningsgrupper och/eller nätverk påbyggnadsstudier, postdoc-anställningar och/eller utlandsarbete
 • personen betraktas som ett framtidslöfte av andra inom vetenskapsområdet
 • visad motivation att utveckla undervisningen, eventuell undervisningserfarenhet och andra meriter inom undervisning
 • verksamhet i akademiska forskarsamhällen
 • dokumenterad aktivitet i anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering.

Biträrande professor, arbetsperiod 2

Under den andra arbetsperioden förutsätts en biträdande professor förutom framtidspotential också ha betydande vetenskapliga meriter. Personen ska visa tydlig potential för en anställning som professor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (associate professor) beaktas följande meriter:

 • prov på kontinuerlig och uppåtgående vetenskaplig forskning av hög kvalitet
 • självständigt producerade referentgranskade publikationer i framstående publikationsserier/publikationskanaler på området och/eller monografier utgivna av ansedda förlag
 • verksamhet i internationella forskningsgrupper och/eller nätverk samt utlandsarbete
 • personen betraktas som en ansedd forskare av andra inom vetenskapsområdet
 • prov på undervisnings- och handledningserfarenhet, undervisningsutveckling och andra undervisningsmeriter
 • verksamhet (inkl. ledarskapserfarenhet) i akademiska forskarsamhällen
 • dokumenterad anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering
 • deltagande i samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

Pro­fessor

Den som rekryteras till professor ska ha gedigna akademiska meriter och vara en erkänt framstående person inom sitt vetenskapsområde.

Vid rekrytering av professorer beaktas följande meriter:

 • högklassig vetenskaplig kompetens och betydande publikationsmeriter
 • prov på ledning av vetenskaplig forskning
 • prov på handledning av doktorsavhandlingar och annan handledningserfarenhet
 • förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet
 • gedigen undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, undervisningsprovet betygsatt med minst vitsordet god
 • förmåga att producera och utveckla undervisningsmaterial
 • erfarenhet av, förmåga till och prov på akademiskt ledarskap, gedigen ledarskaps- och interaktionsförmåga
 • aktiv verksamhet i forskarsamhället
 • prov på anskaffning av betydande konkurrensutsatt forskningsfinansiering
 • vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag
 • prov på samverkan med samhället.

För att stödja dig på din väg mot full professur skräddarsyr vi en karriärväg för dig med individuellt övervägde kriterier för framsteg. Dessa kriterier bygger upp din kompetens steg för steg så att du kan gå vidare på besittningsbanan.

För att möta de utmaningar som ställts upp för dig kommer vi att visa oss att du är fast besluten att ambitiöst fortsätta karriären som professor vid Helsingfors universitet. Vi erbjuder också en möjlighet till mentorskap för att stödja dig på din väg.

Individuella kriterier för förlopp fastställs efter att du har rekryterats till en tjänst. Följande kriterier används för att bedöma kandidaterna både under rekryteringen och för framsteg på besittningsrätten:

Forskningskvalifikationer
 Undervisnings- och handledningsmeriter
 Allmänhetens engagemang och interaktion inom universitetsgemenskapen

 •  
Internationell och transparent rekryteringsprocess

Vår ansökningsprocess har fått beröm för sin genomskinlighet, professionalitet och internationella profil.

 

Universitetet strävar efter att rekrytera de mest begåvade och motiverade förmågorna till tenure track-anställningar. Vår ansökningsprocess har fått beröm för sin genomskinlighet, professionalitet och internationella profil. Alla tillsättningar bygger på omsorgsfulla bedömningar av ansedda sakkunniga och utomstående bedömare. Vi kommunicerar öppet med alla kandidaterna under processen.

 

Rekryteringsprocessen

Processvaraktighet: 6 till 12 månader. Vi kommunicerar öppet till alla kandidater under hela processen.

1. Identifiering av potentiella kandidater och öppen utlysning

Alla anställningar vid Helsingfors universitet publiceras i öppen utlysning. Befattningar annonseras vanligtvis på öppen nivå. Det innebär att inbjuda ansökningar från alla nivåer: blivande biträdande professorer, docenter och professorer.

I Helsingfors universitets rekryteringsprocess kan fakultetens sökkommitté eller motsvarande organ användas för att identifiera potentiella kandidater.

2. Utvärdering och slutlista

I följande skede av rekryteringsprocessen utvärderas och listas kandidaterna. Vid rekryteringen av anställning vid Helsingfors universitet används i detta skede en utnämningskommitté. Dekanus inrättar utnämningskommittén, som ska omfatta fem professorer.

I undantagsfall kan upp till två utskottsledamöter vara docenter med den erfarenhet som krävs för uppgiften. Diskvalificering beaktas vid tillsättningskommittén.

Helsingfors universitet främjar jämställdhet under alla omständigheter, och därför ska både kvinnor och män om möjligt väljas ut som kommittéledamöter.

Utnämningskommittén kortlistar de sökande. I detta skede informeras alla sökande om huruvida de är kortlistade sökande eller inte.

Följande steg är endast för kortlistade kandidater:

3. Extern utvärdering, intervju och utvärdering av undervisningsfärdigheter (platsbesök)

Utnämningskommittén begär uttalanden från de kortlistade kandidaterna om deras akademiska kvalifikationer och andra meriter från minst två externa bedömare. Där så är möjligt ska lika många kvinnor och män väljas ut som externa bedömare.

Se mer detaljerad information om den vetenskapliga utvärderingen i Instruktioner för externa bedömare, längre ner på denna sida.

Intervjuerna

De sökande kontaktas för att komma överens om tid och plats för en intervju. Beroende på processen kan det bli två intervjuer. Utnämningskommittén genomför intervjuerna.
Utvärdering av undervisningsförmåga

Undervisningsfärdigheter bedöms som helhet, med beaktande av:

Pedagogisk utbildning och tänkande,
 undervisningserfarenhet och utveckling av undervisning,
 erfarenhet av avhandlings- och avhandlingshandledning,
 Förmågan att producera läroämne.
 andra undervisningsmeroe och en demonstration av undervisningsförmåga.

Utvärderingen av undervisningsfärdigheterna görs av fakultetens undervisningskompetenskommitté.

Kraven för varje bedömningsområde beskrivs i bedömningsmatrisen. Matrisen kan variera lite beroende på fakulteten (se varje fakultets instruktioner från fakultetens webbplats under bedömning av undervisningsförmåga). Under rekryteringsprocessen får de sökande all nödvändig information för att utvärdering av undervisningsförmåga.

Bedömningen av undervisningsfärdigheter visar om den sökande är behörig till tjänsten i fråga om sin undervisningsförmåga. I slutet av rekryteringsprocessen kommer den sökande alltid att få ett utlåtande om sin undervisningsförmåga.

Undervisningsdemonstration

Tanken med undervisningsdemonstrationen är att illustrera hur kandidaten på ett pedagogiskt meningsfullt sätt skulle undervisa ett givet ämne till en viss målgrupp av studenter.

En undervisningsdemonstration skiljer sig mycket från en vetenskaplig presentation genom att kandidaten inte illustrerar sina egna kunskaper i ämnet. I undervisningsdemonstrationen fokuserar kandidaten på studenternas lärande kring både kunskaper och färdigheter samt på inkludering av aktiverande moment.

I praktiken bestämmer undervisningskompetenskommittén vanligtvis titeln på undervisningsdemonstrationen. Vanligtvis får alla sökande samma titel för föreläsningen. Föreläsningens längd är cirka 20 till 30 min. Under rekryteringsprocessen kommer HR att ge all nödvändig information om hur man förbereder sig för undervisningsdemonstrationen.

Andra delar av webbplatsbesöket

Under platsbesöket, beroende på rekryteringsprocessen och institutionen eller fakulteten, kan kandidater ha möjlighet att hålla ett vetenskapligt föredrag, träffa andra forskare från fältet och titta närmare på relevant infrastruktur.

4. Beslut om rekrytering

Alla kandidater som fortfarande är involverade i processen kommer att informeras personligen när rekryteringsbeslutet har fattats.

Vid Helsingfors universitet fattas rekryteringsbeslutet i en förslagsprocess:

För det första gör utnämningskommittén en omfattande bedömning och utgör en översikt över de kortlistade sökandes kvalifikationer.
 För det andra föreslår utnämningskommittén det slutliga uttalandet till fakultetens dekanus.
 För det tredje beslutar rektorn om utnämningen efter att noggrant ha beaktat ansökningshandlingarna samt det material som producerats under utnämningsprocessen.

Efter att beslutet fattats kontaktar fakulteten den nya biträdande professorn/docenten/professorn för att diskutera det praktiska och därefter undertecknas arbetsavtalet. Om en assistent eller docent rekryteras fastställs kriterier för en framgångsrik period som assistent eller docent.

 

 

Helsingfors universitet uppmanar externa bedömare att utvärdera de sökandes vetenskapliga kvalifikationer under rekryteringsprocessen.

Följande information riktar sig särskilt till bedömare som utvärderar kandidaterna under rekryteringsprocessen för biträdande/biträdande professorer och professorer samt vid anställningsgranskning, befordran och inbjudan.

1. Att bli inbjuden att vara en extern bedömare

Utnämningskommittén lämnar ett förslag om de externa bedömarna till dekanus, som beslutar om de ska godkännas. I varje rekryteringsprocess uppmanas minst två externa bedömare att lämna ett uttalande om varje kortlistad kandidat.

Vanligtvis innehar bedömare positionen som professor eller har lika akademiska meriter. Tjänstens forskningsområde kommer att beaktas vid valet av bedömare.

Det finns begränsningar för vem som kan fungera som bedömare. Bedömningsprocessen är förenlig med de allmänna principerna om diskvalificering.

En bedömare bör inte ha gemensamma publikationer eller annat vetenskapligt samarbete med den sökande under de senaste tre åren.
 En bedömare ska inte vara med stipendiat eller medbetalare, doktorsavhandlingshandledare (inom de senaste tio åren), nära vän eller nära släkting till den sökande.

För att undvika intressekonflikter ombeds bedömare att bekräfta hur de känner kandidaten i sin rapport.

2. Utvärdering och rapport av kandidater

I varje rekryteringsprocess ges instruktioner och/eller ett mallformulär för bedömning till alla utvärderare. Dessa stöder utvärderarna i deras arbete och ser till att alla relevanta bedömningsområden omfattas.

Bedömare ombeds att göra en helhetsbedömning av kandidaternas akademiska kvalifikationer och lämna in en kort skriftlig rapport som fokuserar på kandidaternas akademiska kompetens och relativa styrkor och svagheter och varje kandidats lämplighet för det specifika området för tjänsten.

Bedömare ombeds i sin bedömning ange för vilket stadium (biträdande professor/docent/professor) varje kandidat är mest lämplig och även att klassificera kandidaterna i enlighet med följande kategorier: starkt rekommenderad, rekommenderad, inte rekommenderad.

Helsingfors universitets modell för besittningsrätt

I vår trenivås ämbetstid leder en tidsbesyrerad biträdande professur på tre till fem år till en docentskap på tre till fem år. Detta kulminerar i en permanent professur om kriterierna för beviljande av anställning uppfylls. Alla etapper av besittningsbanan kan anges direkt, beroende på den sökandes karriärstadium.

I Helsingfors universitets föreskrifter anges kvalifikationskriterier för professorer (34 §) och biträdande/docenter (37 §). För mer information, se Helsingfors universitets föreskrifter.

Särskilda bedömningskriterier för biträdande/biträdande professorer och professorer vid Helsingfors universitet används vid rekrytering av biträdande/docenter och professorer. Samma kriterier används också i kampanj- och besittningsrecensionerna.

The most typical disqualification cases (pdf)