Akademiskt karriärsystem

Vi erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter inom undervisning och forskning. På den här sidan hittar du beskrivningar av akademiska befattningar och titlar vid Helsingfors universitet samt en beskrivning av vår karriärmodell i fyra nivåer.
Helsingfors universitets karriärmodell i fyra nivåer

Den första nivån i Helsingfors universitets akademiska karriärmodell utgörs av doktorander. Den andra nivån utgörs av forskardoktorer, som har avlagt sin doktorsexamen och som ska bli forskare. Den tredje nivån är den bredaste och mångsidigaste. Befattningarna på den tredje nivån varierar mellan undervisningsinriktade universitetslektorat och olika forskningsinriktade befattningar, till exempel som universitetsforskare och biträdande professor på första arbetsperioden i vårt karriärsystem (tenure track). På den här nivån finns även befattningar för mer erfarna forskare, till exempel äldre universitetslektor, biträdande professor på andra arbetsperioden i karriärsystemet och äldre forskare. En befordran till äldre universitetslektor och äldre klinisk lärare är endast möjlig efter intern bedömning. Även när en forskare har utsetts till biträdande professor grundar sig en befordran i karriärsystemet på intern bedömning. Den fjärde nivån i karriärmodellen utgörs av professorer och forskningsledare.

Akademiskt karriärsystem

Professor är den högsta akademiska graden vid ett universitet och kräver omfattande och betydande forskning och meritering inom personens vetenskapsområde. En professor leder och utvecklar forskningen och den forskningsbaserade undervisningen inom sitt specialområde och deltar i samverkan med samhället och i internationellt samarbete. Det finns över 500 professurer vid Helsingfors universitet.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att ge forskningsbaserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt prov på internationellt samarbete inom det egna området. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

En professor kan tillsättas genom öppen utlysning eller kallelse, eller genom en befordran i karriärsystemet. 

Forskningsledarna och förste intendenterna ansvarar för omfattande och krävande forskningsuppgifter. Av den som anställs som forskningsledare eller förste intendent krävs motsvarande meriter som av den som anställs som professor, dock så att man vid bedömningen av meriterna särskilt beaktar vetenskapligt arbete och resultatrik verksamhet som ledare av en forskningsgrupp, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering och prov på internationellt samarbete inom forskningen.

En forskningsledare och förste intendent kan anställas genom öppen utlysning eller kallelse.

En biträdande professor är en begåvad forskare med meriter som visar på betydande vetenskaplig potential. En biträdande professor bedriver och leder vetenskaplig forskning, ger forskningsbaserad undervisning, följer utvecklingen inom sitt område och medverkar i forskarsamhället.

Av en biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och sådan undervisningsförmåga som anställningen förutsätter. Vidare förutsätts publikationer och på annat sätt visad kompetens och motivation för en universitetskarriär.

Helsingfors universitet lockar till sig internationella toppforskare genom sitt konkurrenskraftiga och transparenta karriärsystem (tenure track). För närvarande arbetar över 140 biträdande professorer i universitetets attraktiva forsknings- och undervisningsmiljö.

En biträdande professor kan anställas genom öppen utlysning eller kallelse.

En äldre universitetslektor och äldre klinisk lärare är en erfaren och meriterad forskare som har en lämplig doktorsexamen och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete samt förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet, utveckla undervisningen med utgångspunkt i forskning och handleda examensarbeten.

Vid Helsingfors universitet är det endast möjligt att avancera till äldre universitetslektor och äldre klinisk lärare genom intern bedömning i enlighet med karriärmodellen för universitetslektorer och kliniska lärare.

Universitetslektorer och kliniska lärare är forskare som arbetar självständigt inom sitt vetenskapsområde antingen forsknings- eller undervisningsinriktat. Av den som anställs som universitetslektor eller klinisk lärare förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet och förmåga att handleda examensarbeten.

Universitetslektorer och kliniska lärare rekryteras i huvudsak genom öppen utlysning.

En universitetsforskare, äldre forskare och forskningskoordinator är en självständig och aktiv forskare med djupgående kunskaper inom sitt område. En anställning som universitetsforskare och äldre forskare kräver förmåga att leda en forskningsgrupp och skaffa extern forskningsfinansiering. Den som anställs som forskningskoordinator behöver förmåga att administrera forskningsprojekt och deras ekonomi. När dessa anställningar tillsätts värdesätts vetenskapligt arbete utomlands och prov på internationellt samarbete.

Doktorer arbetar vanligen som forskardoktorer i 3–5 år efter sin doktorsexamen. Tiden som forskardoktor kvalificerar personen som forskare; forskaridentiteten stärks och en självständigare och mer ansvarsfull roll inom forskningen växer fram.

En universitetslärare arbetar med praktisk undervisning som till sin natur inte innefattar forskning. Av den som anställs som universitetslärare förutsätts lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av undervisningsarbete. Särskilt värdesätts pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och mångsidig undervisningsförmåga.

En doktorand genomför påbyggnadsstudier och bedriver aktiv forskning i samband med sin avhandling. Forskarskolan vid Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden vid universitetet. Alla doktorander vid Helsingfors universitet studerar i något av dessa program. Endast en del av dem står i ett anställningsförhållande till Helsingfors universitet. Helsingfors universitet erbjuder avlönade 1–4 år långa doktorandanställningar på heltid.

Andra akademiska möjligheter

En person som har avlagt doktorsexamen och har särskilt framstående meriter och
erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara av nytta i universitetets verksamhet, kan kallas att bli arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet. En arbetslivsprofessor anställs alltid för en viss tid och arbetar deltid (vanligtvis 20–50 %) vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Docent är en akademisk titel som beviljas som erkänsla för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Titeln docent kan på ansökan beviljas en person som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Vid Helsingfors universitet beviljas titeln docent av Helsingfors universitets kansler på framställning av fakulteten. Fakulteten och docenten kommer överens om docentens medverkan vid universitetet och om dennas arbetsarrangemang.

Helsingfors universitet tar emot gästprofessorer och gästforskare. Gästprofessorerna och gästforskarna gör upp om sina besök med en fakultet eller enhet vid universitetet. Vid längre besök kommer parterna överens om besökarens medverkan vid universitetet och om dennas arbetspremisser.

Forskning vid universitetet kan utföras med ett direkt, personligt stipendium från en stiftelse eller någon annan aktör. Forskaren gör upp med en fakultet eller enhet vid universitetet om sin medverkan med universitetet och sina arbetsarrangemang.

Öppna anställningar

Kolla in våra lediga tjänster.