Akademiskt karriärsystem
En akademisk karriär vid Helsingfors universitet avancerar enligt ett karriärsystem i fyra nivåer.
Professor

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och handleda examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som hen företräder.

Bi­trä­dan­de pro­fes­sor (as­si­stant pro­fes­sor el­ler as­so­ci­a­te pro­fes­sor, tenu­re track)

Helsingfors universitets karriärsystem (tenure track) lockar toppforskare från världens alla hörn. Universitetet är en attraktiv forsknings- och undervisningsmiljö med över 70 biträdande professorer.

Uni­ver­si­tets­lek­tor och kli­nisk lä­ra­re

Vid Helsingfors universitet är universitetslektorn en äldre forskare som arbetar självständigt inom sitt vetenskapsområde. Anställningen kan vara forskningsinriktad eller undervisningsinriktad. Universitetslektorer uppmuntras att ansöka till tenure track-anställningar för att främja sin karriär.

Läs mer on arbete som unversitetslektor och klinisk lerare vid Helsingfors universitet

Uni­ver­si­tets­fors­ka­re och äld­re forskare, forskningskoordinator

Anställningen som universitetsforskare och äldre forskare kräver förmåga att leda en forskningsgrupp och skaffa extern forskningsfinansiering. Den som anställs som forskningskoordinator ska ha förmåga att administrera forskningsprojekt och deras ekonomi.

Fors­kar­dok­tor

Efattningen är en post doc-anställning och man arbetar vanligen 3–5 år.

Uni­ver­si­tets­lä­ra­re

Av den som anställs krävs pedagogisk utbildning och förmåga att producera läromedel.

Dok­tors­ut­bild­ning och doktorand­anställningar

Helsingfors universitet har fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram. Alla vetenskapsområden vid universitetet finns företrädda bland programmen. Alla doktorander vid universitetet är knutna till ett doktorandprogram. Avlönade doktorandanställningar erbjuds på viss tid (1–4 års heltidsarbete). Ytterligare information: Doktorsutbildning vid Helsingfors universitet.

Andra akademiska kar­riär­möj­lig­he­ter

Arbetslivsprofessorer

En person som har avlagt doktorsexamen och har sådana särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta i universitetets verksamhet kan anställas som arbetslivsprofessor (professor of practice).

Docenter

Docent är en akademisk titel som beviljas som erkännande för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Titeln docent kan på ansökan beviljas en person som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.

Gäst­fors­ka­re

Helsingfors universitet tar gärna emot gästforskare och gästprofessorer.

Sti­pen­di­e­fi­nan­si­e­rad forsk­ning

Vid Helsingfors universitet går det att bedriva forskning med hjälp av ett personligt stipendium som forskaren har beviljats av en stiftelse eller annan organisation.

Prak­ti­kant­plat­ser

Som praktikant får du tillfälle att visa din kompetens, men framför allt lär du dig mer om arbetslivet och ditt yrke.