Karriärmodell för universitetslektorer och kliniska lärare

Helsingfors universitet vill ge forskarna möjlighet att avancera i sin akademiska karriär som universitetslektorer och kliniska lärare. Karriärmodellen för universitetslektorer och kliniska lärare gäller arbete som universitetslektor, äldre universitetslektor, klinisk lärare och äldre klinisk lärare.

Rekryteringen till anställningarna som universitetslektor och klinisk lektor sker genom öppen, huvudsakligen internationell utlysning. I rekryteringsprocessen ingår en bedömning av de sökande, en intervju och en undervisningsdemonstration som en del av bedömningen av undervisningsförmågan.

Till anställningar som äldre universitetslektor eller klinisk lärare kan man avancera endast genom en intern bedömningsprocess. Rekryteringspraxis varierar mellan fakulteterna.

Karriärmodellen möjliggör också befordran till professor eller biträdande professor genom öppen utlysning eller kallelse.

Helsingfors universitet stöder universitetslektorernas och de kliniska lärarnas karriärutveckling genom att tillämpa karriärmodellen ovan och uppmuntra dem att söka tenure track-anställningar. Även forskningsintensiva perioder är möjliga i de ordinarie anställningarna. Helsingfors universitet erbjuder också utbildning för att stärka universitetspedagogiska färdigheter.

Befattningarna universitetslektor och klinisk lärare

Universitetslektorer och kliniska lärare är forskare som arbetar självständigt inom sitt vetenskapsområde antingen forsknings- eller undervisningsinriktat. De har en central roll när det gäller studenternas lärande och akademiska framgång samt utvecklingen och genomförandet av den forskningsbaserade undervisningen.

Universitetslektorer och kliniska lärare förutsätts ha lämplig doktorsexamen samt förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av god kvalitet och handleda examensarbeten. Av en universitetslektor krävs dessutom god undervisningsförmåga och av en klinisk lärare minst tillfredsställande undervisningsförmåga. En anställning som klinisk lärare kan också tillsättas med en person med lämplig licentiatexamen som är synnerligen väl förtrogen med området.

Bedömningskriterier vid anställning som universitetslektor och klinisk lärare

Bedömningskriterierna för en universitetslektor eller klinisk lärare grundar sig på rektorns beslut HY/11778/00.00.06.00/2023 och består av tre delområden:

Forskningsmeriter

  • prov på aktiv publiceringsverksamhet under de senaste åren
  • prov på övrig forskningsverksamhet. Proven kan utgöras av dokumenterade exempel på självständig forskningsverksamhet, förmåga att leda en forskningsgrupp, deltagande i nationella eller internationella forskningsgrupper eller nätverk, erfarenhet av att skaffa forskningsfinansiering.

Undervisnings- och handledningsmeriter

  • prov på undervisnings- och handledningserfarenhet samt andra pedagogiska meriter
  • prov på förmåga att utveckla undervisningen
  • pedagogiska studier.

Samverkan med samhället

  • prov på samverkan med samhället.  

Som ytterligare meriter kan räknas till exempel

  • betydande utmärkelser inom undervisning eller forskning
  • internationellt undervisnings-/forskningssamarbete
  • mångsidig pedagogisk utbildning
  • prov på utveckling av undervisning vid ett utbildningsprogram/en fakultet.

 

Letar du efter dessa?