Karriärsystemet vid Helsingfors universitet (tenure track)

Helsingfors universitet lockar till sig internationella toppforskare genom ett transparent karriärsystem (tenure track). Syftet är att göra akademiska karriärer mer förutsägbara, konkurrenskraftiga och attraktiva. En skräddarsydd karriärväg och en transparent internationell rekryteringsprocess främjar förstklassig forskning i en unik forsknings- och undervisningsmiljö.
Tenure track modellen
Skräddarsydd karriärväg i karriärsystemet

Karriärsystemet erbjuder internationellt meriterade toppforskare en tydlig och förutsägbar väg till en anställning som professor. Vid Helsingfors universitet har alla biträdande professorer skräddarsydda karriärvägar med individuellt uppställda mål. De biträdande professorerna får också stöd att göra framsteg i sin karriär.

 • Klara och transparenta rutiner – fastställda kriterier och processer för rekrytering, bedömning och framsteg.
 • Individuella mål – individuella bedömningskriterier fastställs för biträdande professorer i förhållande till kriterierna för nästa steg på karriärvägen.
 • Framstegen på vägen mot fast anställning beror endast på individen – en person som antagits till karriärsystemet konkurrerar inte med andra om att bli professor.
 • Jämställdhet och likabehandling på karriärvägen – gäller alla anställningar som biträdande professor vid Helsingfors universitet.

Karriärsystemet vid Helsingfors universitet omfattar tre stadier: Den första arbetsperioden som biträdande professor (assistant professor), den andra arbetsperioden som biträdande professor (associate professor) och professor (full professor). En person kan rekryteras direkt till en av de tre stadierna beroende på var personen befinner sig i sin karriär. Detta bedöms under rekryteringsprocessen.

1. Första arbetsperioden som biträdande professor (assistant professor) 3–5 år

 • Bedömning: Bedömning av hur de individuella kriterierna uppfylldes under den första arbetsperioden.

2. Andra arbetsperioden som biträdande professor (associate professor) 3–5 år

 • Bedömning: Bedömning av hur de individuella kriterierna uppfylldes under den andra arbetsperioden.
 • Förfarande vid fast anställning: Bedömning i förhållande till kriterierna för anställning som professor.

3. Fast anställning som professor

Avancemanget i karriärsystemet bedöms alltid som en helhet. Individuella mål som står i förhållande till kraven för nästa arbetsperiod sätts upp för arbetsperioden som biträdande professor. De individuella kriterierna styr utvecklingen av yrkesskickligheten och säkerställer framstegen i karriärsystemet. Fullföljda mål visar att personen målmedvetet strävar efter en karriär som professor vid Helsingfors universitet. Vid rekrytering av en biträdande professor/professor samt vid avancemang i karriärsystemet bedöms personen med avseende på

 • forskningsmeriter
 • undervisnings- och handledningsmeriter
 • samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

 

 

Bedömningen sker alltid som en helhetsbedömning som utgår från de kriterier som fastställts för de olika nivåerna på personens karriärväg. Bedömningskriterierna grundar sig på rektorns beslut HY/125/00.00.06.00/2019.

Biträdande professor, första arbetsperioden (assistant professor)

Under den första arbetsperioden förutsätts den biträdande professorn ha akademisk potential och förmåga att utvecklas i sin akademiska karriär. Målet för en rekrytering till den första arbetsperioden som biträdande professor är att identifiera framtida förmågor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (assistant professor) beaktas följande meriter:

 • Forskningsmeriter av hög kvalitet i förhållande till den akademiska erfarenheten samt dokumenterat självständig, nyskapande forskningsverksamhet av hög kvalitet.
 • Kvaliteten och kvantiteten på referentgranskade publikationer och/eller monografier.
 • Verksamhet i nationella och internationella forskningsgrupper och/eller nätverk. Påbyggnadsstudier, postdoc-perioder och/eller arbete utomlands.
 • Personen betraktas som ett framtidslöfte av andra inom vetenskapsområdet.
 • Visad motivation att utveckla undervisningen, eventuell undervisningserfarenhet och andra meriter inom undervisning.
 • Verksamhet i akademiska forskarsamhällen.
 • Dokumenterad anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering.

Biträdande professor, andra arbetsperioden (associate professor)

Under den andra arbetsperioden förutsätts en biträdande professor förutom framtidspotential också ha betydande vetenskapliga meriter. Personen ska visa tydlig potential för en anställning som professor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (associate professor) beaktas följande meriter:

 • Prov på kontinuerlig och uppåtgående vetenskaplig forskning av hög kvalitet.
 • Självständigt producerade referentgranskade publikationer i framstående publikationsserier/publikationskanaler på området och/eller monografier utgivna av ansedda förlag.
 • Verksamhet i internationella forskningsgrupper och/eller nätverk samt utlandsarbete.
 • Personen betraktas som en ansedd forskare av andra inom vetenskapsområdet.
 • Prov på undervisnings- och handledningserfarenhet, undervisningsutveckling och andra undervisningsmeriter.
 • Verksamhet (inkl. ledarskapserfarenhet) i akademiska forskarsamhällen.
 • Dokumenterad anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering.
 • Deltagande i samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

Professor

Den som rekryteras till professor ska ha gedigna akademiska meriter och vara en erkänt framstående person inom sitt vetenskapsområde.

Vid rekrytering av professorer beaktas följande meriter:

 • Högklassig vetenskaplig kompetens och betydande publikationsmeriter.
 • Prov på ledning av vetenskaplig forskning.
 • Prov på handledning av doktorsavhandlingar och annan handledningserfarenhet. 
 • Förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet.
 • Gedigen undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, undervisningsprovet betygsatt med minst vitsordet god.
 • Förmåga att producera och utveckla undervisningsmaterial.
 • Erfarenhet av, förmåga till och prov på akademiskt ledarskap, gedigen ledarskaps- och interaktionsförmåga.
 • Aktiv verksamhet i forskarsamhället.
 • Dokumenterad anskaffning av betydande konkurrensutsatt forskningsfinansiering.
 • Vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag.
 • Prov på samverkan med samhället.

 

Möjlighet att fokusera på forskning

Möjligheten att fokusera på forskning är en central del av karriärsystemet, eftersom högklassig undervisning vid Helsingfors universitet i hög grad bygger på forskning. Därför både undervisar och forskar alla biträdande professorer. En biträdande professor har en viktig roll både i undervisningsplaneringen och i undervisningen inom sitt forskningsområde. Internationellt sett ingår det relativt lite undervisningsuppgifter i en biträdande professors arbete vid Helsingfors universitet.

Den totala årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 612 timmar. Arbetstiderna är mycket flexibla, eftersom arbetet delvis är oberoende av tid och plats och för att personen själv ansvarar för disponeringen av sin arbetstid.

 

Bra incitament samt service av hög kvalitet

Helsingfors universitet och hela det finska samhället erbjuder många förmåner som är tillgängliga för alla som arbetar i Helsingfors.

Lönen grundar sig på det lönesystem som tillämpas vid finländska universitet. För varje befattning fastställs en kravnivå enligt karriärmodellen i fyra nivåer för forskare, och varje anställd får dessutom en lönedel som grundar sig på individuella prestationer.

Dessutom stöder Helsingfors universitet tenure track-forskarnas arbete genom olika tjänster.

Forskare som bor i Finland kan balansera arbete och familjeliv, eftersom det finska samhället erbjuder många förmåner för barnfamiljer.

Internationell och transparent rekryteringsprocess för biträdande professor/professor

Universitetet strävar efter att rekrytera de mest begåvade och motiverade förmågorna till tenure track-anställningarna. Universitetets rekryteringsförfarande har fått beröm för sin transparens, samt för sin professionella och internationella profil. Alla tillsättningar grundar sig på omsorgsfulla bedömningar av ansedda interna och externa experter. Vi kommunicerar öppet med alla kandidater under hela rekryteringsprocessen.

Rekryteringarna till karriärsystemet sker i regel genom öppen, internationell utlysning. Enligt universitetslagen kan en professur tillsättas genom kallelse när det gäller någon som är särskilt meriterad eller när professuren ska tillsättas för en viss tid. I undantagsfall kan en person även kallas till en andra arbetsperiod som biträdande professor (associate professor).

Beskrivning av rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen tar 6–12 månader på grund av de många steg som ingår.

1. Identifiering av potentiella kandidater och öppen utlysning

Helsingfors universitet annonserar om lediga tenure track-anställningar genom öppen utlysning. Anställningarna tillsätts vanligen enligt open rank-principen, vilket innebär att anställningen kan tillsättas antingen med en biträdande professor (assistant professor eller associate professor) eller professor.

Fakulteterna kan kartlägga potentiella kandidater för en tenure track-anställning genom att inrätta en rekryteringskommitté eller någon annan liknande grupp.

2. Bedömning och kortlistning av kandidater

Universitetet bedömer och kortlistar de sökande. Vid rekrytering till en tenure track-anställning tillsätter dekanen en beredningsgrupp som består av fem professorer. I undantagsfall kan högst två av beredningsgruppens medlemmar vara docenter med lämplig erfarenhet.

Eventuella jävsförhållanden beaktas när gruppen tillsätts. Helsingfors universitet främjar jämställdhet i all verksamhet, och därför strävar man efter att utse både kvinnor och män till gruppen.

Beredningsgruppen kortlistar de sökande och meddelar alla sökande om huruvida de kortlistats eller inte.

3. Sakkunnigbedömning, intervjuer, bedömning av undervisningsförmågan och eventuell lämplighetsbedömning, endast kortlistade

Beredningsgruppen begär utlåtanden av minst två externa sakkunniga om de kortlistade personernas vetenskapliga kompetens och andra meriter. Om möjligt kallas både kvinnor och män in som sakkunniga. Se mer detaljerad information om sakkunnigbedömning under Anvisningar för externa sakkunniga, längre ner på denna sida.

De kortlistade personerna kallas till en intervju, som beredningsgruppen genomför enligt ett överenskommet schema. Personerna kan komma att intervjuas två gånger under rekryteringsprocessen.

Fakultetens pedagogiska nämnd bedömer personernas undervisningsförmåga som helhet utifrån fakultetens matris för bedömning av undervisningsförmåga. En bedömning av undervisningsförmågan visar om den sökandes undervisningsförmåga lämpar sig för anställningen. Fakulteternas matriser för bedömning av undervisningsförmågan skiljer sig något från varandra (se fakultetens webbplats, avsnittet om instruktioner för bedömning av undervisningsförmåga). Matrisen för bedömning av undervisningsförmåga beaktar vanligtvis följande:

 • Pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande
 • Erfarenhet av undervisning och utvecklande av undervisningen
 • Erfarenhet av handledning av examensarbeten
 • Förmåga att producera undervisningsmaterial
 • Andra undervisningsmeriter
 • Undervisningsprov

De kortlistade personerna ger en undervisningsdemonstration i ett ämne som bestämts av beredningsgruppen. Ämnet är vanligtvis det samma för alla. Syftet med en undervisningsdemonstration är att på ett pedagogiskt meningsfullt sätt illustrera hur den sökande skulle undervisa i ett visst ämne för en viss grupp studenter. En undervisningsdemonstration skiljer sig klart från en vetenskaplig presentation, eftersom fokus i undervisningsdemonstrationen ligger på att aktivera studenterna och bygga upp deras kunskaper och färdigheter. Undervisningsprovet tar 20–30 minuter. De sökande informeras om bedömningen av undervisningsförmågan och om undervisningsprovet i förväg och ges ett utlåtande om sin undervisningsförmåga i slutet av rekryteringsprocessen.

Detta steg i rekryteringsprocessen kan genomföras i sin helhet under ett besök, där de sökande också erbjuds möjlighet att hålla en vetenskaplig presentation, träffa andra forskare inom området och bekanta sig med vetenskapsområdets infrastruktur, i enlighet med fakultetens och rekryteringens särskilda förfaranden.

I en rekrytering kan även ingå en lämplighetsbedömning, som utförs av en avtalspart för universitetet.

4. Tillsättningsförslag och rekryteringsbeslut

Beredningsgruppen gör en omfattande bedömning av de kortlistade personerna och skapar sig en helhetsbild av deras kvalifikationer. Därefter lämnar beredningsgruppen ett tillsättningsförslag till fakultetens dekanus, som framställer tillsättningen för rektorn. Rektorn beslutar om tillsättningen efter att noggrant ha studerat ansökningshandlingarna och annat material som blivit till under processen.

När beslutet om rekryteringen har fattats, kontaktar fakulteten den nya biträdande professorn/professorn för att diskutera praktiska arrangemang, varefter arbetsavtalet undertecknas. Om rekryteringen gäller en anställning som biträdande professor (assistant professor eller associate professor), fastställs kriterier för en framgångsrik period som biträdande professor. Beslutet meddelas personligen till de andra kortlistade sökandena.

I samband med rekryteringsprocessen kallar Helsingfors universitet in externa sakkunniga att bedöma de sökandes vetenskapliga kompetens.

Följande information riktar sig särskilt till de sakkunniga som bedömer sökande till anställningar som biträdande professor och professor och de som gör utvärderingar i samband med fast anställning, arbetsperioder som biträdande professor och kallelser.

1. Kallelse av externa sakkunniga samt jävsförhållanden

Dekanus kallar in externa sakkunniga på framställning av beredningsgruppen. I varje rekryteringsprocess kallas minst två externa sakkunniga att ge ett utlåtande om varje kortlistad kandidat.

De sakkunniga är vanligtvis professorer eller personer med motsvarande vetenskapliga meriter. De sakkunniga väljs ut på basis av den aktuella anställningens forskningsområde.

Vissa begränsningar gäller för vem som kan fungera som sakkunnig. De allmänna principerna för jäv tillämpas på bedömningsprocessen.

 • Den sakkunniga får inte ha medverkat i gemensamma publikationer eller annat vetenskapligt samarbete med den sökande under de senaste tre åren.
 • Bedömaren får inte heller ha mottagit eller ansökt om stipendier tillsammans med den sökande under de senaste tre åren, eller ha varit handledare för den sökandes doktorsavhandling (under de senaste tio åren), eller vara nära vän eller en nära släkting till den sökande.
 • För att undvika intressekonflikter ombeds de sakkunniga att klargöra sitt förhållande till den sökande i sitt utlåtande.

2. Bedömning av sökande samt sakkunnigutlåtande

Helsingfors universitet har förbundit sig till rekommendationerna om ansvarsfull utvärdering av forskare, som de sakkunniga uppmanas att tillämpa när de bedömer sökande. De sakkunniga ombeds göra en helhetsbedömning av de sökandes vetenskapliga kvalifikationer och ge ett kortfattat skriftligt utlåtande om personens styrkor och svagheter samt om dennas lämplighet för anställningen. I sitt utlåtande ombeds de sakkunniga ge sin syn på vilken arbetsperiod i karriärsystemet (första arbetsperioden som biträdande professor, andra arbetsperioden som biträdande professor, professor) som lämpar sig för den sökande, och att kategorisera den sökande som starkt rekommenderad, rekommenderad, inte rekommenderad.

De sakkunniga får anvisningar och/eller ett mallformulär som stöd för sitt bedömningsarbete. Syftet är att stödja de sakkunniga i deras arbete och säkerställa att utlåtandena är av jämn kvalitet och att de är ändamålsenliga.

Samtliga utlåtanden lämnas till alla kortlistade sökande i slutet av processen med stöd av offentlighetslagen. På samma grund måste utlåtandena också lämnas till andra parter på begäran.

3. Principer för rekrytering av biträdande professorer och professorer vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitets karriärsystem (tenure track)

Karriärsystemet omfattar tre nivåer. Den sökande anställs som biträdande professor (assistant professor) för 3–5 år. När arbetsperioden upphör och om villkoren uppfylls kan personen gå vidare till nästa anställning som biträdande professor (associate professor) för 3–5 år. När den andra arbetsperioden upphör och om villkoren för en fast anställning uppfylls, anställs personen som ordinarie professor. I rekryteringsprocessen kan den sökande anställas direkt till vilken arbetsperiod i karriärsystemet som helst, beroende på hur långt personen kommit i sin karriär.

Instruktionen för Helsingfors universitet fastställer behörighetsvillkoren för professorer (§ 34) och biträdande professorer (§ 37). För mer information, se Instruktion för Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har fastställt exakta bedömningskriterier för rekrytering av biträdande professorer och professorer. Samma kriterier tillämpas också vid utvärderingen av arbetsperioder som biträdande professor och vid utvärderingar i samband med fast anställning.

Bestämmelser om jäv i Helsingfors universitets rekryteringsförfaranden

Syftet med bestämmelserna är att främja opartiskt beslutsfattande och att förhindra otillbörlig påverkan på beslut. Ett övervägande måste grunda sig på jämlikhet och rättvisa.

En jävig person kan inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande när ärendet diskuteras. En person är jävig om hen anser att hens opartiskhet äventyras. Personen ansvarar själv för att bedöma och anmäla sitt jäv.

Typiska fall av jäv (korvataan saavutettavuuden vuoksi pdf tällä, riittää että saatavilla Flammassa):

 • Nära vetenskapligt samarbete: Gemensamma publikationer och annat nära samarbete under de senaste tre åren, samt gemensam finansiering eller gemensam ansökning om finansiering under de senaste tre åren. Handledning av en doktorsavhandling medför jäv i 10 år.
 • Nära relationer: Till exempel chef-medarbetare-relation, vänskap, mentorrelation eller nära släktskap.

Med tanke på den sökandes rättskydd vore det bäst om beredningsgruppens sammansättning inte skulle ändras under processen. Jäv kan emellertid medföra utmaningar och störa rekryteringsprocessen. Därför kan det i undantagsfall, som alltid bygger på en helhetsbedömning, vara möjligt att komplettera beredningsgruppen. En sådan situation kan till exempel uppkomma när en sökande som tidigare orsakade jäv inte längre deltar i rekryteringsprocessen.

4. Jämställdhet och likabehandling i rekryteringen

Helsingfors universitet har förbundit sig att främja jämställdhet och likabehandling samt att förebygga diskriminering i all sin verksamhet. De sakkunniga ska tillämpa principerna om jämställdhet och likabehandling i sin bedömning av de sökande, och även beakta sina egna eventuella omedvetna förhandsuppfattningar. Sådana uppfattningar kan till exempel gälla kön, etnicitet, ålder eller andra faktorer som har anknytning till diskriminering.

Helsingfors universitet främjar jämlik rekrytering oavsett kön. Universitetet strävar efter att säkerställa lika möjligheter till karriärutveckling på alla nivåer. Vid rekryteringen tillämpas klara och transparenta kriterier, som utgör grunden för en rättvis bedömning av meriterna hos alla sökande. Om möjligt utses både kvinnor och män till beredningsgrupperna och till externa sakkunniga.

Läs mer: Jämställdhet och likabehandling vid Helsingfors universitet

5. Akademisk karriär vid Helsingfors universitet

Kännedom om det akademiska karriärsystemet vid Helsingfors universitet hjälper externa sakkunniga i bedömningen av sökande. Finska termer och uttryck kan förekomma i ansökningarna.

Lediga anställningar