Afrikaforskning stärks på Helsingfors universitets centrumcampus i samarbete med afrikanska forskare

AfriStadi (Africa Research Forum for Social Sciences and Humanities, det vill säga nätverket för Afrikaforskning) vill tillsammans med afrikanska forskare öka kännedomen och den mångvetenskapliga humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen om Afrika.

Nätverket, som startade 2021, har enligt professor Friederike Lüpke två huvudsakliga mål. Det första har att göra med den väldigt europacentrerade informationsproduktionen. 

– Att öka kunskapen om Afrika är viktigt, men det här är inte nog. Vi måste också kritiskt granska informationsproduktionen inom våra egna vetenskapsområden, säger Lüpke. 

Afrika ter sig ofta som en råvarukälla från vilken man hämtar forskningsmaterial för att bekräfta frågor och teorier som formulerats i det globala nord. De här frågorna och teorierna har betraktats som universella. Den Afrikarelaterade kunskapen är ändå relevant för teoribildningen inom olika områden – också nya perspektiv och frågor från det globala syd behövs. 

– Vi vill visa att Afrikaforskningen inte endast har relevans inom Afrikaforskningen utan även inom andra vetenskapsområden. Själv undersöker jag flerspråkighet i Afrika, ett ämne som gett upphov till många viktiga teorier och som borde uppmärksammas av alla språkvetare, säger Lüpke.

Det andra viktiga målet är att bredda Helsingfors universitets interna samarbete tillsammans med afrikanska forskare och att samla in medel för att afrikanska forskare i högre grad ska kunna medverka i Helsingfors universitets forskarsamhälle. 

Nätverket har ytterligare som mål att främja nytt metodologiskt samarbete, och har fått finansiering från HSSH, Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet.

AfriStadi fungerar mångvetenskapligt i flera fakulteter

AfriStadi främjar Helsingfors universitets strategi och Afrikaprogrammet inom humanistisk-samhällsvetenskapliga områden, och för samman deras forskare från alla fakulteter på Centrumcampus, berättar utvecklingschef Anna-Maria Salmi.

– Vi har ett starkt kunnande på universitetets alla campus, och nu är det viktigt att även samarbetet på Centrumcampus kan stärkas på ett nyskapande sätt. 

AfriStadi främjar målen för universitetets Afrikaprogram på ett betydande sätt, eftersom nätverket ökar det mångvetenskapliga samarbetet, skapar långvariga partnerskap inom och utanför universitetet samt ökar interaktionen med forskare och andra aktörer på den afrikanska kontinenten.

Alla Afrikaforskare kan gå med i nätverket på AfriStads webbplats. Nätverket önskar att även medaktörer, såsom aktiva i medborgarorganisationer och medlemmar i den afrikanska diasporan, ansluter sig.  

Dessutom vill nätverket påverka det finländska samhället och luckra upp ålderdomliga uppfattningar om Afrika som ett utsiktslöst u-land. 

– Folk säger ofta att de inte vet någonting om Afrika. Det kan vara en sanning med modifikation, eftersom det förekommer negativa fördomar och stereotypa uppfattningar om Afrika som behöver omprövas, säger Lüpke.

– Afrika är mångfaldigt, komplext och mångstämmigt – vi vill lyfta fram det afrikanska perspektivet, fortsätter hon.

AfriStadi hjälper forskare att få kontakt med varandra och förena sina krafter  

– Genom att förena olika forskningsområden och utveckla den tvärvetenskapliga och forskningsbaserade undervisningen bidrar vi till en djupare förståelse för Afrika både vid universitetet och i samhället, framhåller Lüpke.  

Man har också för avsikt att ordna konferenser där forskare från olika vetenskapsområden kan mötas, och seminarier de kan samlas kring ett gemensamt tema. Härutöver ordnar nätverket filmvisningar och kulturevenemang för att producera och dela information.

AfriStadi sätter fokus på globala samhälleligt betydande teman, som kan granskas ur olika vetenskapliga synvinklar. Sådana teman är hållbar ekonomisk utveckling, högklassig inkluderande utbildning, social rättvisa, medborgarskap och rörlighet, inkluderande flerspråkiga samhällen, hälso- och sjukvård, politiskt deltagande samt forskningsetik i samarbetet mellan det globala nord och globala syd.

Experter på Afrikarelaterade frågor vid Helsingfors universitet

Videon har engelskspråkig undertext. Video: Antti Vuori