Utbildningsutbudet

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera fysikaliska vetenskaper, geovetenskaper och geografi, kemi, matematik och statistik, samt datavetenskap. Dessutom utbildas forskande och nyskapande lärare i matematik, fysik, kemi och geografi vid denna fakultet. Anställningsutsikterna är goda, omfattande, och mångsidiga, eftersom naturvetenskapare kan få arbete inom expert-, forsknings- och utbildningsuppgifter t.ex. vid företag, industri, högskolor, och andra läroinrättningar.

KOM MED OCH SKA­PA DEN KUN­SKAP OCH TEK­NO­LO­GI SOM FRAM­TI­DENS SAM­HÄL­LE GRUN­DAR SIG PÅ!

Helsingfors universitets utbildningsprogram förnyades hösten 2017. Målet med de nya utbildningsprogrammen var att erbjuda studerande kunskap över ämnesgränserna och friare valmöjligheter. 

Du kan också bli studerande vid fakulteten via separat intagning eller JOO-studierätt.

Ansökningstiden till de flerspråkiga magisterprogrammen och programmen på främmande språk börjar i början av december och slutar i januari. Läs mera om programmen och ansökandet! Under vårens gemensamma intagning kan du ansöka till de kandidat- och magisterprogram som ges på de inhemska språken. Utbudet och ansökningsinstruktioner finns på Studieinfo.fi.

Du kan kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som rör antagningen.

Ma­gis­ter­pro­gram­