Fristående studier

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som inte har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.
Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för komplettering av en tidigare examen, när studierna ska ingå i en examen som avläggs någon annanstans eller att höja yrkeskompetensen.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas enligt undervisningsmöjlighet för enskilda studieavsnitt samt för de helheter för andra utbildningsprograms studenter som definieras i undervisningsplanen, utgående från den sökandes tidigare studier och betygsnivå. Studierätten beviljas endast för studier som inte erbjuds som öppna universitetsstudier (bl.a. grundstudier). Kontrollera Öppna universitetets utbud innan du ansöker om rätt att avlägga fristående studier.

Studieutbudet vid Helsingfors universitet.

Här kan du se sig om valfria matematisk-naturvetenskapliga studiehelheter som kan väljas av andra än utbildningsprogrammets egna studerande. 

Obs! Rätt att avlägga fristående studier beviljas inte för studier i geografi.

Ansökningsperioden för fristående studier vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

  • 1. - 14.4.2024 senast klockan 15:00 (för studier som börjar under höstterminen)
  • 1. - 14.10.2024 senast klockan 15:00 (för studier som börjar under vårterminen)

Ansökan om rätt att genomföra fristående studier görs med en e-form som publiceras på denna sidan under ansökningstiden.

>> Ansökan om fristående studier, april

Dekanus beslutar om beviljandet av studierätt och giltighetstid. Sökanden meddelas via e-post om beslutet före utgången av juni månad (vårens ansökningstid) och före utgången av november månad (hösten ansökningstid).

Studierätten beviljas för två läsår åt gången. Studirätten börjar följande termin efter ansökningstiden (höstterminen börjar 1.8. och vårterminen börjar 1.1.). 

Om en studerande inte hinner genomföra studierna inom utsatt tid men vill fortsätta studierna måste han eller hon ansöka om rätt att genomföra fristående studier på nytt under ansökningstiden. Om studierätten beviljas på nytt måste den studerande också betala avgiften på nytt. 

Fristående studier är avgiftsbelagda: 15 € / studiepoäng. Avgiften betalas innan studierna börjar.

Vill du skaffa behörighet som ämneslärare i matematik, fysik, kemi eller datateknik?

Sökande som vill ha ämneslärarbehörighet (sökande som har genomfört eller genomför lärarens pedagogiska studier och vill ha behörighet även i ett undervisningsämne) ska genomföra grundstudierna i ämnet som öppna universitetsstudier. Efter grundstudierna kan den som vill ha ämneslärarbehörighet ansöka om rätt att avlägga ämnesstudierna i ämnet som fristående studier. Dessa studier är avgiftsfria för två ämnen. Ämnesstudier i ett tredje ämne är dock avgiftsbelagda.

För ett motsvarighetsintyg över studieprestationer i anslutning till lärarutbildningen uppbärs en avgift på 126 euro (Undervisningsministeriets förordning (737/2007) om avgifter för universitetens prestationer). Du kan be om intyget per e-post från Studentservicen i Gumtäkt efter att du genomfört studierna.

Du kan kontakta Studentservicen i Gumtäkt.