Forskningssamarbete med företag

Utveckla affärsverksamheten, förbättra konkurrenskraften och påskynda ditt företags forsknings- och utvecklingsarbete med hjälp av vår expertis. Du kan beställa skräddarsydda studier och utredningar av oss eller ingå i en forskningskollaboration.
Bekanta dig med våra tjänster

Utveckla affärsverksamheten, förbättra konkurrenskraften och påskynda ditt företags forsknings- och utvecklingsarbete med hjälp av vår expertis.

Du kan beställa skräddarsydda studier och utredningar av oss. Du får tillgång till de senaste forskningsrönen samt experterna och resurserna vid universitetet. Vid Helsingfors universitet arbetar ungefär 4 500 forskare som verkar inom tiotals olika vetenskapsområden och har kompetens på internationell toppnivå. Vi har dessutom forskningsinfrastruktur som bildar en betydande helhet. Våra forskare har också gedigen erfarenhet av att lösa utmaningar som utgår från företagens behov.

Vi hjälper dig att komma igång med samarbetet genom att identifiera den egentliga forskningsuppgiften och hitta lämpliga experter och samarbetsformer för varje behov. Innan projektet inleds går vi igenom alla väsentliga frågor som berör samarbetet, till exempel immateriella rättigheter (IPR), publicering av resultaten, budget och tidsplan.

Uppdragsforskning finansieras i sin helhet av beställaren. När du beställer uppdragsforskning av oss har du också möjlighet att söka finansiering från Business Finland eller EU.

De IPR-rättigheter som tillkommer vid uppdragsforskning ägs i regel av företaget. Observera dock att uppfinnarna ska betalas en separat ersättning för de uppfinningar som tillkommer under projektet. 

Mer information och kontakt
business@helsinki.fi

Vi tror att samarbete och spetsforskning har kraften att lösa stora globala utmaningar och skapa innovationer som formar en hållbar framtid. Helsingfors universitet med sin spetsforskning, sin utpräglade mångvetenskaplighet och sin organisation med 40 000 medarbetare och studenter erbjuder en stabil och intellektuellt nyfiken miljö för forskningssamarbete.

Forskningssamarbete ger dig möjlighet att delta i kreativa och framtidsinriktade forskningsprojekt samt bli del av våra nationella och internationella nätverk.

Samfinansierat forskningssamarbete kan till exempel ske i form av projekt som finansieras av Helsingfors universitet och företaget tillsammans eller som projekt som finansieras helt eller delvis av Business Finland, Finlands Akademi, EU eller andra finansiärer.

Förberedelserna för ett gemensamt forskningsprojekt kan ta över ett år, och forskningsprojekten varar i genomsnitt i ett till fyra år. Deltagarna i samfinansierade forskningsprojekt kan bestå av olika aktörer, som forskningsinstitut, universitet och företag. Universitetet kan också vara en central partner i ditt företags innovationsekosystem. Vi hjälper er att bygga upp ett projektkonsortium för att få med de partner som är rätta för det aktuella projektet.

Såväl universitetet som företagen bidrar till finansieringen och genomförandet av projektet. Därutöver kan en del av finansieringen komma från offentliga källor, till exempel från Business Finland eller EU.

I samfinansierade projekt är de vetenskapliga målen av central betydelse. Projekten förväntas ge akademiska resultat, som publikationer och tillämpningar. Resultaten är i regel offentliga. Vid publicering ges akt på att inga affärshemligheter röjs och att patenterbara uppfinningar inte offentliggörs i förtid.

De immateriella rättigheter (IPR) som tillkommer under samarbetet spelar en viktig roll, eftersom de gör det möjligt att skapa ny affärsverksamhet. Innan samarbetet inleds ska ni komma överens om vem som äger IPR-rättigheterna och hur företaget får nyttjanderätt eller äganderätt till dem. Grundprincipen i samarbetsprojekt är att IPR-rättigheterna hör till det företag vars medarbetare kommit fram till resultaten. Om medarbetarna kommer från flera organisationer ägs rättigheterna gemensamt av organisationerna. I samfinansierade projekt får de deltagande företagen primär förhandlingsrätt för att lösa in nyttjanderätt eller äganderätt till resultaten för sin egen affärsverksamhet. 
 

Mer information och kontakt
business@helsinki.fi

Universitetet förfogar över en ansenlig och omfattande forskningsinfrastruktur som vi ger företag tillgång till. Vi har bland annat olika laboratorier, växthus, biobanker, elektronmikroskop, teleskop, forskningsfartyg och provtagningsutrustning som även företag kan använda sig av.

Den höga nivån på våra forskningsinfrastrukturer är en av universitetets framgångsfaktorer. Helsingfors universitetet är Finlands främsta aktör och även på europeisk nivå mycket framstående inom forskningsinfrastrukturer.

Våra mångsidiga och mångvetenskapliga forsknings- och laboratorietjänster samt tekniska lösningar hittar du i vår forskningsportal. I forskningsportalen anges vilken fakultet eller enhet som äger en viss infrastruktur. Enheten ger dig mer information om användningsmöjligheterna.

Mer information och kontakt
business@helsinki.fi

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) fungerar som kommersialiseringsarm för de immateriella rättigheter (IP) som ägs av Helsingfors universitet.
HIS arbetar med att aktivt kommersialisera resultat från spetsforskningen till exempel genom att bilda avknoppningsföretag och licensiera eller sälja affärsidéer och nya teknologier som ägs av HIS själv.

HIS stödjer företag och investerare bland annat på följande sätt:

  • Vi informerar om tillgängliga immateriella rättigheter som ägs av universitetet.
  • Vi informerar om ny teknik under utveckling och om långt gångna kommersialiseringsprojekt som är nära att bilda avknoppningar och etablerar investerarrelationer.
  • Vi förhandlar om försäljning och licensiering av immateriella rättigheter som ägs av universitetet.
  • Vi bygger upp team för avknoppningar genom att sammanföra duktiga specialister på ledningsnivå med enastående kommersialiseringsprojekt.

Om du är en industriell partner som är intresserad av att licensiera eller förvärva innovativ vetenskapsbaserad teknik, eller en investerare som söker nya investeringsobjekt, är HIS din främsta kontakt vid Helsingfors universitet.

Om du är en kompetent, entreprenöriell person som söker en roll i ett nytt vetenskapsbaserat företag kan HIS hjälpa dig att hitta ett projekt i en optimal fas. 

Kontakta oss för mer information:

Kontakta Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.

Företag är hjärtligt välkomna att delta i verksamheten inom innovationsekosystemen på våra campus!

Det enklaste sättet att ta del av innovationsverksamheten på respektive campus är gå till vår webbplats. Där har vi sammanställt en beskrivning av profilen och tjänsterna inom innovationsverksamheten. På webbplatsen hittar du dessutom våra experter som hjälper dig när du vill veta mer om innovationsverksamheten på deras campus eller bli en del av innovationsekosystemet.

Ett smidigt sätt att lära känna innovationsverksamheten är att delta i öppna Cheese ’n’ Wine-tillställningar som ordnas på campus. Där berättar experter med olika bakgrunder om sina erfarenheter från och uppfattningar om det aktuella temaområdet. Efter presentationerna har du chansen att nätverka med de andra deltagarna.

Kontakta oss för mer information:

Experterna på innovationsverksamhet på olika campus

När ert företag ger en donation till vetenskapen är ni med och skapar framtiden genom utbildning och forskning och lägger grunden för utvecklingen av nya innovationer. Donationerna gör det möjligt för universitetet att skapa viktiga nya initiativ inom forskning och undervisning. Ni kan donera pengar till ett vetenskapsområde som är viktigt för er affärsverksamhet, till en forskningsgrupp ni är bekanta med eller allmänt till Helsingfors universitet för att främja studier och forskning.

Vi vill gärna berätta om partnerskap med våra donatorer som en del av universitetets kommunikation, på ett sätt som vi gemensamt bestämmer.

Donationer som uppgår till minst 850 och högst 250 000 euro är avdragsgilla. Donationer är alltid vederlagsfria.

Donationer och annat företagssamarbete styrs av våra etiska principer.

Mer information och kontakt
business@helsinki.fi

Så här inleder du samarbete med universitetet
Samarbetsexempel
Tillsammans kan vi erbjuda begåvade forskare det bästa utgångsläget för innovation.
Ta kontakt

Kontakta oss och låt oss börja arbeta tillsammans: business@helsinki.fi.

Vårt expertteam för affärssamarbete hjälper dig att komma igång.
Vi hjälper dig att hitta de rätta samarbetsformerna och universitetspartnerna för att tillgodose ditt företags behov.
Du hittar våra experter i teamet för affärssamarbete här.