För företag
Vi vill ställa våra forskningsresultat och kompetensen hos våra utexaminerade studenter till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Börja samarbeta med oss för att få nya idéer, utveckla ditt företags affärsverksamhet och för att säkerställa att ditt företag har tillgång till kompetens på toppnivå.

Vill du få tillgång till de främsta och senaste forskningsdata för användning inom ditt företag? Det breda underlaget för den vetenskapliga forskningen vid Helsingfors universitet ger möjligheter till tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Med forskningssamarbete ökar du kunskapskapitalet om dina produkter hos ditt företag och utvidgar forsknings- och produktutvecklingsverksamheten.

Samarbetsexempel 

Helsing­fors universitet och No­kia Bell Labs ut­veck­la­de smart 5G-tek­no­lo­gi för att föl­ja luft­kva­li­te­ten

 

Tillsammans kan vi erbjuda begåvade forskare det bästa utgångsläget för innovation.

Våra studenter bidrar med ny entusiasm och kompetens till ditt företag. Eftersom utbudet av utbildning vid vårt universitet är det mest omfattande i landet, hittar du studerande med olika slags kompetens för olika uppgifter.

Samarbetsexempel

Fö­re­tags­sam­ar­be­te som in­te­gre­ras i un­der­vis­ning­en är win-win-win

En prak­ti­kant för med sig färskt kun­nan­de till ar­bets­ge­men­ska­pen

Vi rekommenderar absolut att anställa en praktikant!

Vi hjälper företag, organisationer och arbetsgemenskaper nå bättre resultat och konkurrensförmåga och främja arbetshälsan hos personalen med hjälp av lösningar inom kontinuerligt lärande. Vi planerar och producerar tjänster för kontinuerligt lärande och förenar aktuella forskningsdata med det praktiska arbetslivet.

Våra utbildare är vanligtvis våra egna experter, som har full koll på ämnesinnehållen inom den egna branschen. Flera av dem behöver dock utveckla sina färdigheter som utbildare. För detta har vi sökt stöd hos Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet producerar årligen en otrolig mängd ny kunskap. Kunskapen uppkommer som ett resultat av både forskares och studenters arbete. Studenterna deltar gärna i projektkurser, hackathons och olika utmaningar, där man letar efter lösningar tillsammans med företag.

Om du söker nya och fördomsfria tankar, läs mer om Helsinki Think Companys verksamhet.

Forskarnas innovationer utvecklas ofta kommersiellt. Vid universitetet sköts kommersialiseringen av Helsinki Innovation Services. Den vägen är det möjligt att licensera ny teknologi och bekanta sig med nya uppstartsföretag som är baserade på forskning.

Studenterna som utexamineras hos oss är framtidens toppexperter och påverkare. Du kan säkerställa att ditt företag uppfattas som en attraktiv arbetsgivare genom att marknadsföra vid universitetet.