Hyllklassificering - Vik

Boksamlingens uppställning i hyllorna följer klassifikationsystemet UDC.
Hyllklassificering
001 Vetenskap och kunskap i allmänhet
02 Biblioteksverksamhet. Informationstjänst
1 Filosofi. Logik
159.9 Psykologi
3 Samhällsvetenskap
31 Statistik. Demografi
316 Sociologi. Socialpsykologi
33 Nationalekonomi. Arbete
339 Handel. Konsument
339.96 Utvecklingsbistånd. Utvecklingsländer
34 Rätt. Lagstiftning
36 Socialvård. Boende
37 Utbildning. Undervisning
378 Universitet och högskolor
39 Etnologi. Kvinnans ställning
502 Naturskydd
502.4 Naturskyddsområden
502.7 Utrotningshotade arter
504 Miljövård
504.7 Biodiversitet. Naturens mångfald
51 Mathematik
52 Astronomi. Geodesi
53 Fysik
54 Kemi
543 Analytisk kemi
547 Organisk kemi
547.9 Naturliga ämnen
55 Geologi. Mineralogi
551.46 Havsforskning. Oceaanografi
551.5 Meteorologi. Klimatologi
556 Hydrologi
56 Palaeontologi
561 Paleobotanik. Palynologi
57 Biologiska vetenskaper
57(091) Biologins historia
57.08 Biologisk teknik
574 Ekologi
574.3 Populationsekologi
574.5 Hydrobiologi. Limnologi
574.9 Biogeographi
575 Genetik
575.1 Ärftlighet
575.2 Variation
575.8 Evolution. Fylogeni
576 Cellulär biologi. Cytologi
577 Biokemi
578 Virologi
579 Mikrobiologi
579.6 Tillämpad mikrobiologi. Livsmedelsmikrobiologi
579.8 Systematisk bakteriologi
58 Botanik
581.1 Växtfysiologi
581.4 Växtanatomi
581.5 Växtekologi
581.6 Etnobotanik. Ekonomisk botanik
581.9 Växtgeografi. Floror
582 Systematisk botani
582.2/.3 Sporväxter. Cryptogamae
582.23/.27 Alger. Algae
582.28/.29 Fungi. Lichener. Lavar
582.31/.34 Mossor. Bryophyta
59 Zoologi
591.1 Djurfysiologi
591.4 Djuranatomi. Morfologi
591.5 Djurekologi
591.51 Etologi. Djurbeteende
591.6 Tillämpad zoologi. Ekonomisk zoologi
591.8 Histologi. Vävnadslära
591.9 Djurgeografi. Fauna
592/595 Ryggradslösa djur. Invertebrata
592/599 Systematisk zoologi
595.2 Leddjur. Arthropoda
595.3 Kräftdjur. Crustacea
595.4 Spindeldjur. Arachnida
595.7 Insekter. Insecta
596 Ryggradsdjur. Vertebrata
597 Fiskar. Pisces
598.1 Kräldjur. Reptilia. Amfibier i allmänhet. Amphibia
598.2 Fåglar. Aves
599 Däggdjur. Mammalia
61 Medicinska vetenskaper
61(091) Medicinhistoria
611/612 Anatomi. Fysiologi
613 Hygien. Enskild hälsovård
613.2 Näringslära
614 Offentlig hälso- och sjukvård. Socialfarmaci
615 Läkemedelslära. Farmakologi
615.014 Farmaceutisk teknologi
615.015 Farmakodynamik. Biofarmaci
615.03/.06 Klinisk farmakologi. Biverkningar
615.07 Läkemedelsanalyser
615.15(091) Farmacihistoria
615.2 Läkemedel: huvudsakliga verkningar
615.3 Läkemedel indelade efter deras ursprung
615.8 Folkmedicin. Annan icke-medicinsk terapeutisk behandling
615.9 Toxikologi.Gifter och förgiftning
616 Patologi. Immunologi
619 Veterinärmedicin
619 (091) Veterinärmedicinsk historia
619:578 Veterinärmedicinsk virologi. Djurens virussjukdomar
619:579.62 Veterinärmikrobiologi och -bacteriologi. Djurens bakteriesjukdomar
619:591.69 Veterinärmedicinsk parasitologi och entomologi
619:612.017 Djurens allergi. Veterinärmedicinsk immunologi
619:612.4 Veterinärmedicinsk endokrinologi. Inre sekretion
619:65 Veterinärmedicinsk farmakologi
619:615.8 Fysikalisk terapi och terapeutisk behandling av djur
619:615.9 Veterinärmedicinsk toxikologi. Förgiftningar hos djur
619:616 Veterinärmedicinsk patologi
619:616-07 Veterinärmedicinsk diagnostik
619:616-073 Fysikaliska veterinärmedicinska diagnosmetoder (elektro-, radio- och röntgendiagnostik)
619:616-08 Veterinärmedicinsk vårdvetenskap och sjukvård
619:616-089.5 Veterinärmedicinsk anestesiologi
619:616.1/.14 Veterinärmedicinsk kardiologi
619:616.15 Veterinärmedicinsk hematologi
619:616.3 Veterinärmedicinsk gastroenterologi
619:616.5 Djurens hudsjukdomar. Dermatologi
619:616.7 Veterinärmedicinsk ortopedi
619:616.8 Veterinärmedicinsk neurologi
619:616.9 Djurens smittsamma sjukdomar
619:617.5 Veterinärkirurgi
619:617.7 Veterinärmedicinsk oftalmologi
619:618 Veterinärmedicinsk obstetrik
62 Teknik. Industri. Ingenjörsvetenskaper.
628 Miljöteknologi
630 Skogsbruk
630.1 Miljöfaktorer i skogsbruket
630.17 Trädslag
630.2 Skogsskötsel
630.3 Skogsteknologi
630.4 Skogsskador och skogsskydd
630.5 Skogsuppskattning
630.6 Skogsbrukets administration
630.7 Handel med skogsprodukter
630.8 Skogsprodukter och deras användning
630.9 Skogen och skogsbruket ur samhällsekonomiskt synpunkt
631 Lantbruk i allmänhet. Jordbrukets historia
631.1 Lantbrukets administration och organisation. Jordbrukspolitik
631.3 Lantbruksmaskiner och redskap. Jordbruksfastigheter
631.4 Marklära. Växtnäring
632 Växtskador. Växtskydd
633 Växtodling. Växtförädling
634/635 Trädgårdsodling. Prydnadsväxtodling
636 Husdjurskötsel. Husdjursförädling
638 Biodling
639.1 Viltvård. Jakt
639.2 Fiske. Fiskodling
64 Huslig ekonomi. Hushåll
641 Mathushållning. Matlagning
65 Företagsekonomi. Personaladministration, Marknadsföring
664 Livsmedelsvetenskaper
681.3 Databehandling. Informationsteknik
69 Husbyggnadsverksamhet
7 Konst
71 Samhällsplanering. Landskapsvård
72 Arkitektur
8 Språkvetenskap. Litteratur
801 Ordböcker
9 Historia
91 Geografi
92 Biografier
Hyllklassificering för handböcker
502 Naturskydd. Naturskyddsområden. Hotade arter
504 Miljö. Miljövård
57 Biologiska vetenskaper
574 Ekologi
575 Allmän genetik
577 Biokemi
579 Mikrobiologi
58 Botany
581.9 Växtgeografin. Floror
582 Systematisk botanik
59 Zoologi
592/599 Systematisk zoologi
595.7 Insekter. Insecta
598.2 Fåglar. Aves
61 Medicinska vetenskaper
613.2 Näringslära
615 Läkemedelslära. Farmakologi. Terapi
615.014 Farmaceutisk teknologi
615.015 Farmakodynamik. Biofarmaci
615.07 Läkemedelsanalyser
615.11 Pharmacopoeia, standards
615.2 Läkemedel: huvudsakliga verkningar
615.3 Läkemedel indelade efter deras ursprung
615.4 Läkemedel: ...
615.9 Toxikologi.Gifter och förgiftning
616 Patologi. Immunologi
619 Veterinärmedicin
62 Ingenjörsvetenskaper. Teknik
630 Skogsbruk
630.17 Trädslag
631 Lantbruk i allmänhet. Jordbrukets historia
632 Växtskador. Växtskydd
633 Växtodling. Växtförädling
634/635 Trädgårdsodling. Prydnadsväxtodling
636 Husdjurskötsel. Husdjursförädling
639 Jakt. Fiske. Fiskodling
64 Huslig ekonomi. Hushåll
65 Företagsekonomi. Personaladministration. Marknadsföring
664 Födoämnesindustrier. Livsmedelsvetenskaper
681.3 Databehandling. Informationsteknik
71 Samhällsplanering. Landskapsvård
8 Språk. Lingvistik. Litteratur
91 Geografi
912 Kartor
914.80 Geographi. Finland