Hyllklassificering - Juridik

Klassifikation för juridik i Kajsahuset

Placering i Kajsahuset: 4:e våningen och källarvåning K3.

  • Signum i Helka:
    Hc 4. krs Oikeustiede (karta)
    Hc K3 Oikeustiede (karta)
01.0 Uppslagsverk (4:e våningen och K3)
01.1 Bibliografier (juridik)
01.2 Index (juridik)
01.3 Matriklar, Personregister (juridik)
01.4 Uppslagsverk (juridik)
01.5 Ordböcker (juridik)
01.6 Statistik (juridik)
01.7 Lagböcker, lagtextpublikationer
01.8 Formulärhandböcker
01.9 Handböcker; studium, forskning och språkbruk (juridik)
   
02.0 Finlands officiella publikationer (4:e vån./ K3)
02.1 Lagberedning (K3)
02.2 Riksdagshandlingar (K3)
Valtiopäiväasiakirjat (4:e våningen)
   
03.0 Utländska och internationella officiella publikationer (K3)
03.1 Officiella publikationer, Sverige
03.11 Lagberedning, Sverige
03.12 Svensk författningssamling
03.2 Officiella publikationer, Norge
03.3 Officiella publikationer, Danmark
03.4 Nordiskt samarbete
   
04.0 Rättsfallssamlingar (4:e våningen och K3)
04.1 Inhemska rättsfallssamlingar (4:e våningen)
04.2 Utländska rättsfallssamlingar (K3)
04.21 Rättsfallssamlingar, Sverige
04.22 Rättsfallssamlingar, Norge
04.23 Rättsfallssamlingar, Danmark
04.24 Rättsfallssamlingar, Tyskland
04.25 Rättsfallssamlingar, Stor-Britannien
04.26 Rättsfallssamlingar, Schweiz
04.27 Rättsfallssamlingar, Ryssland
04.28 Rättsfallssamlingar, USA
04.3 Internationella rättsfallssamlingar

4:e våningen

  • Karta
  • Signum i Helka: Hc 4. krs Oikeustiede
05.0 Samlingsverk
05.1 Festskrifter
05.2 Rättssystem i olika länder, översikter
   
06.0 Allmän rättsvetenskap
06.1 Romersk rätt och rättshistoria
06.2 Rättsfilosofi, rättsteori
06.3 Rättssociologi
06.4 Rättspolitik och lagstiftningsteori
06.5 Jämförande rättsvetenskap
06.6 Rättsinformatik
06.7 Rättslingvistik
06.8 Rättsekonomi
   
07.0 Civilrätt
07.1 Obligationsrätt
07.11 Avtalsrätt
07.12 Skadeståndsrätt
07.13 Krediträtt och betalning
07.14 Försäkringsrätt
07.15 Transporträtt
07.2 Sakrätt
07.21 Ägande- och nyttjanderätt
07.211 Fast egendomsrätt
07.212 Lös egendomsrätt
07.22 Inskrivningslagstiftning
07.23 Finansierings- och säkerhetsrätt
07.231 Pant- och övriga säkerhetsrätter
07.232 Särskilda finansieringsformer
07.24 Materiell insolvenslagstiftning
07.241 Återvinning
07.3 Familje- och kvarlåtenskapsrätt
07.31 Äktenskapsrätt, parförhållanden
07.32 Barnsrätt
07.33 Förmynderskapsrätt
07.34 Arvs- och testamentsrätt
07.35 Person- och namnrätt
   
08.0 Handelsrätt
08.1 Bolagsrätt
08.11 Aktiebolagsrätt
08.12 Övriga bolagsrätt
08.2 Marknadsrätt
08.21 Konkurrensrätt
08.22 Illojal konkurrens
08.23 Konsumenträtt
08.3 Immaterialrätt
08.31 Upphovsrätt
08.32 Patenträtt
08.33 Varumärkesrätt
08.34 Mönsterrätt
08.4 Näringsrätt
08.41 Bank och finansväsen
08.43 Energiområde
08.44 Fastighetsförmedling
08.45 Landsbygdsnäringar
08.46 Övriga näringsrätt
08.5 Internationell ekonomisk rätt
   
09.0 Arbetsrätt
09.1 Arbetsförhållande och arbetsavtal
09.2 Kollektivt arbetsrätt
09.21 Arbets- och tjänstekollektivavtalsrätt
09.22 Samarbetsförfarande
09.23 Förlikningsförfarande
09.3 Arbetarskydd och arbetarhälsovård
09.31 Arbetstid och semesterrätt
09.32 Arbetarskydd
09.4 Sysselsättning och arbetskraftsservice
09.5 Socialförsäkring och -bidrag
09.6 Internationell arbetsrätt och socialskydd
   
10.0 Miljörätt
10.1 Fastighetsbildning
10.2 Markanvändning och bebyggd miljö
10.3 Naturtillgångar, vattendrag, landsbygd
10.4 Miljöskydd
10.5 Internationell miljörätt
   
11.0 Internationell privaträtt
11.1 Internationell handels- och transporträtt
11.2 Internationell familje- och förmögenhetsrätt
   
12.0 Straffrätt
12.1 Straffrätt, allmänna läror
12.2 Särskilda brott
12.3 Straffrättslig påföljd
12.4 Internationell och europeisk straffrätt
12.5 Straffrättens närdiscipliner
12.51 Kriminologi
12.52 Kriminalpolitik
12.53 Kriminalistik
   
13.0 Processrätt
13.1 Rättegång i tvistemål
13.2 Rättegång i brottmål
13.3 Bevisrätt
13.4 Alternativa tvistemålslösningar
13.41 Skiljemannaförfarande
13.42 Förlikning
13.5 Rättegångskostnader och rättshjälp
13.6 Insolvenslagstiftning
13.61 Gäldansvar, oförmåga
13.62 Konkurs
13.63 Utsökning
13.64 Privatpersonlig skuldsanering
13.65 Företagssanering
13.66 Internationell insolvenslagstiftning
13.7 Internationell processrätt
   
14.0 Statsförfattningsrätt
14.1 Grund- och mänskligarättigheter
14.2 Riksdag, parlamentarism och politiska partier
14.3 Regeringsmaktens organisation och funktion, centralförvaltning
14.4 Lagstiftning
14.5 Laglighetskontroll
14.6 Utrikespolitiskt beslutsfattande och internationella relationer
14.7 Statshushållning/budgetlagstiftning
14.8 Ålands självstyrelse
   
15.0 Förvaltningsrätt
15.1 Förvaltningsförfarande
15.2 Förvaltningsrättslig lagskipning
15.3 Kommunalrätt
15.4 Socialrätt
15.5 Tjänstemannarätt
15.6 Informationsrätt
15.61 Offentlighet
15.62 Dataskydd
15.7 Polisrätt, polisväsen
15.8 Kyrkorätt
   
16.0 Finansrätt
16.1 Skatterätt
16.11 Inkomst- och förmögenhetsskatt
16.12 Beskattningsförfarande
16.13 Förskottsuppbörd
16.14 Arv- och gåvoskatt
16.15 Mervärdesskatt
16.16 Tull och övriga indirekta skatter
16.17 Stämpelskatt och kapitalöverföringsskatt
16.18 Internationell skatterätt
16.2 Finansförvaltningsrätt
   
17.0 Europarätt
17.1 Europarättens grunddrag
17.11 EU:s organ och beslutsfattande
17.12 EU:s domstolar
17.2 Materiell europarätt
17.21 EU:s konkurrensrätt
17.22 EU:s inre marknadsrätt
17.3 Medlemsstaternas samarbete
17.31 Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
17.32 Samarbete i justitie- och inrikesärenden
   
18.0 Internationell rätt
18.1 Internationella relationer och parter
18.2 Internationella traktat
18.3 Mänskliga rättigheter
18.4 Väpnade konflikter och säkerhet
18.5 Havs-, luft- och rymdlagstiftning
18.6 Fredlig konfliktlösning
   
19.0 Övriga rättsvetenskapliga områden
19.1 Genus och rätt
19.2 Medicinsk rätt, genforskning
19.3 Idrottsrätt
19.4 Medierätt

China Law Center Collection (karta, 4:e  våningen)