Andra studierätter

Det är möjligt att stärka sin yrkeskompetens eller vetenskapliga kompetens vid farmaceutiska fakulteten genom fristående studier eller biämnesstudier som kan inkluderas i en examen som avläggs vid ett annat universitet.

Fristående studier

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som inte har rätt att avlägga grund- eller påbyggnadsexamen vid Helsingfors universitet. Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för studier som ska höja den sökandes professionella eller vetenskapliga kompetens, eller för studier som ska ingå i en examen som avläggs vid en annan läroanstalt.

Fristående studier är också s.k. kompletterande studier, dvs. studier som kompletterar en examen som har avlagts vid Helsingfors universitet.

OBS! Studerande vid universitet och högskolor som hör till JOO-avtalet använder i regel JOO-ansökan när de ansöker om rätt att genomföra sådana studier.

Prin­ci­per som gäl­ler rätt att ge­nom­fö­ra fri­stå­en­de stu­di­er vid Ag­ri­kul­tur-forst­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten

När rätt att genomföra fristående studier beviljas beaktas både institutionens undervisningsresurser och den sökandes tidigare studier och motivering. Rätt att genomföra fristående studier ger varken rätt att avlägga examen eller rätt till de förmåner och rättigheter som en examensstuderande har. Rätten att genomföra fristående studier är begränsad till de studier som rätten gäller. Rätt att genomföra fristående studier beviljas för högst två år.

Rätt att genomföra fristående studier kan sökas för följande ändamål

 • för studier som ska fogas till en examen som avläggs vid en annan läroanstalt
 • för komplettering av en tidigare avlagd högskole- eller yrkesexamen
 • för studier som en yrkesverksam person vill genomföra för att höja sin kompetens
 • av studerande vid en öppen högskola som studerar ämnen som inte erbjuds i tillräcklig omfattning någon annanstans eller
 • för något annat ändamål som fakulteten godkänner.
An­sö­kan till fri­stå­en­de stu­di­er

  Den som vill ansöka om rätt att genomföra fristående studier fyller i en elektroniska ansökan (på finska). Ansökningarna behandlas 2 gånger per läsår.

  • Ansökningstiden är på våren 2024: 2.-16.4.2024 kl. 15
  • Ansökningstiden är på hösten 2024: 1.-15.10.2024 kl.15

  Av­gif­ter som tas ut för ge­nom­fö­ran­de av fri­stå­en­de stu­di­er

  Fristående studier är avgiftsbelagda. Avgift tas ut för undervisningsarrangemang, läromedel och andra kringtjänster, inte för undervisning och tentamina. Avgiften betalas innan studierna börjar.

  Avgifterna fr.o.m. 1.8.2015:

  15 euro/studiepoäng (Dekanus beslut 36/2015 om avgifter och arvoden vid fakulteten)
  Räkningen skickas till den studerande i samband med antagningen.

  Man kan bläddra och söka i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens kurssidor. Aktuell information om undervisningen finns också i Sisu där man kan söka kurser t.ex. med kursens namn, förkortning eller kurskoden (den femsiffriga registreringskoden).

  JOO-stu­di­e­rätt

  Genom avtalet om flexibel studierätt (JOO) kan studerande vid alla Finlands universitet ansöka om avgiftsfri studierätt för studier vid Helsingfors universitetet. Studierna är avgiftsfria ifall hemuniversitet förordat ansökan, d.v.s. att studierna kan godkännas som en del av examen vid hemuniversitetet.

  Ifall ansökan om JOO-studier inte förordas av hemuniversitetet, kan man ansöka om rätt att avlägga fristående studier. 

  JOO-studierätt kan beviljas till personer som inte har examensstudierätt vid Helsingfors universitet. Studierätt beviljas för studieperioder eller studiehelheter som kan användas som en del av en examen vid ett annat universitet. Studierätt för JOO-studier beviljas enligt institutionens undervisningsmöjligheter på basis av mängden tidigare studier och vitsordsnivån i dessa. Studierätten begränsar sig till de studier som rätten beviljats för. Studierätten är giltig fr.o.m. beslutsdatumet.

  Ansökningstiden för JOO-studier är fortlöpande.

  Bli en dok­tor

  Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan man avlägga agronomie- och forstdoktorsexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper och filosofiedoktorsexamen.