Utbildningsprogram

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten passar som studieplats för alla som är intresserade av ansvarsfull inhemsk och global användning av förnybara naturresurser.

Bekanta dig med fakultetens utbud i kandidat-, magister- och doktorsprogrammen. En kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och en magisterexamen är en högre högskoleexamen. Licentiat- och doktorsexamina är vetenskapliga påbyggnadsexamina.

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du avlägga

  • kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstkandidatexamen
  • magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie magisterexamen eller agronomie- och forstmagisterexamen
  • licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen samt
  • doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen