Opiskele tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johtamisen huippuosaajaksi

Syksyllä 2019 Helsingin yliopistossa alkoi ensimmäistä kertaa lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma. Ohjelmassa koulutetaan osaajia moniammatilliseen toimintaympäristöön ja eri toimintasektoreiden rajapinnoille. Osaamisessa keskeistä on tiedolla ohjaaminen ja johtaminen, eli arviointi- ja tutkimustiedon hyödyntäminen kaikessa toiminnassa.

Muuttuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarvitaan uudenlaista johtamisosaamista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Kaarina Torppa tunnistaa muutostarpeen. 

– Jatkossa sote-alalla toimivan johtajan tärkeänä tehtävänä on tukea eri ammattiryhmien työ- ja toimintakulttuurien yhteen muokkautumista. Tarvitaan yhteinen ymmärrys asiakkaan edusta, Torppa painottaa.

Uudenmaan liiton sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen muutosjohtaja Timo Aronkytö lisää:

– Hyvä johtaja tuntee nykytilan ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet sekä ymmärtää, millainen tavoiteltava tulevaisuus on ja miten sinne voidaan päästä.

Uudessa maisteriohjelmassa voi valita johtamisen temaattisen opintokokonaisuuden, jolloin johtamisopintoja voi suorittaa yhteensä 25 opintopistettä. Lisäksi opinnot palvelujärjestelmistä, sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudesta, etiikasta ja taloudesta vahvistavat laaja-alaista ymmärrystä hyvinvointipalveluista.

– Kentällä tarvitaan palvelujärjestelmätason osaajia sekä keskijohtoa, joka jalkauttaa strategisen tason suunnitelmat käytännön toimintaan. Tulevaisuudessa johtajien tehtävänä on paitsi johtaa, myös kehittää ja arvioida toimintaa, kertoo Aronkytö.

Uudenmaan liiton hankejohtaja Pirjo Marjamäki on samaa mieltä:

– Tiedolla johtaminen on oleellista. Kentällä on pulaa myös palvelujen integraatioon liittyvästä johtamisosaamisesta.

Maisteriohjelmassa opiskellaan uudenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja kuten palvelumuotoilua, jonka avulla vastataan asiakkaiden palvelutarpeisiin ja tuetaan palveluintegraatiota. Opinnoissa tutustutaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja -varantoihin sekä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin palvelujen henkilökohtaistamisessa ja asiakasvirtojen hallinnassa.

Maisteriohjelmaan otetaan vuosittain 30 opiskelijaa, jotka valmistuvat kahdessa vuodessa valtiotieteiden maistereiksi. Hakuaika on 17.3.—31.3.2021.

Lisätietoa löydät koulutusohjelman vuilta.

Linkit muihin artikkeleihin:

Mo­nia­lai­suus mo­ti­voi so­si­aa­li- ja ter­veys­tut­ki­muk­sen ja -joh­ta­mi­sen mais­te­rioh­jel­man opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia

Uu­des­sa mais­te­rioh­jel­mas­sa opi­taan toi­mi­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon in­tegroi­dus­sa pal­ve­lu­ym­pä­ris­tös­sä

Uusi mais­te­rioh­jel­ma kou­lii tu­le­vis­ta sote-asian­tun­ti­jois­ta di­gi­tai­ta­jia

Uusi mais­te­rioh­jel­ma tar­jo­aa laa­duk­kaan ym­pä­ris­tön sote-tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen

Uusi maisteriohjelma valmistaa tulevia sote-osaajia moniammatilliseen työhön

Hae opiskelijaksi Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan

Monialaista opetusta tarjoava sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma yhdistää opetuksessaan sosiaalitieteet ja terveystieteet, kouluttaen opiskelijoita molempien alojen asiantuntijaksi.

Kevään yhteishakuaika on 17.3.—31.3.2021.

Lisätietoa koulutusohjelmasta sekä kevään 2021 hakujen valintaperusteet ja hakuohjeet löydät koulutusohjelman sivulta.