Ukrainan sota - yliopiston suositukset
Tälle sivulle päivitetään tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Helsingin yliopistoon sekä Helsingin yliopiston suositukset ja ohjeet asiaan liittyen.

Helsingin yliopisto tuomitsee Venäjän sotatoimet ja ilmaisee tukensa Ukrainalle ja sen yliopistoyhteisölle. Olemme yhdessä muiden suomalaisten yliopistojen kanssa ilmaisseet tukemme Ukrainalle rehtorineuvosto Unifin kautta sekä eurooppalaisten yliopistojen EUA-yhteistyöelimen lausunnossa. Tuen osoituksena yliopiston päärakennus ja Unioninkatu 35 on valaistu Ukrainan värein.

Helsingin yliopiston periaatteisiin kuuluu edistää kansainvälistä tutkimus- ja korkeakoulutusyhteistyötä, ja tukea tätä työtä vaikeissakin olosuhteissa. Venäjän tuomittavat sotatoimet Ukrainassa edellyttävät kuitenkin poikkeuksellisia toimia myös yliopistoyhteistyössä.

Helsingin yliopisto seuraa sekä kansallisia että EU-tason pakotteita ja mukauttaa toimintaperiaatteitaan ja -prosessejaan niiden mukaisesti. Yhdessä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa Helsingin yliopisto pyrkii vaikuttamaan sotatoimien lopettamiseen Ukrainassa ja tukee ukrainalaisia instituutioita ja ihmisiä.

Helsingin yliopistolla on Ukraina-koordinaatioryhmä, joka seuraa Ukrainan tilannetta, pakotteita ja niiden seuraamuksia, antaa suosituksia sekä koordinoi HY:n toimenpiteitä.

Ukraina-aiheiset kysymykset ja ehdotukset voi lähettää palveluosoitteeseen ukraine@helsinki.fi.

Näin Helsingin yliopisto auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä

Kaikkiin Helsingin yliopistolla opiskeleviin ukrainalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin sekä työntekijöihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä ja tarjottu tukea. Yhteisöllisyys on yksi yliopistomme arvoista, ja sen mukaisesti kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti kansallisuudesta riippumatta. Jokaiselle kuuluvat edelleen yhtäläiset oikeudet ja palvelut.

Helsingin yliopisto tukee henkilöstöään ja opiskelijoitaan haastavassa tilanteessa. Jos tilanne huolestuttaa tai ahdistaa, henkilöstö voi olla yhteydessä työterveyshuoltoon (linkki vie Flammaan), opiskelijoille tietoa puolestaan terveys ja hyvinvointi -sivulla.

Helsingin yliopisto myöntää erillisten opintojen suoritusoikeuksia Suomeen saapuneille henkilölle, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia.

Suoritusoikeus voidaan myöntää opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin. Tämän oikeuden perusteella ei voi suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea normaaleina hakuaikoina.

Erillisten opintojen hakemuksia käsitellään vuoden 2023 loppuun asti ilman hakuaikoja. Suoritusoikeudet myönnetään 31.7.2024 asti ja niistä ei peritä erillisten opintojen maksuja.

Lisätietoa hakemisesta ja hakulomake erillisiin opintoihin Ukrainan sotaa pakeneville löytyy tältä sivulta.

Helsingin yliopisto voi erityistapauksessa tarjota erityisjärjestelyjä lukukausimaksun maksamiseen opiskelijoille, joiden maksukykyyn Ukrainan sota on vakavasti vaikuttanut. Täytä tällaisessa tapauksessa sähköinen lomake sen jälkeen, kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta. E-lomake avataan huhtikuussa 2023, kun opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu.

Yhtenä tuen osoituksena Ukrainan kansalaiset voivat opiskella Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa maksutta syksyyn 2023 saakka.

Eri maiden yliopistot, kuten Helsingin yliopisto, tarjoavat Ukrainasta paenneille tutkijoille työpaikkoja, jotka on listattu kansainväliselle sivustolle.

Yliopisto tukee Ukrainasta sotaa paenneiden tutkijoiden tutkimusta uudella palkkakustannusten rahoitusmallilla. Mallissa 40 prosenttia tutkijan palkkakustannuksista katetaan yliopiston yhteisistä varoista yhden vuoden ajan. Loput 60 prosenttia palkkakuluista katetaan yksikön omista rahoituslähteistä. Varoja on varattu 20 tutkijalle. 

Mallia voidaan käyttää Ukrainasta 24.2.2022 jälkeen sodan takia saapuneiden, 2. tai 3. uraportaan tutkijoiden palkkakuluihin. Tukimallissa työsuhteen tulee alkaa 1.8.–31.12.2022 välisenä aikana. Palkkatukimallia varten ei avata hakua, vaan yksikkö voi ehdottaa Ukrainasta saapunutta tutkijaa tuen piiriin ottamalla yhteyttä yksikkönsä HR-palveluosoitteeseen. 

Helsingin yliopiston lahjoitukset

Helsingin yliopiston kriisirahasto hädänalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden tukemiseksi on avattu. Rahastosta tuetaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan kärsivien tutkijoiden ja opiskelijoiden siirtymistä Helsingin yliopistoon sekä täällä jo olevia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita. Lue lisää rahastosta tai tee lahjoitus.

Helsingin yliopisto tukee Ukrainan sodan uhreja 50 000 € lahjoituksella Unicefille. Lahjoitus tehdään Helsingin yliopiston rahastojen (HYR) tuotoista.

Myös Yliopiston Apteekki on tukenut Ukrainaa humanitaarisessa kriisissä ja on tehnyt apua tarvitseville kaksi lahjoitusta, joiden arvo on yhteensä 20 000 euroa. Ensimmäinen lahjoitus ohjattiin Operaatio Toivon kautta ja toinen lahjoitus tehtiin Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Lisäksi Yliopiston Apteekki on supistanut apteekkiketjuaan Venäjällä ja aikoo poistua Venäjän markkinoilta.

Tutkijakollegium saa Koneen Säätiöltä lisärahoituksen Ukrainan sotaa pakenevien tutkijoiden tukemiseksi. Tuki mahdollistaa yhteensä 36 kuukauden verran tutkijakausia tutkijakollegiumissa. Koneen Säätiön myöntämä lisärahoitus kohdistetaan tutkijakollegiumin Kone Foundation Fellowship -vierailuohjelmalle, jonka puitteissa tuetaan Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta tulevien tutkijoiden työskentelyä tutkijakollegiumissa. Tutkijakollegium etsii rahoitettavat tutkijat verkostojensa kautta kutsumenettelyllä vierailuohjelman käytäntöjen mukaisesti.

Yhteistyöhankkeet Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa
 • Yliopisto keskeyttää toistaiseksi kaikkien uusien Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa suunnitteilla olevien yhteistyöhankkeiden edistämisen.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien suositusten mukaisesti yliopisto jäädyttää kaiken institutionaalisen yhteistyön venäläisten ja valkovenäläisten yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Venäläisten ja valkovenäläisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jo aloitetut vaihtojaksot voivat jatkua suunnitellusti.
 • Yliopistolaisten on syytä huomioida, että Euroopan Unionin komissio on määrännyt keskeytettäväksi kaiken hallinnoimansa TKI-yhteistyön venäläisten organisaatioiden kanssa ja pysäyttänyt nykyisiin sopimuksiin perustuvat maksatukset näille.
 • Yliopistoyhteisön jäseniä pyydetään pidättäytymään kaikesta kanssakäymisestä Venäjän federaation valtion virastojen kanssa.
 • Yliopisto ei rekrytoi henkilöitä, joilla on affiliaatio venäläisessä tai valkovenäläisessä yliopistossa, elleivät he luovu affiliaatiosta.
 • Yliopisto ei suosittele hyödyntämään rekrytoinneissa tai dosentin arvon hauissa tieteellisinä asiantuntijoina venäläisissä tai valkovenäläisissä yliopistoissa parhaillaan työskenteleviä henkilöitä tai pyytämään heitä vastaväittäjiksi tai esitarkastajiksi.
 • Yliopisto ei myöskään suosittele, että sen oma henkilöstö toimisi asiantuntijoina vastaavissa arviointitilanteissa tai vastaväittäjinä tai esitarkastajina näiden maiden yliopistoissa. Matkustaminen Venäjälle tai Valko-Venäjälle ei ole mahdollista, mutta suositus koskee myös etätilaisuuksia.
 • Yliopiston yksiköt ja yhteisön jäsenet jäädyttävät sellaiset kutsut tutkijoille, joissa kutsu osoitetaan venäläisen tai valkovenäläisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkijalle.
 • Yliopiston tutkijoita kehotetaan olla aloittamatta sellaisia uusia yhteisjulkaisuja, joissa on mukana venäläiseen tai valkovenäläiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen affilioitunut tutkija. Tutkijoilta ei edellytetä toimenpiteitä jo julkaisuprosessissa olevien julkaisujen suhteen.
 • Yliopisto ei suosittele osallistumaan tutkimuksen vertaisarviointiin, jossa on kyse venäläiseen tai valkovenäläiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen affilioituneesta tutkijasta eikä olemaan mukana näissä maissa julkaistavien julkaisusarjojen arviointiprosesseissa muussakaan roolissa.
 • Keskeneräisiä prosesseja ei tarvitse muuttaa, mutta on hyvä huomioida, ettei palkkioiden maksaminen venäläisille tai valkovenäläisille tileille todennäköisesti onnistu tällä hetkellä.
 • Yliopisto estää Euroopan neuvoston asetusten (EU 2022/328 ja EU 2022)/355) edellyttämien IT-infrastruktuurien näkyvyyden Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Tästä syystä yliopiston VPN-palvelua rajataan maantieteellisen sijainnin perusteella.

Matkustamista Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Venäjälle tulee välttää UM:n suositusten mukaisesti. 

Maahanmuuttoviraston tiedot Ukrainan sotaan liittyen.

Kansainväliset konferenssit
 • Yliopiston järjestämiin tai yliopiston tiloissa muuten järjestettäviin konferensseihin ja tapahtumiin ei suositella esitettävän kutsuja venäläisiin tai valkovenäläisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin affilioituneille tutkijoille
 • Suositellaan, että konferenssien puhujiksi ei pyydetä henkilöitä, joilla on affiliaatio venäläisessä tai valkovenäläisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.
 • Suositellaan, että konferenssien osallistujaluetteloihin ja niihin liittyviin julkaisuihin ei merkitä näkyviin affiliaatiota venäläiseen tai valkovenäläiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

Sivua päivitetty viimeksi 22.6.2022.

Etsitkö asiantuntijaa Ukrainan sotaan liittyen?

Etsitkö Ukrainan sotaan liittyviä asiantuntijoita? Helsingin yliopiston tut­ki­jat seu­raa­vat Ukrainan tilannetta ja tapahtumia ja ovat val­mii­na vas­taa­maan ky­sy­myk­siin.