Tutkimus

LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmä tutkii monitieteistä ja tiedekohtaista tiedekasvatusta. Kehitämme tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti tiedekasvatukseen uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Yhtenä painopisteenämme on lukio-korkeakouluyhteistyö. Sovellamme tutkimuksessamme muun muassa kehittämistutkimuksen (engl. design-based research) viitekehystä.
Vir­tu­aa­li­nen opetus ja op­pi­mi­nen

Kehitämme virtuaalisia toimintamalleja kouluille ja päiväkodeille yhdessä heidän kanssaan. Esimerkiksi monitieteisiä etäopintokäyntejä ja virtuaalista toimintaa lapsille ja nuorille, kuten tiedeleirejä ja -kerhoja sekä tiedejuhlia. Tuomme eri tavoin esille uusinta tutkimustietoa ja tutkijoita.

Kehittämiskohteenamme ovat myös kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit. Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa -ohjelman tavoitteena on tuoda suomalaista tutkimusta ja tutkijoita esille.Ohjelmaan kuuluvat seuraavat verkkokurssit:

  • Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa,
  • Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa,
  • Tähdet ja avaruus.

Näiden lisäksi tiedekasvatusta voi opiskella osana perustutkintoa kaikille avoimella Tiedekasvatuskurssilla.  Kehitämme tällä hetkellä myös matematiikan ja ohjelmoinnin aiheista kaikille avoimia verkkokursseja.

Kes­tä­vä ke­hi­tys

Luomme uusia materiaaleja ja toimintamalleja kestävän kehityksen opetukseen. Teemme tutkimusta seuraavista teemoista:

  • Kestävän kehityksen kompetenssien ja opetuksen edistäminen kemian yliopistokoulutuksessa. Miten kestävän kehityksen taitoja edistetään kemianalan yliopisto-opetuksessa? (Millaisia opetusmenetelmiä kemian yliopisto-opetuksessa käytetään? Kontekstina on kasvihuonekaasut. Lue lisää julkaisuistamme.
  • Opettavaisia kohtaamisia kaupungin kasvien kanssa. Kestävyyden saavuttamiseksi tarvitaan muutosta siihen, miten nähdään ihmisen paikka maapallolla. Tutkimuksessamme pohdimme, miten maantiedettä voi opettaa tavalla, joka hylkää modernin länsimaisen yksilökeskeisen ajattelutavan autonomisesta subjektista ja sen sijaan painottaa relationaalista, maailman kanssa yhdessä kehkeytyvää ja toimivaa subjektia.
  • Kansainvälinen Global Challenges Course for Youth -leiri nuorille 
  • Teachers' Climate Change Forum -verkkokurssi ja leiri opettajille
Kestävän kehityksen ja elämäntavan kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Tähän monialaiseen tutkimustiimiin kuuluvat tutkija ja LUMA-opettaja Pilvi Sihvonen, varhaiskasvatuksen opettajana toimiva Riikka Lappalainen sekä tutkija ja LUMA-opettaja Jaana Herranen. Tiimi tutkii varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja elämäntavan oppimiskokonaisuuden vaikuttavuutta kodeissa sekä kehittää opetuksen toimintatapoja yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.  

Tutkimuksen lähestymistapana on toimintatutkimus, sillä varhaiskasvatuksen opetusta tutkimuksellisesti kehittämällä pyritään edistämään kestävää elämäntapaa. Tutkijat osallistuvat aktiivisesti jo valmiina olevien toimintamallien kehittämiseen sekä uusien mallien ideoimiseen ja toteuttamiseen. Tutkimukseen vapaaehtoisesti ilmoittautuneiden perheiden osallistumista ja osallistamista oppimiskokonaisuuteen ja sen kehittämiseen mahdollistetaan ja sitä pyritään monin keinoin edistämään. 

Iloa ja oppia ilmiöistä

Päiväkodin takapihalla lapset kaivavat innokkaana kuoppia. Mullassa olevat kastemadot herättävät kiinnostusta ja niitä kerätään turvaan. Kuoppiin haudataan erilaisia esineitä, muun muassa banaanin kuoria, muovipussi, karkkipaperi ja koirankakkapussi.  Hautaamisen jälkeen lapset keräävät oksia ja merkitsevät paikat. Jokainen on saanut leikkiä tutkijaa ja arvioida, mitä tavaroille tapahtuu maassa kuukausia hautaamisen jälkeen. Monella on uskomus, että kaikki tavarat tulevat häviämään eli maatumaan, kun niitä kolmen kuukauden jälkeen käydään tonkimassa. Suurta innostusta herättää mullasta myöhemmin paljastuneet mustat ja mädäntyneet banaaninkuoret. Lapset pohtivat mikä esine mahtaa seuraavaksi maatua, kun niitä seuraavaksi keväällä tutkitaan.

Varhaiskasvatusikäisten lasten kestävän elämäntavan opetuksessa huomioidaan lasten ikä ja kehitystaso. Oppiminen tapahtuu lapsen omassa elinympäristössä siinä esiintyviä arkisia ilmiöitä tutkien - leikin kautta. Tavoitteena on ottaa ensiaskelia kohti kestävää elämäntapaa. 

Kestävän kehityksen opetuksen vaikuttavuuden lisääminen

Tutkimuksessa on kehitetty varhaiskasvatuksessa toteuttava kestävän elämäntavan oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on kehittää ympäristöasioiden opettamista varhaiskasvatuksessa sekä tutkia opetuskokonaisuuden vaikutuksia kodeissa.

Kodeilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan muun muassa pedagogisen dokumentoinnin kautta.

Kehitetään yhdessä

Monialaisessa tutkimusryhmässä jokaisen jäsenen vahvuudet ja oma osaamisalue tulevat esille. Tiimin jäsenet lähestyvät samaa asiaa eri tulokulmista. Tämä tuo tutkimukseen syvyyttä. Yhteistyössä löydetään yhtymäkohtia, oivalletaan uusia asioita ja innostutaan.

 

Uu­det ope­tus­me­ne­tel­mät ja työ­ta­vat

Kehitämme uusia menetelmiä ja työtapoja matematiikan, luononnontieteiden ja teknologian opetukseen. Tutkimusryhmämme tutkimusaiheita ovat muun muassa argumentointi opetuksessa, tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu, projektioppiminen sekä digitaaliset työtavat.

Tutkimme myös lukio-korkeakouluyhteistyötä.

Kumpulan kampuksella toimivat LUMA-tiedeluokat ovat keskeinen osa toimintaamme. Kumpulan kampuksella toimii tällä hetkellä viisi tiedeluokkaa:

Opet­ta­jan­kou­lu­tus

Kehitämme opettajankoulutusta yhteistyössä Kumpulan aineenopettajankoulutuksen, kuten maantieteen aineenopettajakoulutuksen ja matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksen, kanssa.

Tiedekasvatukseen liittyen tehdään vuosittain useita opinnäytetöitä.

Kehitämme uusia toimintamuotoja opettajankoulutukseen yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten pedagogisten järjestöjen ja elinkeinoelämän, kanssa.

Lue lisää tohtorikoulutettaviemme tutkimusaiheista