Lukioiden rehtorit pääosin tyytyväisiä korkeakouluyhteistyöhön kyselytutkimuksen perusteella, haasteena resurssien puute

Uusi lukiolaki velvoittaa, että osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Kyselytutkimuksen perusteella lukioiden rehtorit kokevat lukio-korkeakouluyhteistyön pääosin hyödyllisenä etenkin lukio-opintojen ja opiskelijan itsensä kannalta. Alustavia tuloksia lukio-korkeakoulututkimuksesta esiteltiin 3.5. Opetushallituksen LUKE - Lukioiden kehittämisverkoston webinaarissa.

– Kyselyyn vastanneet rehtorit näkivät, että korkeakouluyhteistyön avulla on mahdollista kasvattaa opiskelijoiden motivaatiota lukio-opintoja kohtaan ja toisaalta syventää lukion opetustarjontaa. Lisäksi yhteistyön aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan korkeakouluihin, erilaisiin opintopolkuihin ja opiskeluvaihtoehtoihin, avaa tiedekasvatuksen professori Maija Aksela kyselyn alustavia tuloksia.

Haasteeksi yhteistyön toteuttamiselle nähtiin etenkin resurssien puute ja opiskelijoiden keskenään erilaiset intressit sekä tiedonhankinta yliopistojen lukioille tarjoamista palveluista. Korkeakoulun etäisyyttä enemmän yhteistyön muotoihin vaikuttaa kyselyn perusteella lukion koko.

Opinto-ohjaajat aktiivisimpia yhteistyössäLukioissa yhteistyössä ovat eniten mukana opinto-ohjaajat (98%: ssa vastanneista lukioista) sekä aineenopettajat itse (91%: ssa vastanneista). Yleisimpiä yhteistyön muotoja olivat opintoesittelypäivät, korkeakouluopiskelijoiden tai alumnien vierailut sekä lukion kurssiksi hyväksyttävät avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulujen kurssit. Harvinaisempia toimintamalleja taas olivat yhteiset kurssit tai kurssien osat, orientaatiokurssit sekä yhteiset projektit tai opintojaksot.

Taulukossa on kuvattu lukio-korkeakouluyhteistyöhön osallistuvien opiskelijoiden suhteellinen osuus kaikista opiskelijoista rehtorin arvioin perusteella. Osallistuvien opiskelijoiden määrissä on suurta hajontaa lukioiden välillä.

Yhteistyöhön kaivataan lisää resurssejaHaasteeksi yhteistyölle taas nähtiin etenkin ajan ja resurssien puute:

– Yhteistyömuotojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan koetaan haastavaksi, sillä opetettavia sisältöjä on jo ennestään paljon. Lisäksi lukiolaisilla on erilaisia kiinnostusten kohteita, jolloin kaikkia kiinnostavaa ohjelmaa on vaikeaa suunnitelma. Korkeakoulujen lukioille tarjoamat palvelut näyttäytyvät rehtoreille suppeina ja kirjavina, ja niistä viestitään puutteellisesti. Korkeakoulujen ja lukioiden yhteiseksi haasteena tunnistetaan järjestämiseen liittyvien resurssien ja yhteisten käytäntöjen puute, Aksela tiivistää.

Ratkaisuiksi näihin haasteisiin rehtorit esittivät yhteistyön parempaa resursointia sekä korkeakoulujen tarjoamien yhteistyömuotoja selkeästi esitettyinä ja helposti löydettävinä.

Tuloksia syvennetään seuraavaksi haastatteluilla

Opetushallituksen kanssa yhteistyössä suunnitellussa tutkimuksessa selvitetään lukio-korkeakouluyhteistyön nykytilaa, sen mahdollisuuksia, haasteita ja tuen tarvetta. Tutkimustietoa hyödynnetään lukio-korkeakouluyhteistyön suunnittelun ja toteutuksen tukena, kun lukioiden uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan syksyllä 2021. Lukio-korkeakouluyhteistyön kehittäminen on yksi Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen painopistealueista.Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena, ja siihen kuuluu kysely- ja haastatteluosuus. Kysely lähetettiin 335 lukion rehtoreille, joista siihen vastasi 94 ajanjaksolla 11.3.2021–25.4.2021. Vastanneista noin 40% edusti pieniä alle 150 opiskelijan lukioita ja noin 60% yli 150 opiskelijan lukioita. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa syvennetään saatuja tuloksia haastattelututkimuksella saman kohderyhmän kanssa ja jatketaan kyselytulosten analysointia.

 

Helsingin yliopiston tiedekasvatus

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksessa kehitetään tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti uusia ratkaisuja ja toimintamalleja tiedekasvatuksen edistämiseksi.

LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmä kehittää uusia yhteistyön muotoja ja tutkii niiden toimivuutta.