Lukiolaisten ja toisen asteen tiedeopinnot

Toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston opintojaksoja, myös mm. MOOC-verkkokursseina.

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voit tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun.Yksi opintopiste vastaa noin 27 opiskelutuntia. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka miettivät omaa tulevaisuuden alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!

Monet tutustumiskursseista ovat samalla avoimia verkkokursseja eli MOOCeja. Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopiston avoimia verkkokursseja sekä tutustumiskursseja. Osassa kursseista saa opintosuorituksen myös Helsingin yliopistoon tai Avoimeen yliopistoon. Tieto ja mahdollinen opintomaksu ilmoitetaan kurssille ilmoittautuessa.

Ajankohtaisia tutustumiskursseja
Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssi tutustuttaa tiedon luonteeseen

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi tukee opiskelualan valinnassa ja antaa valmiuksia yliopisto-opintoihin. Kurssilla tutustut siihen, miten tiedettä eri aloilla tehdään, millainen on tutkijan työpäivä ja millaista yliopisto-opiskelu on. Pääset myös harjoittelemaan kirjoituksissa ja valintakokeissa hyödyllisiä taitoja.

Kurssi on ilmainen, ja voit suorittaa sen täysin itsenäisesti tai ryhmässä oman opettajan johdolla. Koska kaikki tarvittava kurssimateriaali on verkossa, voit opiskella oman aikataulusi mukaan, missä ja milloin vain.

Muita mahdollisuuksia

Kaikille avoin verkkokurssi perehdyttää sinut kotieläintieteen perusteisiin kuudessa eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa:

1) eläintuotanto nyt

2) eläinravitsemuksen perusteet

3) eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja hyvinvointi

4) jalostuksen perusteet

5) eläintuotanto tulevaisuudessa

6) kotieläinalan ammattien ja opiskeluvaihtoehtojen esittely

Tutustumiskurssi kuuluu maataloustieteiden koulutusohjelman opintoihin. Se sopii kaikille aiheesta ja alasta kiinnostuneille. Kurssi suoritetaan itsenäisesti MOOC -kurssialueella.

Naturvetenskaper Nu on monitieteellinen kurssi luonnontieteiden nykytutkimuksesta. Kurssin kielenä on ruotsi ja kurssilla pääsee tutustumaan niin kemian kuin datatieteen ajankohtaisimpiin aiheisiin. Kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa, ja kurssista on mahdollista saada yliopiston opintopisteitä.

 

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssi on suunnattu lukiolaisille, mutta se on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta, ja opiskelija voi suorittaa sen joko kokonaan tai osittain (1 op tai 2 op). Kurssista saa kurssitodistuksen ja siitä on mahdollista saada myös kurssimerkintä. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Kemia kytkeytyy kaikkiin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen. Kurssi tuo esille kiehtovaa kemiaa ja sen mahdollisuuksia. Kurssilla tutustutaan esimerkkien avulla kemian tutkijan ja muiden kemian asiantuntijoiden työhön, sen arkeen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa   

Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Mitä suomalainen avaruuden tutkimus on? Miten avaruutta tutkitaan? Miten avaruusteknologia muuttaa elämäämme tulevaisuudessa? Tähdet ja avaruus -tutustumiskurssilla opitaan suomalaisesta avaruuden tutkimuksesta sekä matematiikan ja luonnontieteiden tarjoamista uramahdollisuuksista

Mistä löydämme raaka-aineita vihreää siirtymää varten päästäksemme eroon fossiilisista polttoaineista ja miten niitä hyödynnetään kestävästi? Miten hallitaan kaivosten aiheuttamia ympäristöriskejä? Riittävätkö maapallon mineraaliresurssit ihmiskunnan tarpeisiin, vai pitäisikö niitä louhia avaruudesta?

Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta: ensimmäisessä osassa käsitellään suomalaista geotieteiden tutkimusta ja työmahdollisuuksia. Toisessa osassa tutustutaan kestävyyttä tukeviin alan tutkimusaiheisiin, kuten energiantuotannon muutoksiin, suomalaiseen kaivostoimintaan, geohasardeihin ja planeettageologiaan.

Tiedekasvatus-verkkokurssi (2 op) antaa valmiudet toiminnallisten tiedeaktiviteettien ohjaamiseen. Kurssilla opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan innostavia tiedeaktiviteetteja lapsille ja nuorille. Kurssilainen voi syventyä suunnittelemaan oman kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi tiedekerhon tai tiedeleirin. Kurssi sisältää runsaasti valmiita tiedekasvatusmateriaaleja ideoinnin tueksi.

Kurssi suoritetaan verkossa itsenäisesti ja vapaassa aikataulussa erilaisten keskustelutehtävien, vertaispalautteen, monivalintatehtävien sekä oman oppimisen reflektointien avulla. Kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa, ja kurssista on mahdollista saada yliopiston opintopisteitä.

Samhällsvetenskapernas förunderliga värld on tutustumiskurssi yhteiskuntatieteisiin. Kurssilla käsitellään määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä, mikro- ja makrotason tutkimusta kuten tasa-arvoa, sukupuolten moninaisuutta, yhteiskunnan rakenteita ja toimijuutta. Kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa, ja kurssista on mahdollista saada yliopiston opintopisteitä. Kurssin järjestää Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom).

 

Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Mutta onko se tarjolla tämän päivän nuorille? Ilmastonmuutos, merien happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Ympäristötaloustieteen kurssi (3 op) johdattaa uudenlaiseen tietoon: lukion biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin tiedot täydentyvät ja jäsentyvät uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. Kurssilla teoriaa sovelletaan ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja taloudelliseen kasvun ympäristöllisten edellytyksiin. Kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa, ja kurssista on mahdollista saada yliopiston opintopisteitä.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista.

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Leadership for sustainable change on englanninkielinen kurssi kestävästä maailmasta. Kurssi käsittelee luonnon systeemejä sekä kestävyyden taustoja. Kurssilla tutustutaan kiertotalouteen ja mahdollisuuksiin, miten kestävä maailma toteutuu. Luonnontieteellisen taustan lisäksi käsitellään muutoksen johtamista käytännön esimerkkien kautta. Lopuksi tehdään projektityö, joka yhdistää kurssin oppeja.

Kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa, ja kurssista on mahdollista saada yliopiston opintopisteitä. Kurssi on mahdollista suorittaa seuraavan kerran tammi-maaliskuussa 2022.

Kielitieteen olympialaiset on lukiolaisille tarkoitettu kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen. Kilpailutehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan yleinen kiinnostus kieliin ja looginen päättelykyky riittävät. Olympialaiset on loistava mahdollisuus tutustua kielitieteeseen erityisesti niille lukiolaisille, jotka haluavat hakea yliopistoon opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai muuta kieliainetta, mutta yhtä lailla kilpailu on tarkoitettu kaikille muillekin kielistä kiinnostuneille.

Katso myös