Tutkimus
LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmä tutkii monitieteistä ja tiedekohtaista tiedekasvatusta. Kehitämme tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti tiedekasvatukseen uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Yhtenä painopisteenämme on lukio-korkeakouluyhteistyö. Sovellamme kehittämisessä kehittämistutkimuksen (engl. design-based research) kehystä.
Vir­tu­aa­li­nen opetus ja op­pi­mi­nen

Kehitämme virtuaalisia toimintamalleja kouluille ja päiväkodeille yhdessä heidän kanssaan. Esimerkiksi monitieteisiä etäopintokäyntejä ja virtuaalista toimintaa lapsille ja nuorille, kuten tiedeleirejä ja -kerhoja sekä tiedejuhlia. Tuomme eri tavoin esille uusinta tutkimustietoa ja tutkijoita.

Kehittämiskohteenamme ovat myös kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit. Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa -ohjelman tavoitteena on tuoda suomalaista tutkimusta ja tutkijoita esille.Ohjelmaan kuuluvat seuraavat verkkokurssit:

  • Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa,
  • Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa,
  • Tähdet ja avaruus.

Näiden lisäksi tiedekasvatusta voi opiskella osana perustutkintoa kaikille avoimella Tiedekasvatuskurssilla.  Kehitämme tällä hetkellä myös matematiikan ja ohjelmoinnin aiheista kaikille avoimia verkkokursseja.

Kes­tä­vä ke­hi­tys

Luomme uusia materiaaleja ja toimintamalleja kestävän kehityksen opetukseen. Teemme tutkimusta seuraavista teemoista:

  • Kestävän kehityksen kompetenssien ja opetuksen edistäminen kemian yliopistokoulutuksessa. Miten kestävän kehityksen taitoja edistetään kemianalan yliopisto-opetuksessa? (Millaisia opetusmenetelmiä kemian yliopisto-opetuksessa käytetään? Kontekstina on kasvihuonekaasut. Lue lisää julkaisuistamme.
  • Opettavaisia kohtaamisia kaupungin kasvien kanssa. Kestävyyden saavuttamiseksi tarvitaan muutosta siihen, miten nähdään ihmisen paikka maapallolla. Tutkimuksessamme pohdimme, miten maantiedettä voi opettaa tavalla, joka hylkää modernin länsimaisen yksilökeskeisen ajattelutavan autonomisesta subjektista ja sen sijaan painottaa relationaalista, maailman kanssa yhdessä kehkeytyvää ja toimivaa subjektia.
  • Kansainvälinen Global Challenges Course for Youth -leiri nuorille 
  • Teachers' Climate Change Forum -verkkokurssi ja leiri opettajille
Uu­det ope­tus­me­ne­tel­mät ja työ­ta­vat

Kehitämme uusia menetelmiä ja työtapoja matematiikan, luononnontieteiden ja teknologian opetukseen. Tutkimusryhmämme tutkimusaiheita ovat muun muassa argumentointi opetuksessa, tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu, projektioppiminen sekä digitaaliset työtavat.

Tutkimme myös lukio-korkeakouluyhteistyötä.

Kumpulan kampuksella toimivat LUMA-tiedeluokat ovat keskeinen osa toimintaamme. Kumpulan kampuksella toimii tällä hetkellä viisi tiedeluokkaa:

Opet­ta­jan­kou­lu­tus

Kehitämme opettajankoulutusta yhteistyössä Kumpulan aineenopettajankoulutuksen, kuten maantieteen aineenopettajakoulutuksen ja matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksen, kanssa.

Tiedekasvatukseen liittyen tehdään vuosittain useita opinnäytetöitä.

Kehitämme uusia toimintamuotoja opettajankoulutukseen yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten pedagogisten järjestöjen ja elinkeinoelämän, kanssa.

Lue lisää tohtorikoulutettaviemme tutkimusaiheista