Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen

Tutkimusinfrastruktuurien korkea taso on yliopiston menestystekijä. Helsingin yliopisto kehittää jatkuvasti infrastruktuureja ja niihin liittyvää yhteistyötä. Siksi Helsingin yliopisto on kansallisesti merkittävin ja myös eurooppalaisella tasolla erittäin merkittävä tutkimusinfrastruktuuritoimija.
Tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen linjaukset

Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma esittelee infrastruktuurien hallinnon ja kehittämisen periaatteet.

Yliopiston oman ohjelman lisäksi tärkeitä dokumentteja ovat kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta sekä vastaavat eurooppalaiset ESFRI -toimielimen (European Strategy Forum for Research Infrastructures) laatimat tiekartat.

Kuka tutkimusinfrastruktuureita kehittää?

Tiedekunnat ja erilliset laitokset vastaavat omien tutkimusinfrastruktuuriensa kehittämisestä ja tukemisesta.

Yliopisto- ja kampuskohtaisista priorisoinneista päättävät yliopiston yhteinen tutkimusinfrastruktuuritoimikunta ja kampusten infrastruktuurityöryhmät. Nämä valmistelevat myös erilaisia infrastruktuureihin liittyviä yleisempiä linjauksia ja päätöksiä. 

Kaikki yliopiston pääkampukset ovat edustettuina yliopiston tutkimusinfrastruktuuritoimikunnassa. Sen puheenjohtaja on tutkimuksesta vastaava vararehtori.

Rahoitus ja resursointi

Helsingin yliopisto kohdentaa vuosittain tutkimusinfrastruktuureihin huomattavan määrän rahoitusta, henkilöstöä ja tiloja.

Yliopisto sitoutuu suuriin, kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin harkiten strategiansa ja tutkimusinfrastruktuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Rahoituksen, henkilöstön ja tilojen lisäksi yliopisto tukee tutkimusinfrastruktuureja viestimällä niistä ja tarjoamalla niitä yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Osallistuminen kansallisen ja tason infrastruktuurihankkeisiin

Kansallisen tason hankkeita arvioi ja priorisoi koko yliopiston tasolla tutkimusinfrastruktuuritoimikunta. Kampusten ja tiedekuntien tasolla hankkeita arvioivat erilliset työryhmät ja toimikunnat. Päätökset keskitetystä yliopiston sitoutumisesta tekee rehtori.

Yliopistonlaajuisista arviointiprosesseista kansallisiin rahoitushakuihin tiedotetaan hyvissä ajoin ennen hakujen avaamista. Tutkimusinfrastruktuureiden rahoituksessa ratkaisevaa on infrastruktuurin isäntäyksikön (tiedekunta tai erillinen laitos) tai -yksiköiden sitoutuminen ylläpitoon.

Mistä löydän Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuurit?

Tutkimusportaalista löydät tietoja yliopiston tutkimusinfrastruktuureista. Kunkin infrastruktuurin omistajatiedekunta tai muu yksikkö on merkitty tutkimusportaaliin. Yksiköltä saat lisätietoa käyttömahdollisuuksista. Katso esimerkiksi

Tutustu myös