Opiskelu ja opiskelijaelämä teologisessa

Teologia on usean oppialan ja erilaisten tutkimusmenetelmien kokonaisuus. Nämä oppialat tarjoavat käsitevälineistön ja monipuolisia näkökulmia jokaisen osa-alueen ymmärtävään ja kriittiseen tarkasteluun.
Millaista opiskelu teologisessa on?

Teologian opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi.

Opintojen aikana opit myös esimerkiksi itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn, tiedonkäsittelyn sekä vuorovaikutuksen taitoja. Lisäksi tutkinto antaa informaationlukutaitoja, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä valmiudet tieteellisen työn tekemiseen.

Voit opiskella osan opinnoistasi englannin kielellä. Myös opiskelu ulkomailla tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vahvistaa kielitaitoasi. Tutustut uusiin kulttuureihin, verkostoidut kansainvälisesti, näkökulmasi omaan alaasi sekä elämääsi kohtaan avartuu. Saat myös työelämän kannalta hyödyllistä kansainvälistä kokemusta.

Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös uskontotiedettä, joka on yksi Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnista, tai suorittaa islamilaisen teologian opintoja. Ks. Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain.

Oppialat ja opintosuunnat

Oppialat

Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidellä oppialalla:

  • eksegetiikassa (raamatuntutkimuksessa)
  • kirkkohistoriassa
  • systemaattisessa teologiassa
  • käytännöllisessä teologiassa
  • uskontotieteessä

Näillä aloilla tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Monet kandi- ja maisteriohjelman opintojaksot ja -kokonaisuudet toteutetaan oppialojen yhteistyönä.

Eksegetiikassa tutkitaan Raamattua ja sen ulkopuolelle jääneitä kirjoituksia sekä kulttuureja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kahdella oppialalla: Vanhan testamentin eksegetiikassa ja Uuden testamentin eksegetiikassa.

Kirkkohistoriassa tarkastellaan kirkkoja ja uskonnollisia liikkeitä niin muuttujina kuin muutosvoiminakin. Tutkimuskohteena on yhteiskunta, jossa kirkot, uskonnolliset yhteisöt sekä niiden vastustajat ovat vaikuttaneet. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kahdella oppialalla: yleisessä kirkkohistoriassa sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriassa.

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. Tutkimuskohteina ovat muun muassa reformaation ja keskiajan teologia ja filosofia, patristinen teologia sekä globaaliteologia ja ekumeeniset ja sosiaaliset kysymykset. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan neljällä oppialalla: dogmatiikassa, ekumeniikassa, teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa sekä uskonnonfilosofiassa.

Käytännöllisen teologian oppialaan kuuluu kuusi tutkimusalaa: uskonnollinen viestintä, uskonto-oikeus, kirkkososiologia, uskonnonpedagogiikka, pastoraaliteologia ja kaupunkiteologia. Käytännöllisessä teologiassa tutkitaan uskontojen, spiritualiteetin ja katsomusten erilaisia ilmenemismuotoja ja vaikutuksia. Kiinnostus kohdistuu erityisesti elettyyn uskontoon sekä uskontojen ja katsomusten moninaisiin käytäntöihin.

Uskontotieteessä tutkitaan erilaisia uskonnollisia ilmiöitä ja uskontoperinteitä sekä niihin liittyviä tapoja, uskomuksia, kirjoituksia ja instituutioita. Uskontotiede on osa sekä humanistista että teologista tiedekuntaa. Oppialalla on tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita molemmista tiedekunnista.

Ajankohtaisia tutkimusaloja ovat lisäksi mm. islamilainen teologia, kaupunkiteologia, globaali kristinusko, uskonto digitaalisessa maailmassa sekä uskontojen vuoropuhelu.

Opintosuunnat

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opintosuunta on niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opettajan pedagogisiin opintoihin (opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta ja islamilaisen teologian opintosuunta) tai kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta).

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. 

Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. 

Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).

Opiskelijaelämä

Opiskelijaelämään kuuluu paljon muutakin kuin opiskelua. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT on Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1853, ja se on vanhin yliopiston piirissä toimivista aine- ja tiedekuntajärjestöistä. TYT valvoo jäsentensä etuja opinto- ja työllisyysasioissa, järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia ja kustantaa kulttuurilehti Kyyhkystä.

Tutustu TYT:n toimintaan ja tule mukaan!