Systemaattinen teologia

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. Tutkimuskohteina ovat muun muassa reformaation ja keskiajan teologia ja filosofia, patristinen teologia sekä globaali teologia ja ekumeeniset ja sosiaaliset kysymykset. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan neljällä oppialalla: dogmatiikassa, ekumeniikassa, teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa sekä uskonnonfilosofiassa.

Dogmatiikka

Dogmatiikka tutkii kirkkojen oppisisältöjä ja niitä koskevaa teologista ajattelua. Kristillisessä teologiassa dogmatiikka selvittää kristillisen opin kehkeytymistä, sitä miten yksittäiset opinkappaleet eli dogmit ovat syntyneet, eri kirkkokuntien oppeja sekä yksittäisten teologien tai teologisten koulukuntien näkemyksiä. Dogmatiikka voi tutkia minkä tahansa uskonnon oppia. Tieteenä dogmatiikka ei ota kantaa tutkimiensa oppien puolesta tai niitä vastaan.

Dogmatiikan tutkimus palvelee kirkkoa harjoittamalla sen tradition objektiivista ja kriittistä tutkimusta. Dogmatiikan tutkimuksesta koituu hyötyä myös koko yhteiskunnalle. Ovathan kristillinen kirkko ja sen oppi syvällisesti vaikuttaneet länsimaiseen kulttuuriin sekä Euroopan ja koko maailman kehitykseen. Tämä vaikutus jatkuu edelleen.

Ekumeniikka

Ekumeniikka tutkii kirkkojen ykseyspyrkimysten taustalla olevaa teologista ajattelua ja kirkkojen tunnustuksia. Ekumenian tavoitteena on kristillisen kirkon ykseyden toteutuminen. Ekumeniikka puolestaan tarkoittaa ekumenian sekä siihen liittyvien ilmiöiden tieteellistä tutkimusta. Ekumeniikka on syntynyt ekumeenisen liikkeen myötä.

Keskeinen ekumeniikan ala on luterilaisen ekumeniikan perusteiden ja Lutherin teologian tuntemus. Ekumeniikan tutkimusaiheina ovat muun muassa ekumeeniset liikkeet, ekumeeninen teologia ja kirkkojen tunnustukset, kirkkojenväliset oppikeskustelut sekä ekumenian edellytysten tarkasteleminen. Lisäksi ekumeniikassa tutkitaan kirkkojen yhteistä sosiaalieettistä toimintaa sekä pohditaan muun muassa kehityksen ja oikeudenmukaisuuden ongelmia, rauhaa ja ihmisoikeuksia sekä niiden suhdetta kirkkojen elämään ja oppiin.

Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka

Teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa tarkastellaan etiikan teorioita ja moraaliseen käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Teologisen etiikan opetuksen ja tutkimuksen kirjoon kuuluu etiikan historia antiikista ja kristinuskon alusta alkaen, muun muassa aristoteelinen hyvetraditio, augustinolainen tahdon teoria sekä skolastiikan ja reformaation ihmistä sekä oikeaa ja väärää koskevat teoriat.

Tutkimuksen kohteena ovat eettiseltä kannalta merkittävät maailmanlaajuiset ongelmat. Sosiaalietiikka, soveltava etiikka, bioetiikka sekä lääketieteen ja talouden eettiset kysymykset ovat myös osa teologisen etiikan ainetta.

Uskonnonfilosofia

Uskonnonfilosofia tutkii uskontoon liittyviä filosofisia kysymyksiä ja käsityksiä. Uskonnonfilosofiassa lähestytään uskonnollisia ja teologisia kysymyksiä filosofisin välinein. Näitä aiheita käsitellään sekä historiallisista että moderneista näkökulmista. Keskeisiä uskontoon liittyviä filosofisia kysymyksiä ovat esimerkiksi usko ja järki, uskonnollinen kieli ja kokemus, uskonto ja kulttuuri.

Tutkimusalan aihepiirit kattavat laajan kirjon koko länsimaisen ajattelun ja kulttuurin kentästä. Uskonnonfilosofia tarjoaa monipuolisesti ymmärrystä länsimaisen kulttuurin piirissä syntyneistä ajattelutavoista ja aatevirtauksista.

Tieteenalavastaava

TK
Timo
Koistinen
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia

Systemaattisen teologian tutkijat ja opettajat

Professorit ja apulaisprofessorit
JH
Jaana
Hallamaa
professori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
SP
Sami
Pihlström
professori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia
RS
Risto
Saarinen
professori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia
EV
Elina
Vuola
professori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Kehitysmaatutkimus

Yliopistonlehtorit
MH
Minna
Hietamäki
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
TK
Timo
Koistinen
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia
Pekka
Kärkkäinen
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia

Ekumeniikan yliopistonlehtori
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman johtaja

VM
Virpi
Mäkinen
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia, Historia ja arkeologia
OV
Olli-Pekka
Vainio
yliopistonlehtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia

Tutkimusjohtajat
MR
Miikka
Ruokanen
tutkimusjohtaja
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia

Akatemiatutkijat
AV
Aku
Visala
akatemiatutkija
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia, Psykologia

Yliopistotutkijat
HK
Heikki
Koskinen
yliopistotutkija
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia

Tutkijatohtorit
QC
Qiuzhen
Chen
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Kansantaloustiede, Maataloustiede
NF
Nicolas
Faucher
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Filosofia, Teologia
SG
Sara
Gehlin
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
HH
Miao
Jiang
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia

Christianity values in Morden China Society.

RK
Rope
Kojonen
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
PP
Panu
Pihkala
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
MP
Mikko
Posti
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia
ST
Siiri
Toiviainen
tutkijatohtori
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia

Tohtorikoulutettavat
SH
Sofia
Holopainen
tohtorikoulutettava
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia, Filosofia
TK
Taina
Kalliokoski
tohtorikoulutettava
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
IP
Isto
Peltomäki
tohtorikoulutettava
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia
AR
Anna-Liisa
Rafael
tohtorikoulutettava
Systemaattinen teologia
Tieteenala Teologia

Tutustu systemaattisen teologian julkaisuihin Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Teologisen tiedekunnan opetus on järjestynyt kahteen koulutusohjelmaan:

Lisäksi maisterivaiheen opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuden Re­li­gion, Con­flict and Dia­logue osana englanninkielistä Master's Programme in Intercultural Encounters -maisteriohjelmaa.

Opiskelijaksi hakemisesta on kerrottu koulutusohjelmien sivuilla (ks. linkit yllä).

Tutustu myös teologisen tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuihin

Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla.

Tohtorikoulutukseen voit tutustua