Väitöskirjan esitarkastus

Väitöskirjan esitarkastuksesta on annettu määräykset Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä ja rehtorin päätöksessä 20.6.2017. Lisäksi tiedekunta on 12.12.2017 antanut esitarkastuksesta omat ohjeet.

Väittelijä vastaa esitarkastukseen annettavan työn sisällöstä. Ohjaaja(t) vastaavat siitä, että työ on tasoltaan sellainen, että sen voi jättää esitarkastukseen. Pääohjaaja päättää, tuleeko väitöskirjan käsikirjoitukselle tehdä kielentarkastus.

Ennen esitarkastukseen lähettämistä väitöskirjalle käsikirjoitukselle tehdään plagiaatintunnistus (Urkund).

Esitarkastajien määrääminen

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla professoreita tai dosentteja taikka tohtoreita, joilla on vastaavat tieteelliset ansiot. Esitarkastajat valitaan oman tiedekunnan ulkopuolelta ja heidän tulee pääsääntöisesti olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Perustellusta syystä toinen esitarkastaja voidaan nimetä Helsingin yliopistosta. Tiedekunnan dosentti, joka ei ole työsuhteessa yliopistoon, katsotaan tiedekunnan ulkopuoliseksi. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana.

Esitarkastajana ei voi toimia henkilö, joka on väittelijään tai väitöskirjaan tai johonkin muuhun asianomaiseen sellaisessa suhteessa, joka asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Esitarkastaja ei voi siten toimia esimerkiksi

 • henkilö, joka on kanssakirjoittajana jossakin väitöskirjan osajulkaisussa,
 • henkilö, jolla on käynnissä olevaa tai väitöskirjaprojektin aikaista tutkimusyhteistyötä väittelijän kanssa,
 • henkilö, jolla on läheistä tutkimustyötä väitöskirjatyön ohjaajan kanssa väitöskirjan tarkastusta edeltäneen kolmen vuoden ajalta,
 • väittelijän lähisukulainen,
 • väittelijän tai ohjaajan lähiesihenkilö tai –alainen tai
 • väitöskirjan seurantaryhmän jäsen.

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esitarkastajien määräämistä väittelijän vastuuprofessorilta tulevan esityksen perusteella (e-lomake). Valituille esitarkastajille ilmoitetaan tiedekuntaneuvoston päätöksestä kirjallisesti. Väittelijälle varataan tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.

Ohjeet esitarkastajalle

Esitarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto.

Esitarkastajien tulee lausunnoissaan kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Tutkimuksen merkitys ja asema oman alan tutkimuskentässä
 • Työn laajuus ja aineiston riittävyys, mahdollisten julkaistavaksi lähetettyjen käsikirjoitusten merkitys sisällössä ja puutteet
 • Tutkimusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen
 • Tulosten johtaminen käsitellystä aineistosta
 • Tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
 • Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
 • Väitöskirjan kokoonpano (esitystapa, tyyli ja kieliasu)
 • Väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyys (milloin väitöskirjaan sisältyy yhteisjulkaisuja): onko tekijällä riittävä itsenäinen osuus väitöskirjakokonaisuudessa?

Lausunnossaan esitarkastajat joko

 • puoltavat väitösluvan myöntämistä käsikirjoitukselle nykyasussaan tai pienin, ohjaajan hyväksyttävissä olevin korjauksin tai
 • toteavat käsikirjoituksen puutteet siinä määrin vakaviksi, ettei väittelylupaa ole mahdollista puoltaa.

Esitarkastaja voi myös edellyttää, että käsikirjoitukseen tehdään korjauksia, jotka esitarkastaja hyväksyy ennen puoltavan lausunnon antamista. Korjaukset hyväksyttyään esitarkastaja antaa käsikirjoituksesta tiedekunnalle lopullisen lausuntonsa. Tiedekunta toivoo, että tiedekunnalle osoitettavassa lausunnossa ei esitettäisi ehtoja väittelyluvan myöntämiselle, vaan lausunnosta tulisi käydä yksiselitteisesti ilmi, ehdotetaanko lausunnon perusteella väittelyluvan myöntämistä.

Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan lausunnosta, ennen kuin tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvasta.

Mikäli esitarkastusta ei joko esitarkastajien välisten näkemyserojen tai työssä havaittujen puutteellisuuksien vuoksi voida määräajassa tai esitarkastajien ja väitöskirjan tekijän välillä sovitun kohtuullisen pituisen lisäajan kuluessa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väitöstutkimuksen tekijä halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.

Esitarkastusmenettelyn rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun käsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia ja ohjaaja tai vastuuprofessori puoltaa esitarkastusmenettelyn käynnistämistä.