Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena

Opetus- ja tutkimustehtävää hakevan opetustaito arvioidaan kokonaisuutena. Arvioinnissa käsitellään erikseen kutakin yliopiston kelpoisuusvaatimuksissa mainittua opetusansioiden osa-aluetta (opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot) sekä hakijan antamaa opetusnäytettä ja sitä seurannutta opetustaitotoimikunnan kanssa käytyä keskustelua. Täten hakija saa aina selvityksen sekä arvioinnissa esille tulleista vahvuuksistaan että niistä opetustaidon osa-alueista, joissa hänen ansionsa näyttävät vielä toistaiseksi vähäisemmiltä.

Opetustaidosta annettavassa kokonaisarviossa ilmoitetaan, onko hakijalla tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä opetustaito.

Opetusnäyte

Opetusnäytteen pituus on noin 25 minuuttia. Sen aiheen tulee olla sellainen kuin sen kuulijoina olisivat asianomaisen alan opiskelijat ja se voisi sisältyä johonkin asianomaisen alan opetukseen kuuluvaan luentosarjaan. Opetusnäytteen antaja voi käyttää apunaan muistiinpanoja.

Opetusnäytteen arviointi

Opetusnäytteen arvioinnin tukena käytetään oheista tasoluokittelua (liite, pdf-tiedosto). Tasoluokittelussa kiinnitetään huomiota opetustilanteen ja oppiaineksen jäsentämiseen, tieteelliseen taustaan sekä hakijan vuorovaikutustaitoihin ja opetusvälineiden ja materiaalien käyttämiseen. Opetusnäytteestä annetaan myös arvosana (hylätty – tyydyttävä – hyvä – erinomainen).

Samaa tehtävää hakeneiden keskinäinen vertailu

Samaa tehtävää hakeneiden ja opetustaidon osalta tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden keskinäisestä vertailua varten opetustaitotoimikunta voi käyttää myös kokonaisarvioinnissaan arvosanaa. Tällöin käytössä ovat vain arvosanat hyvä ja erinomainen.

Vaihtoehtoisesti voidaan hakijoiden opetustaidon vertailu ilmaista myös suorempaan. Esimerkiksi seuraavaan tapaan (kolme arvioitavaa): Yhteenvetona opetustaitotoimikunta toteaa opetustaidon vertailussa hakija A:n sijoittuvan kahta muuta arvioitua hakijaa paremmin. Hakijoiden B ja C keskinäistä vertailua opetustaitotoimikunta ei pidä tarpeellisena. Molemmat antoivat erinomaiseksi arvioidun opetusnäytteen ja heidän opetuskokemuksestaan, pedagogisesta koulutuksesta ja muista opetusansioista ei synny merkittävää eroa.