Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Erikoiseläinlääkärikoulutus uudistuu 1.8.2023 alkaen. Tämän sivun sisällöt täydentyvät vielä syyslukukauden 2023 aikana.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.

 

Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 180 opintopistettä, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä työskentelyä. Erikoiseläinlääkärikoulutukseen sisältyy yleisiä opintoja, työssä oppimista, erikoisalakohtaista kurssimuotoista koulutusta ja erikoistumistyö. Koulutuksen suorittaminen perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Koulutus tulee suorittaa koulutusohjelmaan soveltuvalla tavalla yliopistossa ja yhdessä tai useammassa muussa yliopiston määrittelemässä yksikössä. Erityisestä syystä koulutus voidaan suorittaa kokonaan yliopistossa tai kokonaan sen ulkopuolella.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksesta on kerrottu tarkemmin erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevissa koulutusvaatimuksissa.

Koulutusvaatimukset

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusvaatimuksiin (pdf-tiedosto). Erikoiseläinlääkärikoulutusta koskevat koulutusvaatimukset lukuvuosille 2023-2026 ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Opiskeluoikeuden 1.8.2023 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Hakeminen

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen valintaperusteisiin (pdf-tiedosto). Valintaperusteet ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024. Alta löydät hakemuslomakkeen, opiskelijavalinnan aikataulun sekä valintaperusteita tarkentavia ohjeita.

 

Hakemuslomake erikoiseläinlääkärikoulutukseen

 

Opiskelijavalinnan aikataulu

Syyskuu 2023

Hakuaika 1.9.2023 klo 8.00 – 15.9.2023 klo 15.00

Loka- ja marraskuu 2023

 • Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen lokakuussa.
 • Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta päätöksen lokakuussa.
 • Kutsut hakukurssille lähetetään alkupisteytyksen perusteella jatkoon päässeille noin kaksi viikkoa ennen hakukurssin alkua.
 • Hakukurssi järjestetään 23.10.-10.11.2023 verkkokurssina. Hakukurssi on mahdollista suorittaa työn ohessa.
 • Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023. Hakija saa tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse.

Joulukuu 2023

Hyväksytyn hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 8.12.2023 klo 15.00. Muutoin hän menettää opiskeluoikeuden. Hyväksytty hakija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon.

Tammikuu 2024

Opiskeluoikeudet alkavat 1.1.2024.

Seuraathan ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja muista myös katsoa roskapostit, mikäli odotat tietoa valinnasta.

 

Valintaperusteita tarkentavia ohjeita:

 • Myös muussa kuin työ- tai virkasuhteessa hankittu työkokemus voi koulutusohjelmasta riippuen olla opiskelijavalinnassa huomioitavaa työkokemusta.
 • Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Ruokaviraston, Elintarviketurvallisuusviraston tai maa- ja metsätalousministeriön päätös). Todistukseksi riittää kopio eläinlääkäriksi laillistamisen yhteydessä saadusta laillistuspäätöksestä tai vastaavasta todistuksesta.
 • Hevossairauksien koulutusohjelmaan hakevien, joiden hakukelpoisuuden ehtona oleva soveltuva työkokemus on muuta kuin kokopäivätoimista työskentelyä hevosklinikalla, työkokemus on dokumentoitava potilaspäiväkirjalla, jossa on vähintään 200 hevospotilasta. Suositeltavaa on, että potilaspäiväkirjaan kirjataan päivämäärä, potilaan numero, potilaan rotu (jos harvinainen, koodataan "Muu"), sukupuoli, ikä, tulosyy, tehdyt toimenpiteet, diagnoosi ja jatkohoito-ohjeet tiivistetysti. Alkupisteytyksessä huomioitavaksi ehdotetun työkokemuksen, joka on muuta kuin kokopäivätoimista työskentelyä hevosklinikalla, voi todentaa vastaavalla potilaspäiväkirjalla. Potilaspäiväkirjassa tulee olla kaikki potilaat siltä ajanjaksolta, jolta hakija ehdottaa saavansa alkupisteitä.
 • Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon koulutusohjelmaan hakevien, joiden hakukelpoisuuden ehtona oleva soveltuva työkokemus on muuta kuin muuta kuin kokopäivätoimista tuotantoeläimiin liittyvää eläinlääkärintyötä, työkokemus on dokumentoitava työpäiväkirjalla, jonka tulee sisältää vähintään 200 tuotantoeläintilakäyntiä. Suositeltavaa on, että työpäiväkirjaan kirjataan käynnin numero, käynnin päivämäärä, tuotantoeläinlaji, tuotantosuunta, käynnin syy ja käynnin diagnoosit ja/tai hoitokoodit. Alkupisteytyksessä huomioitavaksi ehdotetun työkokemuksen, joka on muuta kuin kokopäivätoimista tuotantoeläimiin liittyvää eläinlääkärintyötä, voi todentaa vastaavalla työpäiväkirjalla. Työpäiväkirjassa tulee olla kaikki tuotantoeläintilakäynnit siltä ajanjaksolta, jolta hakija ehdottaa saavansa alkupisteitä.
 • Mikäli toimitat hakemuksen liitteenä potilaspäiväkirjan tai työpäiväkirjan, tulee sinun varmistaa, että siinä olevia tietoja ei voida yhdistää potilaaseen eikä luonnolliseen henkilöön.
 • Hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat liitetään sähköisesti hakemuslomakkeen
  liitteeksi pdf-muodossa ja ne on nimettävä selkeästi, esim. Sukunimi_Etunimi_julkaisuluettelo.pdf
Hyväksytyt koulutuspaikat ja työssä oppimisen ohjaus

Tutustu erikoiseläinlääkärikoulutuksen hyväksyttyihin koulutuspaikkoihin ja työssä oppimisen ohjaukseen liittyviin vaatimuksiin (pdf-tiedosto).

Lisätietoja

Lisätietoja saa osoitteesta viikki-student@helsinki.fi.