Hevossairauksien koulutusohjelma

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Hevossairauksien koulutusohjelma on yksi erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmista. Muut erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat: pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.

Miksi opiskelemaan?

Hevossairauksien erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on erikoisalaan syvällisesti perehtynyt asiantuntija, jolla on laaja-alaiset tiedot, taidot ja valmiudet työskennellä itsenäisesti erikoiseläinlääkärin vaativissa työtehtävissä. Hevossairauksien erikoiseläinlääkärikoulutus kattaa kaikki alaan kuuluvat aihealueet, mutta koulutusta voidaan painottaa opiskelijakohtaisesti eri alueisiin.


Koulutuksen suoritettuaan erikoistuneella eläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot hevosten

 • sisätaudeista
 • ortopediasta
 • kirurgiasta
 • hammassairauksista
 • lisääntymisestä
 • anestesiasta ja farmakologiasta 

Erikoistuneella eläinlääkärillä on valmiudet ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoansa sekä toimia alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

Kokemuksia opiskelusta

”Erikoistuminen oli mielestäni hyödyllistä paitsi osaamisen syventämisen kannalta Suomen parhaiden eläinlääkäreiden opissa, myös verkostoitumisen puolesta - olen tavannut ja ystävystynyt ihanien kollegoiden kanssa.”

Keväällä 2024 valmistunut hevossairauksien erikoiseläinlääkäri

 

”Erikoistumiskoulutuksen avulla sain kehitettyä osaamistani sekä tietojen että käytännön taitojen osalta. Erikoistumiskoulutus oli ammatillisesti erittäin motivoivaa: Sain koulutuksen myötä lisää katsontakantoja ja työkaluja työelämän tilanteisiin ja potilaistapauksiin. Erikoistumiskoulutus oli hyödyllinen myös verkostoitumisen vuoksi!”

Vuonna 2023 valmistunut hevossairauksien erikoiseläinlääkäri

 

”Hakeuduin hevossairauksien erikoistumiskoulutukseen syventääkseni osaamistani hevoslääketieteessä. Koulutusohjelmasta olen saanut samalla apua oman ammatillisen kehittymiseni suunnitelmallisuuteen.”

Opintojensa päätösvaiheessa oleva erikoistuja

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Erikoiseläinlääkärikoulutus perustuu ohjattuun käytännön työssä oppimiseen koulutukseen hyväksytyillä työpaikoilla. Työpaikkakoulutukseen sisältyy itsenäistä, oman erikoisalan tietoon ja kirjallisuuteen tutustumista sekä osallistumista seminaareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Työssä oppimista syvennetään kurssimaisella koulutuksella. Koulutus sisältää lisäksi tieteeseen perustuvan asiantuntijatiedon kirjallista ja suullista viestintää sekä koulutusta työyhteisö- ja asiantuntijataidoista. Koulutuksen laajuus on 180 op, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua. 

Rakenne

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka

Työssä oppiminen suoritetaan ohjatusti tiedekunnan hyväksymissä koulutuspaikoissa, jotka ovat pääsääntöisesti hevosklinikoita tai -sairaaloita. Työssä oppimiseen kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja oheisen kaavion mukaisesti. Opintojaksojen osaamistavoitteiden täyttymistä arvioidaan säännöllisissä ohjauskeskusteluissa työpaikkaohjaajan kanssa. Lisäksi opintojaksoihin voi kuulua myös muita suoritteita, kuten seminaareja tai tentti.

Kurssimuotoinen koulutus koostuu vapaavalintaisista kotimaisista tai kansainvälisistä kliinistä hevoslääketiedettä käsittelevistä kursseista, seminaareista ja kongresseista. Kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla monipuolista ja laaja-alaista sekä tukea opiskelijan osaamistavoitteita ja omia mielenkiinnon kohteita. Tarkoituksena on syventää teoriatietoja ja käytännön taitoja eri opintojaksojen aihealueista. 

Hevossairauksien erikoistumistyöhön (yht. 20 op) voi kuulua joku tai jotkut seuraavista: 

 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Yleistajuinen ammatillinen artikkeli 5 op
 • Erikoisalaan liittyvä posteri 5 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
 • Kehittämistehtävä 5 op
Työssä oppiminen ja sen ohjaus

Työssä oppiminen sisältää kliinistä eläinlääkärintyötä hevospraktiikassa, erikoistumiseen hyväksytyssä koulutuspaikassa. Osaamistavoitteiden täyttämiseksi tai osaamisensa syventämiseksi erikoistujalla on mahdollisuus hakeutua työssä oppimisen jaksolle myös Helsingin yliopiston yliopistolliseen eläinsairaalaan Viikkiin. Tämän lisäksi soveltuvia työskentelypaikkoja ovat ulkomaiset eläinlääketieteelliset tiedekunnat ja korkeakoulut sekä alan tutkimuslaitokset. Opiskelijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa hyväksyttyyn koulutuspaikkaan. Työssä oppimisen aikana tulee olla nimetty ohjaaja, joka on joko hevossairauksien erikoiseläinlääkäri tai hevossairauksien eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaatti (kansainvälinen diplomaatti).

Lisää tietoa