Ympäristöterveydenhuollon koulutusohjelma

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ympäristöterveydenhuollon koulutusohjelma on yksi erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmista. Muut erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito sekä yleiseläinlääketiede.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.
Miksi opiskelemaan?

Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketurvallisuuden tehtävissä tarvittavaa asiantuntijuutta. Monipuolisen tutkimusperustaisen koulutuksen keskiössä ovat ympäristöterveydenhuollon, lihantarkastuksen ja elintarvikehygienian tiedot ja taidot sekä niihin liittyvän hallinnon ja valvonnan osaamisen kehittäminen.

Koulutus on työelämälähtöistä, ja suuri osa koulutuksesta kytkeytyy työtehtäviin, mikä mahdollistaa opitun soveltamisen käytännön työssä. Tavoitteena on, että erikoistuja hallitsee erityisalansa keskeiset käsitteet, säädökset ja kehityssuunnat. Lisäksi hänellä on valmiudet arvioida ja kehittää työtään ja alansa käytänteitä tiedon pohjalta sekä toimia asiantuntijana monialaisissa verkostoissa.

Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkärikoulutus katsotaan useissa alan virantäytöissä hakijan eduksi.

Kokemuksia opiskelusta

”Erikoistuminen tuo uusia kontakteja ja syventää omaa osaamista. Opiskelu on vaihtelua arkiseen aherrukseen niin työn ohella suoritettuna kuin irtiottona opintovapaan muodossa. Yhdessä tulee pohdittua asioita monelta näkökulmalta. Jatkuva oppiminen auttaa jaksamaan arjessa ja löytämään uusia työkaluja sekä toimintatapoja.” 

Ympäristöterveydenhuollon erikoistuja (opinnot loppusuoralla)

 

”Erikoistuminen on ollut tärkeässä roolissa ammatti-identiteettini kehittymisessä. Erikoistuminen on tarjonnut tilaisuuden verkostoitua oman erikoistumisalani tutkijoiden kanssa, tutustua syvällisemmin alan ajankohtaiseen tutkimukseen sekä kokeilla omia siipiäni tutkimuksen parissa. Opintojen sisältö on mahdollista räätälöidä pitkälti vastaamaan omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja oppimistarpeita. Opiskelu on itseohjautuvaa, mutta ohjaajan tuki on aina tarvittaessa saatavilla.” 

Ympäristöterveydenhuollon erikoistuja (opinnot loppusuoralla)

Rakenne ja sisältö

Koulutuksen sisältö on määritelty työelämälähtöisesti ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittyminen ovat tärkeä osa koulutusta. Koulutukseen sisältyvät valinnaiset opintojaksot, kurssimuotoinen koulutus sekä erikoistumistyö mahdollistavat osaamisen syventämisen opiskelijan valitsemilla aihealueilla ja painottumisen esim. ympäristöterveydenhuollon valvonnan tai elintarviketuotannon hygienian aihepiireihin.

Rakenne

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka

Opintokokonaisuus tukee laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittymistä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentällä ja mahdollistaa syventämisen opiskelijan valitsemilla aihealueilla. Työssä oppimisen kokonaisuus koostuu seuraavista toisiaan täydentävistä opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista:

Pakolliset opinnot:

 • Elintarvikehygieenikkokoulutus 50 op, sisältäen:
  • Elintarvikehygieenikkotentti 10 op
  • Tarkastuseläinlääkäriharjoittelu 5 op
  • Tarkastuseläinlääkäritentti 10 op
  • Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu 5 op
  • Ympäristöterveydenhuollon hallinto 20 op
 • Opetus- ja tutkimustoiminta 25 op

Valinnaiset opinnot (yhteensä 45 op):

 • Elintarviketuotannon hygienia ja riskien hallinta 15 op
 • Ympäristöterveydenhuollon valvontaan syventävä jakso 15 op
 • Tartuntatautien seuranta ja epidemiaselvitys 15 op
 • Elintarvikkeiden mikrobiologiset ja kemialliset vaarat 15 op
 • Tarkastuseläinlääkärin työhön syventävä jakso 15 op
 • Terveydensuojeluun syventävä jakso 15 op
 • Työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä 5 op
 • Asiantuntijana ympäristöterveydenhuollon organisaatiossa 10 op
 • Alaan liittyvä työssä oppimisen jakso toisesta erikoistumisohjelmasta 5–20 op

Kurssimuotoiseen koulutukseen sisällytetään erikoisalaan soveltuvia kursseja, seminaareja, kongresseja tai koulutustilaisuuksia. Tarkemmat ohjeet on kuvattu koulutusvaatimuksissa. 

Pakollisen kuulustelun (5 op) lisäksi valitaan seuraavista siten, että 20 op täyttyy:

 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Yleistajuinen ammatillinen artikkeli 5 op
 • Erikoisalaan liittyvä posteri 5 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
Työssä oppiminen ja opiskelijan ohjaus

Valinnaiset työssä oppimisen jaksot suoritetaan tehtävissä, joissa on mahdollista syventää tai laajentaa omaa osaamista esim. Ruokavirastossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, ministeriöissä, aluehallintovirastossa, elintarviketeollisuudessa, ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä tai Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla.

Valinnaisilla jaksoilla erikoistuja opintoja tukee työpaikkaohjaaja, jonka tulee ympäristöterveydenhuollon tai elintarviketuotannon hygienian erikoiseläinlääkäri tai eläinlääketieteen tohtori. Ohjaajana voi toimia myös alaan liittyvä erikoislääkäri tai lääketieteen tohtori. Ohjaajan ei tarvitse toimia samassa työyhteisössä tai organisaatiossa.

Elintarvikehygieenikkokoulutukseen sisältyvien harjoittelujaksojen ohjaajina toimivat harjoitteluyksikön eläinlääkärit ja opetus- ja tutkimustoimintajaksolla erikoisalan opetus- ja tutkimushenkilökunta. 

Lisää tietoa