Yleiseläinlääketiede, valvontapolku

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiseläinlääketieteen koulutusohjelmassa voi suunatautumisvaihtoehdoista valita joko kliinisen polun tai valvontapolun. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin valvontapolusta.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri syvällisesti erikoisalansa tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin.
Miksi opiskelemaan?

Valvonnan merkitys eläinlääkäreiden työnkuvassa on viime vuosikymmeninä korostunut. Koulutusohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden paitsi laajentaa osaamistasi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta myös tutustua eläinten pidon haasteisiin, oikeudellisiin näkökulmiin ja alan eettisiin kysymyksiin. Erikoiseläinlääkäri on syvällisesti perehtynyt erikoisalansa tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä muiden erikoistumisalojen kanssa luoden ammatillista verkostoa ajatuksia ja osaamista jakaen.

Kokemuksia opiskelusta

Ensimmäiset yleiseläinlääketieteen koulutusohjelman opiskelijat aloittivat opintonsa vuoden 2024 alussa.

 

”Opiskelu ei ole painottunut pelkkään substanssiosaamiseen, kursseja on tarjolla ja osaamista pääsee kehittämään monilla osa-alueilla, kuten kestävyys, one health ja työhyvinvointi.”

Opintojensa alussa oleva erikoistuja

 

”Olen myös alkanut oppia pyytämään palautetta työnteostani, jotta pystyisin kehittämään käytännön valvontatyötä.”

Opintojensa alussa oleva erikoistuja

 

”Joka päiväiseen työhön olen saanut uutta innostusta; monimutkaisia tapauksia on mielekkäämpää lähteä työstämään, ja asioita voi pohtia yhdessä ohjaajienkin kanssa.”

Opintojensa alussa oleva erikoistuja

Rakenne ja sisältö

Kolmivuotinen koulutusohjelma sisältää 180 opintopisteen verran opintoja, jotka koostuvat 

 • yleisistä opinnoista (20 op)
 • työssä oppimisesta (120 op)
 • erikoisalakohtaisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta (20 op)
 • erikoistumistyöstä (20 op).

Yleiset opinnot kehittävät mm. johtamis- ja ajanhallintataitojasi kun taas erikoisalakohtainen kurssimuotoinen koulutus tarjoaa syvällistä tietoa valvonnan teemoista.  Työssä oppiminen on koulutuksen keskeisin osa ja se tapahtuu osana päivittäistä työtä. Työssä oppimista syvennetään ja tuetaan seminaareilla ja työpajoilla. Erikoistumistyö on itsenäinen tutkimusprojekti, joka täydentää asiantuntemusta sinua kiinnostavasta aihealueesta. Tarkemmat kuvaukset löytyvät alta.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka

Työssä oppiminen voi sisältää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatyötä kunnassa tai aluehallintovirastossa. Koulutukseen voi sisältyä työskentelyä tarkastuseläinlääkärinä, rajaeläinlääkärinä, kuntapraktiikassa, maa- ja metsätalousministeriössä, Ruokavirastossa tai yliopistolla, mikäli tehtävät sisältävät eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa, valvonnan ohjausta tai valvontaan liittyvää tutkimusta. Opiskelijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa hyväksyttyyn koulutuspaikkaan. 

Ohjauksesta laaditaan kirjallinen ohjaussopimus. Työssä oppimisen aikana opiskelijalla tulee olla nimettynä ohjaaja, joka on erikoiseläinlääkäri tai eläinlääketieteen tohtori, ja jolla on vähintään 5 vuoden työkokemus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta ja/tai sen ohjauksesta. Ohjaaja voi olla koulutukseltaan myös esimerkiksi juristi, mikäli hänellä on riittävä perehtyneisyys eläinlääkärin virkatehtäviin. Ohjaajan ei tarvitse toimia opiskelijan kanssa samassa työyhteisössä tai organisaatiossa.

Opiskelija suorittaa kolmen vuoden kuluessa vapaavalintaisessa järjestyksessä ja aikataulussa pakolliset työssä oppimisen opinnot. Työssä oppimisen kokonaisuus koostuu seuraavista: 

 • Eläinten hyvinvoinnin valvonta 20 op
 • Eläinten lääkitsemisen valvonta ja sivutuotevalvonta 5 op 
 • Eläinten pitomuodot, tuotantokierrot ja viranomaisvalvonta - keskeiset eettiset haasteet 20 op 
 • Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta sekä tuonnin, viennin ja sisämarkkinakaupan valvonta 5 op 
 • Eläinten hyvinvoinnin mittarit ja niiden soveltaminen valvonnassa 15 op
 • Eläinten pitomuodot, tuotantokierrot, kuljetus ja lopetus/teurastus - keskeiset riskit eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille 20 op
 • Taudin vastustaminen 15 op 
 • Valinnaiset opinnot 20 op 

Valinnaiset opinnot voivat sisältää: 

 • Tarkastuseläinlääkäriharjoittelun 5 op
 • Tarkastuseläinlääkäritentin 10 op 
 • muuta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan, eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin arvioinnin ja etiikan alaan liittyvää työssä oppimista, joka syventää edellisten työssä oppimisen moduulien sisältöjen osaamista.

Julkisoikeuteen, viranomaisvalvonnan hallintomenettelyihin ja rikosprosessiin liittyviä opintoja on suoritettava vähintään 5 op ennen Eläinten terveyden valvonnan ja Eläinten hyvinvoinnin valvonnan työssä oppimisen jaksojen aloittamista.

Eettisiä näkökulmia eläinlääkärin työhön 5 op on suoritettava ennen Eläinten pitomuodot, tuotantokierrot ja viranomaisvalvonta – keskeiset eettiset haasteet -työssä oppimisen opintojaksoa.

Muu kurssimuotoinen koulutus voi liittyä esim. seuraaviin aloihin: oikeustieteet, etiikka, sosiaalitieteet, eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimus, elintarvike- ja ympäristöhygienia, ympäristöterveydenhuollon johtaminen. Osa näihin teemoihin liittyvistä opinnoista sopii myös koulutuksen yhteisiin opintoihin. Opiskelija voi opintosuunnitelmansa mukaisesti liittää suorittamansa opinnot joko yhteisiin opintoihin tai kurssimuotoiseen koulutukseen. Samaa suoritusta ei voi käyttää kahteen kertaan.

Pakollisen kuulustelun (5 op) lisäksi opiskelija valitsee erikoitumistyön seuraavista vaihtoehdoista:

 • Yleistajuinen ammatillinen artikkeli 5 op
 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
Työssä oppiminen ja opiskelijan ohjaus

Koulutus perustuu ohjauksenalaisen käytännön työssä oppimiseen, jonka aikana yhdistät käytännön työn teoreettiseen oppiin. Työssä oppimisen suoritat vapaavalintaisessa järjestyksessä omassa työpaikassasi. Työsi tulee sisältää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa, valvonnan ohjausta ja / tai valvontaan liittyvää tutkimusta.

Työssä oppimisen aikana sinulla tulee olla nimettynä ohjaaja. Ohjaajasi tulisi olla erikoiseläinlääkäri tai eläinlääketieteen tohtori. Ohjaajan ei välttämättä tarvitse toimia kanssasi samassa työyhteisössä tai organisaatiossa.

Lisää tietoa