Haku erikoiseläinlääkärikoulutukseen

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta, josta säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) ja tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa erikoiseläinlääkärikoulutuksesta (351/2023). Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tältä sivulta löydät tietoa koulutukseen hakemisesta ja valintamenettelystä. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu alla oleviin ohjeisiin huolellisesti ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa.

Valintamenettely

Hakija voi hakea samalla hakukierroksella vain yhteen erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmaan. Valinta tapahtuu alkupisteytyksen ja valintaprosessin aikana suoritettavan hakukurssin perusteella. Alkupisteitä ei lasketa, jos hakukohteessa ei ole kilpailua aloituspaikoista. Valituksi tulleelle myönnetään opiskeluoikeus kuudeksi vuodeksi. 

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu sähköisesti hakulomakkeella hakuaikana. Lukuvuoden 2024–2025 hakuaika on 16.9.2024 klo 8.00 – 30.9.2024 klo 15.00. Sähköisen hakulomakkeen linkki julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

Uudet hakijat sekä hakijat, joilla on jo opiskeluoikeus

Uudella hakijalla tarkoitetaan hakijaa, jolla ei ole voimassa olevaa erikoiseläinlääkärikoulutuksen tai erikoiseläinlääkärin tutkinnon opiskeluoikeutta.

Hakijan, jolla on voimassa oleva erikoiseläinlääkärikoulutuksen tai erikoiseläinlääkärin tutkinnon opiskeluoikeus ja joka haluaa vaihtaa koulutusohjelmaa, on osallistuttava uudelleen valintamenettelyyn. Hakijan on luovuttava vanhasta opiskeluoikeudesta siinä vaiheessa, kun hänelle on myönnetty uusi opiskeluoikeus. 

Aloituspaikat ja mukana olevat koulutusohjelmat

Aloituspaikat hakukohteittain.

Hakukohde Aloituspaikat
Hevossairaudet 6
Pieneläinsairaudet 15
Tarttuvat eläintaudit 6
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito 6
Yleiseläinlääketiede, kliininen polku 10
Yleiseläinlääketiede, valvontapolku 10
Ympäristöterveydenhuolto 6
Aloituspaikat yhteensä 59

Lisäksi yleiseläinlääketieteen kliinisen polun hakukohteessa on 5 aloituspaikkaa ja yleiseläinlääketieteen valvontapolun hakukohteessa 5 aloituspaikkaa koulutusohjelmaa vaihtaville opiskelijoille.  

Hakukelpoisuus

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen hakeutuvalla tulee olla 

 1. suomalainen eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu eläinlääkärin koulutus,
 2. oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000). Oikeus ei saa olla rajoitettu tai väliaikainen.
  ja
 3. vähintään yhden vuoden työkokemus erikoisalaan soveltuvista tehtävistä laillistamisen edellytyksenä olevan tutkinnon hankittuaan.

Vuoden työkokemus erikoisalaan soveltuvista tehtävistä

Vuoden työkokemuksen täyttyminen lasketaan seuraavasti: 
 • Työkokemuksen laskemisessa huomioidaan vain eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen tehty työ.
 • Työkokemus voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan vuoden kokoaikaista työkokemusta. 
 • Työkokemuksen kertymiseen lasketaan myös alle 50 % osa-aikaiset palvelussuhteet ja muut työskentelyjaksot. Laskemisessa voidaan ottaa huomioon osa-aikaiset työjaksot, myös useammassa työpaikassa yhtäaikaisesti. Yksittäisiä satunnaisia työpäiviä ei oteta huomioon. Korkeintaan 100 % työaika hyväksytään. 
 • Vuoden työkokemukseksi laskettava työkokemus ei vanhene. 
Koulutusohjelmakohtaiset tarkennukset vuoden työkokemuksen laskemiseen:
 • Hevossairaudet: työkokemuksen tulee sisältää vähintään 200 hevospotilasta korkeintaan kahden vuoden ajanjaksolta.
 • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito: työkokemuksen tulee sisältää vähintään 200 tuotantoeläintilakäyntiä korkeintaan kahden vuoden ajanjaksolta.
 • Pieneläinsairaudet: jos työkokemus on erikoisalaan soveltuvaa työkokemusta vain osittain (esim. 50 % pieneläinpraktiikkaa), vaadittu työaika pidentyy vastaavasti.
 • Yleiseläinlääketiede, valvontapolku: jos työkokemus on erikoisalaan soveltuvaa työkokemusta vain osittain (esim. 50 % valvontatehtäviä), vaadittu työaika pidentyy vastaavasti.
Soveltuvan työkokemuksen määrittely:
 • Hevossairaudet: Työskentely eläinlääkärinä hevospraktiikassa, esim. kliininen eläinlääkärintyö hevosklinikalla, työskentely praktisoivana eläinlääkärinä siten, että työhön sisältyy kliinistä hevoseläinlääkärin työtä. 
 • Pieneläinsairaudet: Työskentely eläinlääkärinä pieneläinpraktiikassa. 
 • Tarttuvat eläintaudit: Työskentely eläinlääkärin tehtävissä. 
 • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito: Työskentely eläinlääkärinä tuotantoeläinpraktiikassa tai muissa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Työskentely voi sisältää tuotantoeläimiin liittyvää työskentelyä teurastamojen, meijerien, neuvontajärjestöjen tai tutkimuslaitosten palveluksessa. 
 • Ympäristöterveydenhuolto: Työskentely eläinlääkärinä elintarvikehygienian, ympäristöterveydenhuollon tai tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tehtävissä. 
 • Yleiseläinlääketiede, kliininen polku: Työskentely kunnaneläinlääkärinä tai vastaavissa kliinistä potilastyötä sisältävissä eläinlääkärin tehtävissä. 
 • Yleiseläinlääketiede, valvontapolku: Työskentely valvontaeläinlääkärinä, läänineläinlääkärinä tai vastaavissa viranomaisvalvontaa tai sen ohjausta sisältävissä eläinlääkärin tehtävissä. 
Kielitaito

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomi. Opetusta voi olla osin myös ruotsiksi tai englanniksi. Merkittävä osa opetusaineistosta on englanniksi. Erikoistuvan tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseksi. 

Hakukurssi toteutetaan suomen kielellä ja lisäksi ennalta sovitusti, asiointikieleksi ruotsin valinneiden osalta myös osittain ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakuaikana, mikäli toivoo tehtäviä ruotsiksi. Tällöinkin osa tehtävistä on aina suomeksi.

Alkupisteet

Alkupisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaisista ansioista.

Koulutukseen hyväksytyssä koulutuspaikassa olevan palvelusuhteen osalta huomioidaan palvelussuhteet, jotka ovat voimassa vähintään 6 kuukautta hakuajan alusta eli 16.9.2024 laskien. Alkupisteisiin hyväksyttävät muut ansiot lasketaan hakuajan alkamispäivämäärään saakka, eli 16.9.2024 asti.

Hakukelpoinen hakija voi osallistua hakuun, vaikka hänellä ei olisikaan alkupisteisiin oikeuttavia ansioita. Alkupisteillä on merkitystä vain, jos hakukohteen paikkakiintiö ei täyty. Alkupisteitä ei lasketa, jos hakukohteessa ei ole kilpailua aloituspaikoista eli hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin aloituspaikkoja. 
 

Alkupisteytys  
Haettavaan erikoisalaan soveltuva kurssimuotoinen täydennys- tai jatkokoulutus viimeisen viiden vuoden ajalta 0,5 pistettä / 1-2 päivän koulutus, 
1 piste / vähintään 3 päivän koulutus, 
opintopisteytetystä koulutuksesta 1 piste / opintopiste, korkeintaan 6 pistettä
Soveltuva työkokemus erikoisalalta viimeisen viiden vuoden ajalta (hakukelpoisuuden ehtona olevan vuoden työkokemuksen jälkeen hankittu) 2 pistettä / alle vuosi,
4 pistettä / 1-2 vuotta,
6 pistettä / yli 2 vuotta, 
korkeintaan 6 pistettä
Vertaisarvioitu julkaisu tieteellisessä, haettavaan erikoisalaan soveltuvassa julkaisusarjassa viimeisen viiden vuoden ajalta 2 pistettä / julkaisu, korkeintaan 2 pistettä
Ei vertaisarvioitu haettavaan erikoisalaan soveltuva ammatillinen julkaisu viimeisen viiden vuoden ajalta 1 piste / julkaisu, korkeintaan 2 pistettä
Suullinen esitys tai posteri tieteellisessä tai ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa viimeisen viiden vuoden ajalta 1 piste / esitys tai posteri, korkeintaan 2 pistettä
Luottamustoimet eläinlääkärinä viimeisen viiden vuoden aikana 1 piste / luottamustoimivuosi, korkeintaan 2 pistettä
Voimassa oleva palvelussuhde koulutukseen hyväksytyssä koulutuspaikassa, hakuajan alusta 16.9.2024 alkaen vähintään 6 kk:n pituinen palvelussuhde / 5 pistettä, 
yli 12 kk:n pituinen palvelussuhde / 10 pistettä, korkeintaan 10 pistettä

Alkupisteiden maksimipistemäärä on 30. 

Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Pisteet tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todentaa todistuksin. Hakemukseen liitetään esim. julkaisuluettelo, vastuutahojen antamat todistukset koulutuksista, luottamustoimista ja palvelussuhteesta.

Alkupisteytyksessä huomioitavan työkokemuksen laskeminen

Työkokemus:

Alkupisteytyksessä huomioitavan soveltuvan työkokemuksen määrittelyssä sovelletaan samoja periaatteita kuin hakukelpoisuuden ehtona olevan soveltuvan työkokemuksen määrittelyssä.

Työkokemus lasketaan seuraavasti:

 • Työkokemus voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan vuoden kokoaikaista työkokemusta.
 • Työkokemuksen kertymiseen lasketaan myös alle 50 % osa-aikaiset
  palvelussuhteet. Laskemisessa voidaan ottaa huomioon osa-aikaiset työjaksot, myös useammassa työpaikassa yhtäaikaisesti. Yksittäisiä satunnaisia työpäiviä ei oteta huomioon. Korkeintaan 100 % työaika hyväksytään.
 • Työkokemusta lasketaan erikoiseläinlääkärikoulutuksen haussa siitä päivästä alkaen, kun hakija on eläinlääkäriksi laillistamisen edellytyksenä olevan pätevyyden hankittuaan toiminut vähintään vuoden ajan erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä (hakukelpoisuuden ehto). Vasta vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen suoritettua työtä voidaan laskea työkokemukseksi, josta voi saada alkupisteitä. 
 • Työkokemusta huomioidaan viimeisen viiden vuoden ajalta hakuajan alusta eli 16.9.2024 laskien.
 • Työkokemusta voidaan laskea hyväksi vain siihen päivämäärään asti, mihin työtodistus on päivätty.
 • Työkokemuskertymästä vähennetään lopuksi siihen vaikuttavat poissaolot ja keskeytykset.

Työkokemus on laskelmia varten todennettava kohdassa Liitteet ja asiakirjojen toimittaminen kuvatulla tavalla.

Keskeytyksien ja poissaolojen vaikutus työkokemuskertymään:

Keskeytys- ja poissaolopäiviksi ei lasketa seuraavia:
1. vuosilomapäivät
2. lomarahapäivät
3. säästövapaat (palkalliset)
4. aktiivivapaat, saldovapaat
5. päivystysvapaat, säteilyvapaat, tartuntatautilakiin perustuva pakollinen karanteenivapaa

Jos muiden keskeytys- ja poissaolopäivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan työkokemuksesta.

Hakija ilmoittaa työkokemuskertymään vaikuttavat keskeytykset ja poissaolot hakulomakkeella.

Voimassa oleva palvelussuhde koulutukseen hyväksytyssä koulutuspaikassa

Koulutukseen hyväksytyssä koulutuspaikassa olevan palvelusuhteen osalta huomioidaan palvelussuhteet, jotka ovat voimassa vähintään 6 kuukautta hakuajan alusta eli 16.9.2024 laskien. 

Hakukurssi

Hakijat kutsutaan alkupisteiden perusteella kolme viikkoa kestävälle verkkototeutuksena järjestettävälle hakukurssille. Hakukurssiin sisältyy yksi etäyhteydellä tapahtuva yksilö- tai ryhmätapaaminen koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa. Ajankohta tai ajankohtavaihtoehdot ilmoitetaan hakijoille noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Hakukurssi järjestetään 18.11.-9.12.2024. Hakukurssi on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kurssille kutsuttavien määrä on enintään 1,5 kertainen määrä hakijoita suhteessa hakukohteen aloituspaikkoihin. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on samat alkupisteet, kutsutaan kaikki nämä hakijat kurssille. Mikäli hakijan alkupisteet riittävät, hän saa kutsun hakukurssille. Jos hakija ei pääse alkupisteiden perusteella hakukurssille, hän saa asiasta tiedon tässä vaiheessa ja hakijan valintaprosessi päättyy. Mikäli hakijoita on yhtä paljon tai vähemmän kuin aloituspaikkoja, kaikki hakijat kutsutaan hakukurssille. Mikäli hakija saa kutsun hakukurssille koskien samaa hakukohdetta, johon hän on osallistunut edellisellä hakukierroksella, saa hän valita siirretäänkö ko. hakukohteen aikaisemmat hakukurssipisteet nykyiseen hakuun, vai osallistuuko hän uudelleen kurssille.

Hakukurssin sisältö kattaa seuraavat teemat:

 • erikoiseläinlääkärikoulutuksen opintoihin liittyvät vaatimukset ja sisällöt
 • opinnoissa etenemiseen vaikuttavat tekijät
 • aiemman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • oman motivaation, työskentely- ja opiskelutapojen sekä kouluttautumisen merkityksen analysointi
 • tavoitteiden asettaminen

Hakukurssin aikana laaditaan ohjatusti koko koulutuksen kattava henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Maksimipisteet koko hakukurssista ovat 15 pistettä. Tarkempi kuvaus hakukurssin arvioinnista on alla. Hakukurssista on saatava vähintään 9 pistettä (60 % maksimipisteistä), jotta hakija voi saada opiskeluoikeuden. Jokaisesta pisteytettävästä osiosta on saatava pisteitä, jotta hakija voi saada opiskeluoikeuden.
 

Hakukurssin arviointi  
Aktiivisuus verkkokurssilla enintään 2 p
 • Hakija on osallistunut verkkokurssin kaikkiin osioihin 
1 p
 • Hakija on suorittanut kaikki verkkokurssin tehtävät annetussa aikataulussa
1 p
Hakija analysoi aiempaa osaamistaan koulutuksen vaatimusten näkökulmasta enintään 2 p
 • Hakija pohtii omaa osaamistaan ja tuo esiin vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan
1 p
 • Hakija nostaa esiin aiemmin hankittua osaamista, jota esittää hyväksiluettavaksi, tai toteaa, ettei hyväksiluettavaa aiemmin hankittua osaamista ole
1 p
Hakija analysoi motivaatiotaan, työskentely- ja opiskelutapojaan sekä kouluttautumisen merkitystä  enintään 3 p
 • Hakija pohtii motiivejaan koulutukseen hakeutumiseen ja keinoja motivaation ylläpitoon koulutuksen aikana
1 p
 • Hakija analysoi työskentely- ja opiskelutapojensa vahvuuksia ja kehittämishaasteita  
1 p
 • Hakija pohtii erikoistumiskoulutuksen merkitystä oman tulevaisuutensa näkökulmasta
1 p
Hakijalla on realistiset lähiajan tavoitteet enintään 3 p
 • Hakija esittää konkreettisesti omat tavoitteensa koulutuksen ensimmäisen puolen vuoden osalta
1 p
 • Hakijalla on suunnitelma koulutukseen soveltuvan työpaikan ja ohjaajan osalta (1 p) tai hakijalla on koulutukseen soveltuva työpaikka ja sopimus ohjaajan kanssa (2 p)
1 p tai 2 p
Hakija on työstänyt ohjatusti koko koulutuksen kattavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman enintään 5 p
 • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakenne vastaa ohjeistusta 
1 p
 • Hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman yleisten opintojen sisällöstä
1 p
 • Hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman työssä oppimisen osalta
1 p
 • Hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman kurssimuotoisen koulutuksen sisällöstä
1 p
 • Hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman erikoistumistyöstä
1 p 
Kokonaispisteet enintään 15 p

Prosessin jälkeen hakijoiden alku- ja hakukurssipisteet lasketaan yhteen. Valinnat jatkoon tehdään yhteispisteiden perusteella. 
Hakukurssi vastaa erikoiseläinlääkärikoulutukseen sisältyvää Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (2 op) -kurssia.

Yhteispisteet

Hakijan lopulliset pisteet muodostuvat erikoiseläinlääkärikoulutuksen haussa alkupisteistä ja hakukurssin pisteistä. Maksimipisteet alkupisteistä ja hakukurssin pisteistä ovat yhteensä 45. Jos hakukohteessa ei ole kilpailua aloituspaikoista eli hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin aloituspaikkoja, hakukurssin pisteet muodostavat yhteispisteet. Mikäli hakukurssin jälkeen 2 tai useampi hakija ovat täsmälleen samoissa pisteissä, tasapistesääntönä käytetään hakukurssin henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältöä koskevia pisteytyksiä, jotka ratkaisevat hakijoiden järjestyksen. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, kaikki hakijat valitaan.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani.

Valintojen tulokset

Tulokset julkaistaan viimeistään 3.1.2025. Hakija saa tiedon valinnan tuloksesta sähköpostilla.

Valinnassa hyväksytylle hakijalle tarjotaan koulutusohjelmakohtaista opiskeluoikeutta. Myönnetyn opiskeluoikeuden alkamispäivä on 3.2.2025. Opiskeluoikeus on voimassa kuusi vuotta. Hakijan tulee ottaa vastaan opiskeluoikeus hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.

Tarkemmat opiskeluoikeutta koskevat tiedot ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.

Liitteet, asiakirjojen toimittaminen ja näyttö

Hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat liitetään sähköisesti hakemuslomakkeen liitteeksi pdf-muodossa ja ne on nimettävä selkeästi verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos liite on muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen, vaaditaan virallinen käännös jollekin näistä kielistä. Käännöksen tulee olla joko myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös tai virallisen kääntäjän tekemä käännös. Käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä.

Hakijan on toimitettava seuraavat liitteet, mikäli hän aikoo vedota niihin haussa:

Kaikille pakolliset liitteet

 • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Ruokaviraston, Elintarviketurvallisuusviraston tai maa- ja metsätalousministeriön päätös). Liitteen tulee olla Ruokavirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta tai maa- ja metsätalousministeriöltä saatu todistus, jossa näkyy laillistuksen päivämäärä (esim. kuvakaappaus julkisesta eläinlääkärirekisteristä ei riitä).
   
 • Työtodistukset hakukelpoisuuden ehtona olevan työkokemuksen todentamiseksi. Todistuksista tulee ilmetä henkilötiedot, työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä, osa-aikaisuusprosentti tai keskimääräinen viikkotyöaika sekä mahdollisuuksien mukaan keskeiset työtehtävät. Todistusten tulee olla työnantajan edustajan käsin tai sähköisesti allekirjoittamat. 
  tai
 • Muu luotettava selvitys silloin, kun kyse on ollut työskentelystä ilman palvelussuhdetta. Selvityksestä tulee ilmetä vastaavat asiat kuin yllä kuvatusta työtodistuksesta.
   
 • Työtehtävien kuvaus. Hakija kuvaa erikoisalaan soveltuvan työkokemuksen toimintaympäristön ja työtehtävänsä hakulomakkeella. Kuvaus kirjoitetaan jokaisesta työpaikasta erikseen. Kuvauksen perusteella arvioidaan tarvittaessa työkokemuksen soveltuvuutta erikoisalaan. Kuvauksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:
  • Kliinisen potilastyön osalta
   • työpaikan nimi
   • työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä
   • työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus (osa-aikaisuusprosentti tai keskimääräinen viikkotyöaika)
   • työpaikan varustelutaso
   • onko käytettävissä avustajaa
   • tarkoituksenmukainen kuvaus potilasmateriaalista haettavaan erikoisalaan nähden; esim. potilas- ja/tai tilakäyntimäärä vuodessa tai työskentelyjakson aikana, eläinlajit ja niiden osuudet työssä
   • työtehtävät ja niiden monipuolisuus
  • Muun kuin kliinisen potilastyön osalta
   • työpaikan nimi
   • työskentelyn ajanjakso
   • työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus (työskentelyajat)
   • toimintaympäristö
   • työtehtävät

Ulkomailla eläinlääkärin tutkinnon suorittaneille pakolliset lisäliitteet

 • Tutkintotodistus liitteineen (esim. tutkintotodistus, opintosuoritusote ja Diploma Supplement), mikäli eläinlääkärin tutkinto on suoritettu ulkomailla.

Muut liitteet

 • Kaikki todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa alkupisteitä.

Tarkennukset hevossairauksien koulutusohjelmaan hakevien liitteisiin

 • Hevossairauksien koulutusohjelmaan hakevien, joiden hakukelpoisuuden ehtona oleva soveltuva työkokemus on muuta kuin työskentelyä hevosklinikalla, työkokemus on dokumentoitava potilaspäiväkirjalla, jossa on vähintään 200 hevospotilasta. Potilaspäiväkirjan tulee edustaa työtehtävien koko kirjoa. Suositeltavaa on, että potilaspäiväkirjaan kirjataan päivämäärä, potilaan numero, potilaan rotu (jos harvinainen, koodataan "Muu"), sukupuoli, ikä, tulosyy, tehdyt toimenpiteet, diagnoosi ja jatkohoito-ohjeet tiivistetysti.

Tarkennukset tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon koulutusohjelmaan hakevien liitteisiin

 • Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon koulutusohjelmaan hakevien, joiden hakukelpoisuuden ehtona oleva soveltuva työkokemus on muuta kuin kokopäivätoimista tuotantoeläimiin liittyvää eläinlääkärintyötä, työkokemus on dokumentoitava työpäiväkirjalla, jonka tulee sisältää vähintään 200 tuotantoeläintilakäyntiä. Työpäiväkirjan tulee edustaa työtehtävien koko kirjoa. Suositeltavaa on, että työpäiväkirjaan kirjataan käynnin numero, käynnin päivämäärä, tuotantoeläinlaji, tuotantosuunta, käynnin syy ja käynnin diagnoosit ja/tai hoitokoodit.

Asiakirjojen näyttö

Hakijan on pyydettäessä esitettävä todistukset ja muut dokumentit, joihin hän on hakemuksessaan vedonnut. Mikäli hakija ei tule esittämään asiakirjoja yliopiston ohjeistuksen mukaisesti määräajassa, hakijan opiskeluoikeus peruuntuu. 

Valintaperusteet PDF-muodossa