Pieneläinsairauksien koulutusohjelma

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Pieneläinsairauksien koulutusohjelma on yksi erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmista käsittäen laaja-alaisesti koirien ja kissojen sairauksien eri osa-alueet. Muut erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat: hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairauden hoito, tarttuvat eläintaudit, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.

Miksi opiskelemaan?

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri syvällisesti erikoisalan tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. 


Pieneläinsairauksiin erikoistuneella eläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot koirien ja kissojen sairauksien eri osa-alueilta:

 • sisätaudeista
 • kirurgiasta
 • akuuttihoidosta
 • anestesiasta ja kivunhoidosta
 • diagnostisesta kuvantamisesta
   

Erikoistuneella eläinlääkärillä on valmiudet ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoansa sekä toimia alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Kokemuksia opiskelusta

”Erikoistuminen on tuonut hyvää tukea oman oppimisen kehittämiseen valmistumisen jälkeen ja pitänyt yllä motivaatiota hoitokäytäntöjen ajan tasalla pitämisestä. Parasta on ollut päästä työskentelemään alan huippuosaajien kanssa. Sitä innostuu entisestään itsensä kehittämisestä ja tutkitusta tieteestä työskennellessään ihmisten parissa, jotka ovat innostuneita asiasta!”

Opintojensa keskivaiheessa oleva opiskelija

 

”Erikoistumisopinnot laittavat pysähtymään päivittäisen työnteon lomassa ja tarkastelemaan ajatuksella sitä, miten toimin ja miten perustelen valintani. Tämä on auttanut kehittymään eläinlääkärinä, mutta myös huomaamaan paremmin jo olemassa olevat vahvuudet ja onnistumiset. Erikoistumisopinnot ovat tarjonneet ainutlaatuisen mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opetukseen, parantaneet tiedonhankintataitojani ja laajentaneet ammatillisia verkostojani.”

Opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija

 

”Erikoistumisopinnot antoivat selkeän päämäärän ja sitä kautta lisää motivaatiota omaan työhöni. Ne auttavat pysymään asioista ajantasalla, sekä opettavat etsimään ja käyttämään hyödyksi omassa työssäni eri lähteitä ja tuoreinta tieteellistä tutkimusta. Erikoistumisen aikana omat tavoitteet tulevat selkeämmiksi, ja näkee omaa kehitystään. Parasta antia ovat olleet hyvät keskustelut huippuosaajien kanssa.”

Opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Erikoiseläinlääkärikoulutus perustuu ohjauksenalaiseen käytännön työssä oppimiseen koulutukseen hyväksytyillä työpaikoilla. Työpaikkakoulutukseen sisältyy osaamisen dokumentointia opintosuoritteiden avulla: pitämällä potilaskirjanpitoa, laatimalla kirjallisia potilasraportteja ja osallistumalla seminaarityöskentelyyn. Oman osaamisen arviointi ja kehittävän palautteen saaminen potilastyöstä on oleellinen osa oppimista ja ammatillista kehittymistä. Työssä oppimista syvennetään kurssimaisella koulutuksella, joka tukee ja vahvistaa käytännön työssä oppimista. Kliinisen työn ohella koulutukseen sisältyy akateemisten asiantuntijataitojen ja työelämätaitojen opintoja. Opiskelijan tulee suorittaa pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen loppukuulustelu ja laatia alaan liittyvä tieteellinen julkaisu. Koulutuksen laajuus on 180 op, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua. 

Rakenne

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka 

Työssä oppiminen suoritetaan ohjattuna tiedekunnan hyväksymissä, koulutuspaikkavaatimukset täyttävissä koulutuspaikoissa vastaten kestoltaan noin kahden vuoden täysipäiväistä työskentelyä. Opiskelijalla tulee olla koulutuspaikassa nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja. Koulutuksen etenemistä seurataan mm. potilaskirjanpidolla ja 6 kk välein raportoitavilla ohjauskeskusteluilla, lisäksi koulutukseen kuuluu potilasraporttien laatimista sekä seminaareja.


Pieneläinsairauksien työssä oppisen opintokokonaisuudet:

 • Sisätaudit 45 op
 • Kirurgia 45 op
 • Akuuttihoito 10 op
 • Anestesia ja kivunhoito 10 op
 • Diagnostinen kuvantaminen 10 op

Kurssimuotoinen koulutus koostuu kotimaisista tai kansainvälisistä pieneläinaiheisista jatko- ja täydennyskoulutuksista, seminaareista tai kongresseista. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa laaja-alaisen koulutuksen kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja tukea opiskelijan osaamistavoitteita sekä omia mielenkiinnon kohteita. Tarkoituksena on syventää teoriatietoja ja käytännön taitoja eri opintojaksojen aihealueista.

Loppukuulustelu (5 op) on pakollinen osa erikoistumistyötä. Työssä oppimiseen kuuluvia opintojaksoja tulee olla suoritettuna vähintään 100 op ennen kuulusteluun ilmoittautumista. Kuulustelussa opiskelija osoittaa omaavansa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäriltä vaadittavat teoreettiset tiedot sekä osoittaa kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti ja ajankohtaiseen tietoon nojautuen pieneläinten terveyden- ja sairaanhoidon tehtäväkentän työelämätilanteissa.

Pakollisen kuulustelun lisäksi opiskelija valitsee erikoitumistyön opintojaksot seuraavista valinnaisista vaihtoehdoista:

 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Erikoisalaan liittyvä posteri 5 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
Työssä oppiminen ja sen ohjaus

Työssä oppiminen sisältää kliinistä potilastyötä pieneläinpraktiikassa. Koulutuspaikkoina voivat olla Yliopistollinen pieneläinsairaala tai tiedekunnan ulkopuoliset, koulutuspaikaksi hyväksytyt pieneläinklinikat tai -sairaalat. Opiskelijan tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn koulutuspaikkaan.

Työssä oppimisen aikana opiskelijalla tulee olla nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja, joka on pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri tai pieneläinsairauksien alan eurooppalaisen tai amerikkalaisen diplomaattitutkinnon suorittanut eläinlääkäri. 

Lisää tietoa