Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon koulutusohjelma

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon koulutusohjelma on yksi erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmista. Muut erikoiseläinlääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tarttuvat eläintaudit, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri koulutusohjelmansa mukaisen erikoisalan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet erikoisalan erikoiseläinlääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammattitaidon ylläpitämiseen ja alan kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollon palvelujärjestelmässä ja muissa alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta.
Miksi opiskelemaan?

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri syvällisesti erikoisalan tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. 

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon erikoistuneella eläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot

 • eläintuotannon muodoista
 • suunnitelmallisesta terveydenhuollosta tuotantoyksiköissä
 • tuotantoympäristöstä ja ruokinnasta
 • sairauksien ehkäisystä, hoidosta ja ekonomiasta
 • tuotantoeläinten etologiasta ja hyvinvoinnista
 • lääkinnästä, lainsäädännöstä ja hallinnosta
 • yksilösairaanhoidosta.

Erikoistuneella eläinlääkärillä on valmiudet ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoansa sekä toimia alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutusta voi painottaa eläinlajisisällöllisesti nauta-, sika- tai siipikarjatalouteen.

Kokemuksia opiskelusta

"Parasta tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumiskoulutuksessa on ollut pysyä aktiivisena oman tietotaidon päivittäjänä. En ole jämähtänyt siihen ajatukseen, että näin on tehty ennenkin ja näin tehdään vastakin."

Opintojensa päätösvaiheessa oleva opiskelija

 

”Erikoistumisopinnoissa antoisinta olivat jaksot yliopistollisessa tuotantoeläinsairaalassa, missä pääsin keskustelemaan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa syvällisemmin eri sairauksista ja hoitovaihtoehdoista. Siellä pääsin myös tekemään harvinaisempia toimenpiteitä klinikkaolosuhteissa.  Kirjalliset tehtävät tuovat evidence based -ajattelua omaan päivittäiseen työhönkin. Erikoistumisopintojen avulla pääsin myös toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni, kun pääsin työskentelemään ulkomaille, Englantiin, terveydenhuoltoon erikoistuneeseen tuotantoeläinpraktiikkaan.”

2020 valmistunut tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri

 

”Erikoistuminen tarjoaa hypyn pois praktiikan syövereistä, jolloin saa ajatuksen kanssa peilata läpi tutkittua tietoa ja verrata sitä toteutumaan kentällä. Erikoistuminen vahvistaa jatkuvan oppimisen tavoitetta sekä syventää ja tuo jopa uusia oppimistapoja. Erikoistuminen tarjoaa lisäoppia ja paljon kertausta asioihin, joita helposti uran alkuvaiheessa meinaa jopa unohtaa.”

2017 valmistunut tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri

Mukaan jäi verkostoja ympäri Suomen, joihin on helppo ottaa yhteyttä opintojen jälkeenkin!

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Erikoiseläinlääkärikoulutus perustuu ohjauksenalaiseen käytännön työssä oppimiseen koulutukseen hyväksytyillä työpaikoilla. Työpaikkakoulutukseen sisältyy itsenäistä, oman erikoisalan tietoon ja kirjallisuuteen tutustumista sekä osallistumista seminaareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Työssä oppimista syvennetään kurssimaisella koulutuksella. Koulutus sisältää lisäksi tieteeseen perustuvan asiantuntijatiedon kirjallista ja suullista viestintää sekä koulutusta työyhteisötaidoista ja asiantuntijataidoista. Koulutuksen laajuus on 180 op, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua. 

Katso koulutuksen videoesittely tästä

Jotta opiskelijalle muodostuu riittävän syvällinen osaaminen valitsemastaan tuotantoeläinlajista (nauta, sika tai siipikarja), hänen on suoritettava tätä lajia koskien vaadittu määrä pakollisia opintoja. Jäljelle jäävä osuus työssä oppimisesta opiskellaan joko suorittamalla saman eläinlajin valinnaisia opintojaksoja tai suorittamalla opintoja muihin tuotantoeläinlajeihin liittyen.

Rakenne

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka

Työssä oppiminen suoritetaan ohjattuna tiedekunnan hyväksymissä
työpaikoissa. 

Valitun eläinlajin sisällä suoritettavat pakolliset / valinnaiset opintojaksot näkyvät viereisessä kuvassa.

Valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi:

 • Valittua lajia koskevia opintojaksoja pakollista tasoa laajemmin suoritettuna
 • Muita tuotantoeläinlajeja koskevia opintoja
 • Muiden kliinisten alojen, kuten yleiseläinlääketieteen koulutusohjelman kliinisen polun, kanssa yhteisiä opintojaksoja

Kurssimuotoinen koulutus koostuu kotimaisista tai kansainvälisistä tuotantoeläinsairauksiin liittyvistä jatko- ja täydennyskoulutuksista, seminaareista tai kongresseista. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa laaja-alaisen koulutuksen kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja tukea opiskelijan osaamistavoitteita sekä omia mielenkiinnon kohteita. Tarkoituksena on syventää teoriatietoja ja käytännön taitoja eri opintojaksojen aihealueista.

Kuulustelu (5 op) on pakollinen osa erikoistumistyötä. Työssä oppimiseen kuuluvia opintojaksoja tulee olla suoritettu yhteensä 100 op ennen kuulusteluun ilmoittautumista. Kuulustelussa opiskelija osoittaa omaavansa laaja-alaiset tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriltä vaadittavat teoreettiset tiedot sekä osoittaa kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti ja ajankohtaiseen tietoon nojautuen tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tehtäväkentän työelämätilanteissa.

Pakollisen kuulustelun (5 op) lisäksi opiskelija valitsee erikoitumistyön opintojaksot seuraavista valinnaisista vaihtoehdoista:

 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Yleistajuinen ammatillinen artikkeli 5 op
 • Erikoisalaan liittyvä posteri 5 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
 • Kehittämistehtävä 5 op
Työssä oppiminen ja sen ohjaus

Työssä oppiminen voi sisältää tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää asiantuntijaeläinlääkärin työtä ja kliinistä eläinlääkärintyötä tuotantoeläinpraktiikassa. Työskentelyjaksot voivat sisältää monipuolista työskentelyä teurastamojen, meijerien, neuvontajärjestöjen tai tutkimuslaitosten palveluksessa. Koulutukseen voi sisältyä työskentelyä tarkastuseläinlääkärinä, alkutuotannon valvonnassa, maa- ja metsätalousministeriössä tai aluehallinnossa, kussakin enintään kaksi kuukautta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua työssä oppimisen jaksolle Helsingin yliopiston yliopistolliseen tuotantoeläinsairaalaan, Saaren eläinklinikalle. Tämän lisäksi soveltuvia työskentelypaikkoja ovat ulkomaiset eläinlääketieteelliset tiedekunnat ja korkeakoulut, alan tutkimuslaitokset, neuvontajärjestöt, teurastamot ja teollisuus. Opiskelijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa hyväksyttyyn koulutuspaikkaan.

Työssä oppimisen aikana tulee olla nimetty ohjaaja, joka on:

 • tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
 • erikoisalaan soveltuvan kansainvälisen diplomaattitutkinnon suorittanut eläinlääkäri
 • erikoisalaan soveltuvasta aiheesta väitellyt eläinlääketieteen tohtori
Lisää tietoa