Yleiseläinlääketiede, kliininen polku

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiseläinlääketieteen koulutusohjelmassa voi suunatautumisvaihtoehdoista valita joko kliinisen polun tai valvontapolun. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin kliinisestä polusta.
Miksi opiskelemaan?

Yleiseläinlääketieteen kliinisen polun erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa kunnaneläinlääkärin tehtävissä tarvittavaa asiantuntijuutta ja perehdyttää eläinlääkäri erikoisalan tieteelliseen tietoon sekä alan käytännön valmiuksiin. 

Yleiseläinlääketieteen kliinisen polun erikoiseläinlääkärillä on laaja-alaiset tiedot ja taidot

 • eläinten hyvinvoinnin ja terveydenvalvonnasta sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä ja hallintomenettelyistä
 • eläintautien vastustamisesta ja leviämisen estämisestä eri eläinlajeilla
 • nautojen sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, tuotantoympäristöistä ja ruokinnasta sekä suunnitelmallisesta terveydenhuollosta nautatuotannon eri muodoissa
 • pieneläinten perusterveydenhuollosta, ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta sekä akuutti- ja ensivaiheenhoidosta vastaanotto-olosuhteissa
 • hevosten terveydenhuollon perusteista sekä akuuttien sairauksien tunnistamisesta ja ensihoidosta talli olosuhteissa
 • siipikarjan, sikojen ja pienmärehtijöiden terveydenhuollon perusteista, hyvinvoinnista ja pito-olosuhteista 
 • porojen, alpakoiden ja eksoottisten eläinten pito-olosuhteista ja hyvinvoinnista

Erikoistuneella eläinlääkärillä on valmiudet ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoansa sekä toimia alan erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Koulutusta voi painottaa sisällöllisesti eri eläinlajeihin sekä hyvinvoinnin ja terveydenvalvontaan. 

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Erikoiseläinlääkärikoulutus perustuu ohjauksenalaiseen käytännön työssä oppimiseen koulutukseen hyväksytyillä työpaikoilla. Työpaikkakoulutukseen sisältyy itsenäistä, oman erikoisalan tietoon ja kirjallisuuteen tutustumista sekä osallistumista seminaareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Työssä oppimista syvennetään kurssimaisella koulutuksella. Koulutus sisältää lisäksi tieteeseen perustuvan asiantuntijatiedon kirjallista ja suullista viestintää sekä koulutusta työyhteisötaidoista ja asiantuntijataidoista. Koulutuksen laajuus on 180 op, joka edellyttää noin kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua.

Pakollisia opintojaksoja ovat naudat, hevoset, pieneläimet, terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä muut eläinlajit, joihin kuuluvat mm siat, siipikarja ja pienmärehtijät. Tämän lisäksi opiskelija voi syventää oppimistaan valitsemiensa kahden eri eläinlajin osalta. Opiskelu sisältää myös pakollisen yliopistojakson (2 kk), jonka voi suorittaa Yliopistollisessa hevos-, pieneläin- tai tuotantoeläinsairaalassa tai vastaavassa ulkomaisessa korkeakoulussa.

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:

 • Orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
 • Arviointi- ja ohjauskeskustelut 2 op
 • Erikoiseläinlääkärin näyttöportfolio 1 op

Edellä mainittujen lisäksi opiskelija valitsee yht. 15 op korkeakoulutasoisia tai eläinlääkäreille suunnattuja opintoja näistä teemoista siten, että kokonaisuuden laajuus täyttyy:

 • Kestävyys ja vastuullisuus, valittava vähintään 2 op
 • Yhteinen terveys - One Health, valittava vähintään 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutus
 • Työelämätaidot
 • Johtaminen
 • Jaksaminen ja hyvinvointi
 • Etiikka
 • Tekoäly
 • Näyttöön perustuva eläinlääketiede
 • Oikeustiede
 • Yliopistopedagogiikka

Yleiseläinlääketieteen kliinisen polun työssä oppimisen opintokokonaisuus kattaa kunnaneläinlääkärin tehtäväkentän laaja-alaisesti.  

Työssä oppiminen koostuu alla olevista opintojaksoista.

 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 15 op
 • Yliopistojakso 10 op
 • Valinnainen Yliopistojakso 5 op tai Asiantuntijuutta laajentava valinnainen jakso 5 op
 • Naudat 20 op 
 • Pieneläimet 20 op
 • Hevoset 15 op
 • Muut eläinlajit 10 op 
 • Muut eläinlajit, seminaarityöskentely 5 op

Lisäksi opiskelija valitsee alla olevista kaksi valinnaista opintojaksoa, joihin haluaa koulutuksessaan syventyä. 

 • Naudat, valinnainen 10 op
 • Pieneläimet, valinnainen 10 op
 • Hevoset, valinnainen 10 op
 • Valinnainen eläinlaji 10 op

Kurssimuotoinen koulutus koostuu vapaavalintaisista kotimaisista tai kansainvälisistä eläinlääketiedettä käsittelevistä kursseista, seminaareista ja kongresseista. 

Yleiseläinlääketieteen koulutusohjelman kliinisen polun erikoistumistyöhön (yht. 20 op) voi pakollisen kuulustelun lisäksi kuulua joku tai jotkut seuraavista: 

 • Tieteellinen alkuperäisartikkeli 20 op
 • Tieteellinen katsausartikkeli tai katsauksen sisältävä tapausselostus 15 op
 • Osallistuminen alkuperäisartikkelin kirjoittamiseen 10 op
 • Erikoisalaan liittyvä asiantuntija-artikkeli 10 op
 • Yleistajuinen ammatillinen artikkeli 5 op
 • Erikoisalaan liittyvä posteri 5 op
 • Suullinen asiantuntijaesitys 5 op
 • Kehittämistehtävä 5 op

Työssä oppimista on mahdollista tehdä laajasti eri työtehtävissä. Sen tulee kuitenkin sisältää kliinistä työtä eri eläinlajien parissa sekä viranomaistyötä hyvinvoinnin ja terveydenvalvonnassa. Pieneläimet opintojaksojen osalta on tiettyjä vaatimuksia vastaanoton varustelulle. Pakollisen opintojakson voi suorittaa vastaanotolla, jossa on perusvarustuksen lisäksi ensihoitoluonteiseen ultraäänitutkimukseen soveltuva ultraäänilaite, mahdollisuus lisähapen annosteluun sekä ventilointiin. Valinnaisen pieneläimet opintojakson suorituspaikan vaatimuksena on lisäksi röntgenlaitteisto, perustason laboratorio, inhalaatioanestesialaitteisto ja anestesiavalvontalaitteisto, pehmytkudoskirurgisiin toimenpiteisiin soveltuva leikkaussali sekä avustaja. 

Työssä oppimisen aikana tulee olla nimetty ohjaaja, joka on:

 • erikoiseläinlääkäri tai muu kokenut eläinlääkäri (minimi työkokemus 5 vuotta), joka on osallistunut säännöllisesti jatkokoulutukseen
 • koulutuksen laaja-alaisuuden vuoksi yksi ohjaaja ei välttämättä pysty ohjaamaan kaikkia opintojaksoja
 • ohjaajan ei tarvitse toimia samassa työyhteisössä tai organisaatiossa
Lisää tietoa