Erikoiseläinlääkärin tutkinto

Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa.

Eläinlääkäri voi hakea opiskeluoikeutta erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamiseen sitten, kun hän on suorittanut koulutuksen yleisosan, eli työskennellyt valmistumisensa jälkeen vähintään vuoden ajan koulutusohjelman hyväksymissä työtehtävissä.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää eläinlääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoiseläinlääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoiseläinlääkärinä eläinlääkintähuollossa ja muissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittaminen kestää noin neljä vuotta (kokonaislaajuus on 240 opintopistettä).

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen hakeutuvalla tulee olla yhden vuoden verran työkokemusta erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä (koulutuksen yleisosa) eläinlääkäriksi valmistumisen jälkeen. Yleisosan suorittamisen jälkeen hakeudutaan varsinaiseen ohjattuun erikoistumiskoulutukseen, joka kestää noin kolme vuotta.

Ohjattu erikoistumiskoulutus sisältää käytännön työpaikkakoulutusta, kurssimuotoista teoreettista koulutusta, kirjallisia opintosuorituksia (mukaan lukien tieteellinen julkaisu) ja koulutusohjelmakohtaisen kuulustelun.

Erikoistumistutkintojen rakenteet koulutusohjelmakohtaisesti 

Erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Opinto-oikeutta voi hakea, kun valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran koulutusohjelmaan liittyvissä työtehtävissä. Pieneläinsairauksien, hevossairauksien ja tarttuvien eläintautien erikoistumiskoulutukseen hakevan tulee olla työsuhteessa ohjatun osan koulutuspaikkaan.

Opinto-oikeutta erikoiseläinlääkärin tutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Sähköiseen hakemukseen liitetään skannatut työtodistukset tai nimikirjanote sekä muut erikoistumisalan hakuohjeissa mahdollisesti vaadittavat liitteet (ks. alla) laittamalla lopussa rasti ruutuun kohtaan "Haluan lähettää liitetiedoston/liitetiedostoja" Tietojen lähetys -kohdassa ennen lomakkeen tallentamista. Huom! Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa ennen kuin alat täyttää hakemusta.

Kaikille yhteiset liitteet

Työtodistus tai nimikirjanote, mistä käy ilmi että hakija on työskennellyt valmistumisensa jälkeen vähintään 12 kuukauden ajan eläinlääkärinä koulutusohjelmaan liittyvissä tehtävissä. Työtodistuksesta tulee ilmetä työskentelyn koko- tai osa-aikaisuus (esim. työtuntien lukumäärä viikossa).

Koulutusohjelmakohtaiset tarkennukset työtodistukseen ja lisäliitteet

 

Pieneläinsairaudet

 Hakijan tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan.

Hevossairaudet

Hakijan tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan.

 • Potilaspäiväkirja, mikäli hakija ei ole työskennellyt yleisosan jaksoa hevosklinikalla. Työtodistuksessa tulee olla viikkotuntimäärä.

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

 • Työtodistuksen lisäksi ei tarvita muita liitteitä.

Tarttuvat eläintaudit

Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää hakijan

 • työkokemus
 • erikoistumiskoulutukselle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet
 • voimassa oleva työsuhde ainakin yhteen ohjatun erikoistumiskoulutuksen koulutuspaikkaan
 • esitys ja alustava lupaus koulutuspaikasta valittavalta sisältö- tai lähiohjaajalta, jos on tarkoitus pääasiassa erikoistua jossakin tietyssä koulutuspaikassa tiedekunnan ulkopuolella ja
 • esitys pääohjaajaksi tiedekunnasta. Hakija voi kysyä mahdollisia kyseeseen tulevia pääohjaajia tiedekunnan tästä erikoistumisalasta vastaavalta eläinlääkäriltä.

Elintarviketuotannon hygienia ja ympäristöterveydenhuolto

 • Työtodistuksesta tulee ilmetä, että hakija on valmistumisensa jälkeen työskennellyt vähintään 12 kk ajan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
 • Todistus neljän viikon mittaisesta tarkastuseläinlääkäriharjoittelusta
 • Todistus neljän viikon mittaisesta ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelusta
 • Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöterveydenhuollon harjoittelusta (harjoittelijan kirjoittama, noin yhden sivun mittainen teksti)

TAI vaihtoehtona em. harjoittelutodistuksille ja –selostukselle:

 • Todistus hygieenikkokuulustelun suorittamisesta

Pieneläinsairaudet

Eläinlääkäri voi hakea opiskeluoikeutta pieneläinsairauksien erikoistumisen koulutusohjelmaan, kun hän valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran kokopäiväisessä pieneläinpraktiikassa (yleisosa). Yleisosan työnkuva todennetaan työtodistuksella. Mikäli työskentely on ollut osa-aikaista, pidentyy vaadittava työaika vastaavasti.

Opiskeluoikeutta hakiessaan eläinlääkärin tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan:

ja hänellä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus. Erikoistujan lähiohjaajana voi toimia pieneläinerikoiseläinlääkäri, pieneläinlääketieteestä väitellyt eläinlääketieteen tohtori tai pieneläinlääketieteellisen alan eurooppalainen tai amerikkalainen diplomaatti.

Hevossairaudet

Eläinlääkäri voi hakea opinto-oikeutta hevossairauksien erikoistumisen koulutusohjelmaan, kun hän valmistumisen jälkeen on työskennellyt vuoden verran kokopäiväisessä hevospraktiikassa (yleisosa). Mikäli työskentely on ollut osa-aikaista, pidentyy vaadittava työaika vastaavasti. Hyväksyttävä työ on monipuolinen, kokopäivätoiminen työskentely erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä, kuten esim. kliininen eläinlääkärintyö koti- tai ulkomaisella hevosklinikalla, työskentely praktisoivana eläinlääkärinä siten, että pääosa työstä on kliinistä hevostyötä tai työskentely eläinlääketieteellistä (hevoseen kohdistuvaa tai soveltuvaa) tutkimusta suorittavassa laitoksessa. Yleisosan suorittaminen dokumentoidaan työtodistuksin ja/tai potilaspäiväkirjan avulla. Ilman ohjausta työskennellessä potilasmäärä on aina dokumentoitava potilaspäiväkirjalla, jossa vähintään 200 hevospotilasta.

Opiskeluoikeutta hakiessaan eläinlääkärin tulee olla työsuhteessa hyväksyttyyn ohjatun perusosan koulutusklinikkaan:

ja hänellä tulee olla kyseisellä klinikalla työskentelevän lähiohjaajan kirjallinen suostumus.

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Yleisosa suoritetaan työskentelemällä tuotantoeläinpraktiikassa tai muissa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Ajanjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.  Hyväksyttäviksi toimiksi tai viroiksi voidaan katsoa esim. kuntatasoinen tuotantoeläinpraktiikka tai muu tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvä tehtävä. Tähän osaan voi liittyä myös valvonta- tai tarkastuseläinlääkärinä toimiminen.

Tarttuvat eläintaudit

Yleisosan aikana erikoistumaan aikova hankkii kokemusta tarttuvien eläintautien vastustamisesta 1) käytännön eläinlääkintähuollon, 2) eläintautitorjunnan tai 3) tartuntatautidiagnostiikan tehtävissä.

Elintarviketuotannon hygienia ja ympäristöterveydenhuolto

Yleisosaan hyväksyttävää koulutusta on työskentely tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon tai elintarvike- ja ympäristöhygienian tehtävissä kunnan tai valtion viroissa. Pakollisena osana on toimiminen vähintään 4 viikon ajan valvonta- ja/tai hallintotehtäviä hoitavana eläinlääkärinä ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä (ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu) ja 4 viikon ajan tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Kun opiskelijan hakemus ja yleisosan suoritus on hyväksytty, opiskelijalle lähetetään tiedot opinto-oikeuden myöntämisestä, nimetystä pääohjaajasta sekä erikoistumisohjelman käytännön asioista. Opiskelija saa tässä yhteydessä myös pääsyn erikoistumisen verkko-oppimisalustalle.