Teoreettinen koulutus

Teoreettiseen koulutukseen voidaan hyväksyä vain sellaisia opintojaksoja, jotka on suoritettu koulutusohjelmaan hyväksymisen jälkeen. Teoreettisen koulutukseen ei kuitenkaan hyväksytä opintosuorituksia, joita on jo sisällytetty toiseen tutkintoon, esim. FT-tutkintoon.
Koulutukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja annetut opintopistemäärät tai tuntimäärät voivat muuttua, koska kurssien ja koulutusten sisältö sekä niiden painopisteet muuttuvat. Koulutuksen soveltuvuutta teoreettisen koulutuksen osaksi voi tiedustella etukäteen ennen kurssille hakeutumista sairaalageneetikon koulutuksen koulutusohjelman koordinaattorilta.

Hallinnollinen koulutus

Koulutukseen tulee sisältyä vähintään 20 tuntia (2 op) yliopiston hyväksymää terveydenhuoltoalan hallinnollista koulutusta. 

Hallinnollisen koulutuksen tulee sisältää:

 • Laatu, akkreditointi, standardiosaaminen (erityisesti SFS-EN ISO 15189)

Lisäksi esimerkiksi seuraavia:

 • Validoinnit, verifioinnit
 • Hankinnat
 • Laboratoriokäytännöt
 • Tietosuoja-asiat
 • Henkilöstöasiat

Esimerkkejä mahdollisista kursseista:

 • Finnish Accreditation Service (FINAS) järjestämät laatukoulutukset
 • Labquality: sisäinen auditointi, verifiointi ja validointi
 • Oman organisaation koulutukset erikoistuville
 • Oman organisaation muut soveltuvat laadun ja hallinnon kurssit

Valinnaiset alan teoriaopinnot

Sairaalageneetikon koulutukseen kuuluu 14 op valinnaisia alan opintoja. Johtoryhmä kannustaa erityisesti osallistumaan monipuolisesti erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Suositeltavia ovat ihmisgenetiikkaan ja erityisesti diagnostiikkaan painottuvat kotimaiset ja kansainväliset kurssit ja kokoukset, esim:

 • Goldrain course in Clinical Cytogenetics
 • Course on Basics in human genetic diagnostics – A course for Clinical Laboratory Geneticists in education
 • International Workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics
 • European Human Genetics Conference (ESHG)
 • American Society of Human Genetics (ASHG)
 • American Association for Cancer Research (AACR)
 • European Cytogenetics Conference (ECA)
 • European Hematology Association (EHA) Congress
 • Nordic Alliance for Clinical Genomics (NACG) Workshop
 • Acute Leukemias: Biology and Treatment Strategies
 • European Reference Networks (ERN) Genturis koulutukset
 • Suomen Lääketieteellisen Genetiikan yhdistyksen (SLGY) koulutukset
 • Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:n (TG) koulutukset

Kursseista ja koulutuksista annettu opintopiste- tai tuntimäärä arvioidaan johtoryhmässä aina tapauskohtaisesti kurssien sisällön ja painopisteiden muuttumisen vuoksi.

Muut vapaavalintaisiin opintoihin hyväksyttävät opinnot:

 • tutkijaseminaari tai vastaava (2 op/esitys, enintään 8 op) (52975),
 • tieteellinen viestintä (2 op / oma esitelmä tai posteri kongressissa, enintään 12 op) (52972),
 • opinnäytetyöhön kuulumaton tieteellinen alkuperäisartikkeli (2 op /artikkeli, enintään 8 op) (52974)
 • muita mahdollisia opintojaksoja sopimuksen mukaan

Kursseista, seminaareista ja kokouksista tulee toimittaa johtoryhmälle tilaisuuden ohjelma sekä osallistumistodistus tai vastaava.

Osallistumisesta tieteelliseen kokoukseen, jossa pitää myös oman esityksen, voi saada 2 op. Ilman omaa esitystä voi saada opintopisteitä (max. 2 op /kokous), jos toimittaa johtoryhmälle lyhyen yhteenvedon kokouksen annista (osallistujan omasta näkökulmasta).

Koulutustoimeen kuuluvaa teoreettista koulutusta/kouluttamista ei lasketa valinnaisiin teoriaopintoihin erikseen.

Vain sellaiset teoriaopinnot, jotka on suoritettu sairaalageneetikon koulutukseen hyväksymisen jälkeen, voidaan hyväksyä teoriaopintoihin.

Teoreettiseen koulutukseen ei hyväksytä opintosuorituksia, joita on jo sisällytetty toiseen tutkintoon, esim. FT-tutkintoon.

Sairaalageneetikon loppukuulustelu

Kuulusteluun voi osallistua, kun vähintään kaksi (2) vuotta hyväksyttyä koulutusta on suoritettu. Tentaattoreina toimii kaksi johtoryhmän jäsentä, joista toinen on sairaalageneetikko ja toinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri. Suoritettu kuulustelu on voimassa viisi (5) vuotta suorituspäivästä lukien.

Tentti suoritetaan valtakunnallisten erikoislääkärien ja -hammaslääkärien pätevyyskuulustelujen yhteydessä, ja sen voi suorittaa pääsääntöisesti omalla koulutuspaikkakunnalla.

Mahdollisia tenttipäiviä on kaksi vuodessa, vuonna 2024 ne ovat 8.5. ja 10.10. Tentti tehdään sähköisenä yhteistenttinä Exam-järjestelmässä. Sähköiset tentit tehdään videovalvotuissa tenttitiloissa (tenttiakvaarioissa) etukäteen varatulla tietokoneella. Tenttiaika on 2 h 55 min. 

Tentissä on useampi kysymys, joista kaikkiin vastataan. Tenttikysymykset ovat tyypillisesti esseemuotoisia. Hyväksyttyyn tenttitulokseen vaaditaan vähintään puolet kokonaispistemäärästä.

Tenttikirjojen ja substanssiosaamisen hallinta tukee kliinistä oppimista ja osaamista. Tentin tarkoitus on mitata sekä teoria- että käytännön osaamista. Tentti toimii erityisesti kypsyyskokeena.

Tentin jälkeen pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu tenttijän ja tentaattorien välillä. Palautekeskustelu kuuluu osaksi tenttiä ja on pakollinen.

Ilmoittautuminen kuulusteluun

Exam-tenttiin ilmoittaudutaan ajantasaisen ohjeistuksen mukaan. Ajankohdista ja ilmoittautumismenettelystä saa lisätietoja lääketieteellisten alojen valtakunnallisilta verkkosivuilta:

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikuulustelu/

Kuulusteluvaatimukset

Seuraavat neljä kirjaa:

 • Thomas S.K. Wan: Cancer Cytogenetics: Methods and Protocols, Humana Press, uusin painos
 • R.J. McKinlay Gardner and David J. Amor: Gardner & Sutherland's Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling, Oxford University Press, uusin painos
 • Patrinos & Ansorge: Molecular Diagnostics, Academic Press, uusin painos
 • Jorde, Carey, Bamshad: Medical Genetics, Elsevier, uusin painos

Mikäli tenttijä on aikaisemmin tenttinyt jonkun yllä mainituista kirjoista toisen tentin yhteydessä, tulee hänen sopia vaihtoehtoisesta kirjasta koulutuksesta vastaavan perinnöllisyystieteen professorin kanssa.

Seuraavien tai vastaavien tieteellisten julkaisusarjojen kaksi viimeisintä vuosikertaa:

 • American Journal of Human Genetics
 • Nature Genetics
 • Genes, Chromosomes and Cancer
 • Prenatal Diagnosis