Teoreettinen koulutus
Sairaalageneetikon teoreettinen koulutus

Hallinnollinen koulutus

Koulutukseen tulee sisältyä vähintään kaksikymmentä (20) tuntia yliopiston hyväksymää terveydenhuoltoalan hallinnollista koulutusta. Hallinnolliseen koulutukseen soveltuu esim. yliopistosairaaloiden tarjoama hallinnollinen koulutus, joka käsittelee laatu-, henkilöstö-, hankinta- ja tietosuoja-asioita. Koulutuksen soveltuvuutta koulutuksen osaksi kannattaa tiedustella hyvissä ajoin ennen kurssille hakeutumista sairaalageneetikon koulutuksen johtoryhmältä (koordinaattorilta).

Lisensiaatintutkimus lääketieteellisen genetiikan alalta

Sairaalageneetikon koulutus sisältyy filosofian lisensiaatin tutkintoon ja lisensiaatintutkimuksesta sovitaan perinnöllisyystieteen professorin kanssa. Johtoryhmä voi myös hyväksyä lääketieteellisen genetiikan alalta tehdyn väitöskirjan korvaamaan lisensiaatintutkimuksen.

Valinnaiset alan opinnot

Vain sellaiset opinnot, jotka on suoritettu sairaalageneetikon koulutukseen hyväksymisen jälkeen, voidaan hyväksyä valinnaisiin alan opintoihin.

Sopimuksen mukaan 14 op seuraavista: tutkijaseminaari tai vastaava (2 op/esitys, enintään 8 op), tieteellinen viestintä (2 op /oma esitelmä tai posteri kongressissa, enintään 12 op), opinnäytetyöhön kuulumaton tieteellinen alkuperäisartikkeli (2 op /artikkeli, enintään 8 op) tai muita opintojaksoja sopimuksen mukaan. Bioinformatiikan alan kurssit ovat suositeltavia, varsinkin jos vastaavia kursseja ei ole sisältynyt FM-tutkintoon. Kursseista, seminaareista ja kokouksista tulee toimittaa osallistumistodistus tai vastaava, sekä tilaisuuden ohjelma johtoryhmälle.

Osallistumisesta tieteelliseen kokoukseen, jossa pitää myös oman esityksen, saa 2 op. Ilman omaa esitystä voi saada opintopisteitä (max. 2 op /kokous), jos toimittaa johtoryhmälle lyhyen yhteenvedon kokouksen annista (osallistujan omasta näkökulmasta).

Teoreettisen koulutukseen ei hyväksytä opintosuorituksia, joita on jo sisällytetty toiseen tutkintoon, esim. FT-tutkintoon tai opintoja, joita on suoritettu ennen FM-tutkinnon valmistumista.

Sairaalageneetikon loppukuulustelu

Kuulusteluun voi osallistua, kun vähintään kaksi (2) vuotta hyväksyttyä koulutusta on suoritettu. Perinnöllisyystieteen oppiaine huolehtii kirjallisen kuulustelun järjestämisestä ja tarkastamisesta. Tentaattoreina toimii kaksi johtoryhmän jäsentä, joista toinen on sairaalageneetikko ja toinen on perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri. Suoritettu kuulustelu on voimassa viisi (5) vuotta suorituspäivästä lukien.

Kuulustelut järjestetään kaksi (2) kertaa vuodessa, yksi (1) tenttitilaisuus syyslukukauden loppupuolella ja yksi (1) kevätlukukauden loppupuolella. Syksyn tentistä tulisi sopia 15.9 ja kevään tentistä 15.2 mennessä koulutuksen koordinaattorin kanssa.

Ilmoittautuminen kuulusteluun

Kuulusteluun ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen Katarina.Pelin(at)helsinki.fi viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelua.

Kuulusteluvaatimukset

Seuraavat neljä kirjaa:

  • Thomas S.K. Wan: Cancer Cytogenetics: Methods and Protocols, Humana Press, uusin painos
  • R.J. McKinlay Gardner and David J. Amor: Gardner & Sutherland's Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling, Oxford University Press, uusin painos
  • Patrinos & Ansorge: Molecular Diagnostics, Academic Press, uusin painos
  • Jorde, Carey, Bamshad: Medical Genetics, Elsevier, uusin painos

Mikäli tenttijä on aikaisemmin tenttinyt jonkun yllämainituista kirjoista toisen tentin yhteydessä, tulee hänen sopia vaihtoehtoisesta kirjasta koulutuksesta vastaavan perinnöllisyystieteen professorin kanssa.

Seuraavien tai vastaavien tieteellisten julkaisusarjojen kaksi viimeisintä vuosikertaa:

  • American Journal of Human Genetics
  • Nature Genetics
  • Genes, Chromosomes and Cancer
  • Prenatal Diagnosis