Sairaalageneetikon koulutus
Sairaalageneetikon koulutus on sisällytetty filosofian lisensiaatin tutkintoon valtioneuvoston antaman asetuksen (834/2002) mukaisesti. Sairaalageneetikon nimike kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Sairaalageneetikon koulutus on syksyllä 2014 hyväksytty ESHG:n alaisena toimivan ja koordinoiman yhteiseurooppalaisen täyden Clinical Laboratory Geneticist (CLG) -pätevyyden omaavaksi koulutukseksi (koordinaattorina” Clinical Laboratory Geneticist Professional Branch Board”). Pätevyyttä voi hakea useamman vuoden kliinistä diagnostiikkaa päätyönään tehnyt sairaalageneetikko ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.  GLC -pätevyys edesauttaa siten myös mahdollisuutta toimia pätevänä ammattilaisena Suomen ohella muuallakin Euroopassa genetiikan alan laboratorioissa.

Tavoite

Sairaalageneetikon koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat geneetikot lääketieteellisen genetiikan keskeisiin kysymyksiin ja menetelmiin sekä niiden sovellutuksiin diagnostisessa laboratoriotyössä.

Koulutuksen aikana on saavutettava ne teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, joita vaaditaan perinnöllisten sairauksien, synnynnäisten kehityshäiriöiden ja syövän geneettisissä diagnostisissa tutkimuksissa.

Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksessa oleva perehtyy hyvin erikoisalansa tieteelliseen tietoon, hankkii tarvittavat tiedot ja taidot sekä kyvyn itsenäiseen toimintaan omalla erikoisalallaan. Koulutus tähtää monipuoliseen kliinisen genetiikan eri osa-alueiden laboratoriotutkimusten asiantuntijuuteen, mikä vaatii jatkuvaa tietotaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Lisäksi useimmiten sairaalageneetikko vastaa laboratoriotutkimusten laadusta ja laadun valvonnasta. Asiantuntijuuteen kuuluu merkittävänä osana myös eettisten näkökulmien huomioonottaminen ja yhteistyö muiden erikoisalojen asiantuntijoiden sekä kliinikkojen kanssa.