Licentiatavhandling

I de veterinärmedicinska studierna ingår en licentiatavhandling. I arbetet med licentiatavhandlingen sätter sig studenten in i ett ämne eller en forskningsfråga som är meningsfull med tanke på vetenskapsområdet och vetenskapligt eller yrkesmässigt intressant.

När studenten skriver avhandlingen ska hen med stöd av sin handledare sätta sig in i den senaste forskningen i ämnet, de forskningsmetoder som behövs samt vetenskaplig kommunikation. Till arbetet med avhandlingen hör ett skriftligt arbete som görs självständigt samt ett seminarium.

Avhandlingen innehåller ofta också en experimentell del som studenten till exempel genomför i någon av fakultetens forskningsgrupper. Utarbetandet av en experimentell avhandling som en del av forskningsgruppens verksamhet är en utmärkt möjlighet att bekanta sig med arbetet som forskare. En del av studenterna fortsätter med forskning vid sidan av grundstudierna efter att avhandlingen blivit färdig och ansöker om studierätt för doktorsexamen efter utexamineringen.