Mikrobiologi och epidemiologi

Vi undersöker molekylärepidemiologin, diagnostiken och riskfaktorerna för såväl djursjukdomar som zoonotiska infektioner. Med vår forskning om nya sjukdomsalstrare som förekommer hos människor och djur strävar vi efter att hitta metoder att identifiera och förbereda oss på de risker som nya sjukdomsalstrare för med sig.
Bakteriologi

Vi undersöker förekomsten av och den molekylära epidemiologin för bakterier som orsakar djursjukdomar och zoonotiska infektioner. Vi undersöker också bakteriers virulensfaktorer, alltså egenskaper som har att göra med den sjukdomsalstrande förmågan, och bakteriesjukdomars patogenes, alltså hur sjukdomen uppstår.

 

Epidemiologi

Epidemiologi är en starkt tvärvetenskaplig vetenskapsgren som samarbetar med flera andra vetenskapsgrenar.

I infektionsepidemiologisk forskning är syftet att använda insamlad information till att beskriva epidemiologiska fenomen som förekommer i en population, såsom dödlighet och insjuknande, söka riskfaktorer eller skyddande faktorer för sjukdomar, göra prognoser för sjukdomsprevalensen och finna metoder med vilka vi kan motarbeta och förhindra förekomsten av sjukdomar.

Vi har bland annat undersökt preventiva metoder för VHS-sjukdomen (viral hemorrhagisk septikemi) hos laxfiskar, utrett riskfaktorer för Puumala-virusinfektioner eller BVD (bovin virusdiarré), kartlagt zoonos, alltså sjukdomar som smittar mellan djur och människa, bland veterinärer, samt studerat hur hundar och katter utvecklar antikroppar genom rabiesvaccinationer.

Analytisk epidemiologi är med sina metoder ett hjälpmedel i olika kartläggnings- och riskfaktorundersökningar samt i valideringen av olika diagnostiska test. Som exempel på tidigare undersökningar som har tillämpat den analytiska epidemiologins metoder kan nämnas följande: undersökningar av faktorer som påverkar hästars reproduktion, andningssjukdomar och magsår samt faktorer som påverkar dödligheten bland suggor; validering av nötkreaturs sjukdomsregister; kartläggning av sjukdomar i katters sjukdomsregister; kartläggning av riskfaktorerna för och förekomsten av vissa infektioner hos tamkaniner.

Immunologi

Vi undersöker immunsystemets funktioner hos produktions- och husdjur. Vi forskar bland annat i passiv immunitet, utveckling av motståndskraft och vissa immunologiska sjukdomar.

Virologi

Forskningsgrupperna i virologi undersöker zoonotiska virus molekylära epidemiologi, sjukdomsassociationer och patogenes och utvecklar diagnostik för infektioner som förorsakas av dessa virus. Vår forskning fokuserar delvis på nya sjukdomsalstrare som förekommer hos människor och djur, och vi strävar efter att hitta metoder att identifiera och förbereda oss på risker som nya sjukdomsalstrare för med sig.

Bekanta dig med våra forskningsgrupper