Specialarrangemang vid urvalsprovet

Allmänt

Enligt riktlinjerna för specialarrangemang vid Helsingfors universitet främjas de sökandes likvärdighet i antagningsprocessen med hjälp av specialarrangemang. En sökande som behöver specialarrangemang ansöker om rätt att avlägga examen på samma sätt som andra sökande och han eller hon måste delta i antagningsprocessen på det sätt som anges i antagningsgrunderna.

Urvalsprovet kan ordnas i särskilda lokaler och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Extra tid kan också beviljas för provet. Beslutet om specialarrangemang beaktar den sökandes utredning samt urvalsprovets längd och karaktär.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma grunder som på andra sökande. Du kan t.ex. inte få poängkompensation. Information om hälsotillstånd eller specialarrangemang fogas inte till provsvaren eller förmedlas till den som bedömer provet.

Ansökan

Man ansöker om specialarrangemang med en separat blankett (se nedan). Det ska framgå av ansökan exakt vilket slags specialarrangemang ansökan gäller. Ansökan om specialarrangemang måste vara ansökningsservicen tillhanda före ansökningstiden går ut 3.4.2019 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte hade kunnat förutses före det. Själva ansökan ska vara framme före ansökningstiden går ut, men du kan komplettera din ansökan med bilagor fram till 10.4.2019 kl. 15.00.

OBS! Ifall du deltar i flera urvalsprov vid Helsingfors universitet, fyll i en skild blankett för vart och ett prov.

Den som ansöker om specialarrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut där det framgår vilka behoven av specialarrangemang är, samt den sakkunnigas rekommendationer för specialarrangemang. Den sökande kan dessutom bifoga beslut om specialarrangemang från studentexamensnämnden till ansökan.

På intygen måste finnas den sökandes personuppgifter, namnet på den som gett utlåtandet samt dennas tjänsteställning (yrke/roll som sakkunnig). Dessutom bör det framgå när intyget daterats. I intyget bör det också specificeras vilka slags specialarrangemang som rekommenderas.

Ifall den sökande i förväg vet att hen inte kan fylla i en optisk blankett för hand bör den sökande ansöka om befrielse från ifyllandet av optiska blanketter.

Du får inte nödvändigtvis samma specialarrangemang i alla urvalsprov. Beslut från andra högskolor eller tidigare beslut från Helsingfors universitet betyder inte automatiskt att samma specialarrangemang kan arrangeras även detta år.

En sökande (t.ex. med rullstol) som behöver ett tillgängligt utrymme (ett utrymme som är anpassat för personer med funktionshinder) behöver inte skicka in läkarintyg, men nog meddela om sitt utrymmesbehov till ansökningsservicen i förväg så att ett lämpligt utrymme kan ordnas. Ifall en sökande behöver en personlig assistent måste hen ordna med detta själv och dessutom i förväg meddela ifall hen kommer i sällskap med en assistent. Om dessa arrangemang kan man meddela ansökningsservicen med hjälp av ansökningsblanketten för specialarrangemang (se nedan) senast sista ansökningsdagen 3.4.2019 kl. 15.00. På så vis kan dessa faktorer tas i beaktande vid planeringen av salar för urvalsproven.

OBS! Ifall din ansökan om tilläggstid beviljas läggs tilläggstiden alltid till i slutet av provet.

Celia

Om du planerar att beställa urvalsprovsmaterial i tillgänglig form från Celia, observera att beställningarna måste göras senast sista ansökningsdag i den gemensamma ansökan, 3.4.2019. Celia producerar inte urvalsprovsmaterial utan en beställning av kunden. För att kunna beställa material måste man vara registrerad som kund hos Celia och ha en läsnedsättning som t.ex. synskada, läs- eller skrivsvårigheter el.dyl. Mera info: Celias svenskspråkiga sida gällande urvalsprovsmaterial.

Urvalsproven nedan ordnas i samarbete med flera universitet.

Observera att de andra universiteten kan ha andra ansökningstider för specialarrangemang eller avvikande regler för att skicka in bilagor.

De nationella styrgrupperna för utbildningarna har beslutat om följande linjedragningar:

VA­KA­VA-nät­ver­kets (na­tio­nellt nät­verk för an­tag­nings­sam­ar­be­te inom det pe­da­go­gis­ka om­rå­det) ge­men­sam­ma urvals­prov

Om en sökande på grund av syn- eller hörselskada, rörelsehinder, sjukdom eller något motsvarande behöver specialarrangemang i urvalsprovet (t.ex. materialet som ett Word-dokument, uppgifterna i punktskrift, skilt bord, hjälp av assistent, tilläggstid eller mediciner/hjälpmedel i anslutning till medicinering) måste den sökande lämna in en ansökan om detta till det universitet där hen ämnar delta i VAKAVA-provet.

Den som ansöker om specialarrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett utlåtande av specialläkare eller annat motsvarande expertutlåtande ur vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang framgår. Utlåtandet föråldras inte. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Graden av lässvårigheter eller skrivsvårigheter har ingen relevans. Som bevis för behov av specialarrangemang godkänns också beslut om specialarrangemang från studentexamensnämnden.

Man kan få högst 60 minuters tilläggstid i VAKAVA-provet.

Specialarrangemang behöver inte ansökas på nytt till det eventuella lämplighetsprovet eftersom universiteten utbyter de uppgifter om specialarrangemang i VAKAVA-provet som behövs för att ordna specialarrangemang i lämplighetsprovet. Ifall du inte behöver specialarrangemang i VAKAVA-provet, men nog i lämplighetsprovet, ta kontakt med det universitet som skickade kallelsen till lämplighetsprovet.

 Juridik

Gällande det svenskspråkiga urvalsprovet för utbildningsprogrammet för rättsnotarie gäller Helsingfors universitets allmänna regler för specialarrangemang.

På den finska versionen av denna sida finns regler som gäller den finskspråkiga nationella gemensamma antagningen (fi. yhteisvalinta) till vilken den finskspråkiga utbildningen hör (oikeusnotaarin koulutusohjelma, suomenkielinen koulutus). Den svenskspråkiga utbildningen hör inte till den nationella gemensamma antagningen, och reglerna på den finska sidan gäller alltså inte det svenskspråkiga urvalsprovet.

Ur­vals­pro­ven för det me­di­cins­ka ut­bild­nings­om­rå­det (den gemensamma antagningen i me­di­cin, den gemensamma antagningen i odon­to­lo­gi, provsamarbetet i ve­te­ri­när­me­di­cin)

OBS! År 2019 ordnas ingen antagning till utbildningsprogrammet i odontologi, undervisning på svenska

Med specialarrangemang avses endast praktiska arrangemang i samband med urvalsprovet, t.ex. en tillgänglig lokal, större skrivutrymme eller hjälpmedel. Den som ansöker om specialarrangemang måste bifoga ett utlåtande av en specialistläkare på området. Av utlåtandet ska framgå skadans eller sjukdomens art och inverkan på provsituationen. Varje fall prövas individuellt.

Extra tid för att skriva urvalsprovet beviljas endast p.g.a. svåra eller medelsvåra läs- och skrivsvårigheter. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande av en speciallärare, en insatt psykolog eller en talterapeut. Den sökande kan dessutom bifoga motsvarande beslut från studentexamensnämnden till ansökan. Expertutlåtandena får vara högst fem år gamla. Varje fall prövas individuellt. Man kan få högst 30 minuter extra tid.

Ansökan om specialarrangemang i en gemensam antagning inom det medicinska området ska lämnas in till det universitet som den sökande har angett som första prioritet, dvs. där den sökande skriver urvalsprovet.

Ansökan om specialarrangemang i fråga om veterinärmedicin ska lämnas in till Helsingfors universitet.

Biologi (endast den finskspråkiga utbildningen är med i den gemensamma antagningen, men urvalsprovtiderna, provplatserna och urvalsprovet är desamma för den svenskspråkiga utbildningen)

Ansökan om specialarrangemang lämnas till det universitet, i vars urvalsprov man har anmält att man deltar i.

Farmaci (urvalsprovsamarbete)

Ansökan om specialarrangemang lämnas till det universitet man sökt till. Ifall man sökt till flera skickas ansökan om specialarrangemang till det universitet men uppgett som ens första prioritet.  I urvalsprovet i farmaci kan man få högst 30 minuter tilläggstid.

Kandidatprogrammet i datavetenskap (urvalsprovsamarbete)

Ansökan om specialarrangemang lämnas till det universitet, i vars urvalsprov man har anmält att man deltar i.

 

Ansökningsblanketten ska vara framme på Helsingfors universitets ansökningsservice senast 3.4.2019 kl. 15.00. Du kan komplettera din ansökan med bilagor fram till 10.4.2019 kl. 15.00.

Information om sökandes hälsotillstånd är enlig lagen sekretessbelagda uppgifter. Vi rekommenderar att du inte använder oskyddad e-post vid kontakten med ansökningsservicen annat än då du frågar om specialarrangemang på allmän nivå. Skicka ett konfidentiellt e-postmeddelande. Instruktioner finns här.

Du kan också ta kontakt med ansökningsservicen på deras telefontid.

Ansökningsblankett för specialarrangemang. 

Du kan öppna blanketten genom att klicka på Open > uppe till vänster: Visa > Redigera dokument (Open>Wiew>Edit document).

Fyll i blanketten noggrant och skicka in den med bilagor till adressen:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen,
PB 3
00014 Helsingfors universitet.

eller för den till adressen: Fabiansgatan 33, första våningen. Sväng genast till vänster efter att du kommit in i byggnaden och lägg kuvertet i den grå postlådan med texten Hakijapalvelut/Ansökningsservicen/Admission services

Märk kuvertet ”Specialarrangemang”.

OBS. Bilagorna behöver inte var officiellt bestyrkta kopior. Bilagorna returneras inte.

Universitetet kan förkasta ansökan om specialarrangemang ifall arrangemangen t.ex. tidtabellmässigt är omöjliga att förverkliga. Man kan begära omprövning över resultatet av ansökan om specialarrangemang i samband med antagningsbeslutet. Specialarrangemangen vid urvalsproven är beviljade för ett visst sökmål och är i kraft endast en definierad urvalsprovsdag.

Den sökande informeras om beslutet över specialarrangemang per konfidentiell e-post.

Vi önskar att du meddelar oss ifall du inte ämnar delta i det urvalsprov du fått beviljat specialarrangemang.

Registerbeskrivning