Dataskydd
* innehållet och oversättning är fortfarande i produktion *

Vi på Helsingfors universitet värdesätter din integritet och rätt till skydd av personuppgifter. Var och en har rätt att veta vilka uppgifter om en som har sparats och hur uppgifterna behandlas. På denna sida samlar vi dataskyddsmeddelanden om hur personuppgifter behandlas vid Helsingfors universitet.

Kontaktpersonerna för frågor om behandlingen hittar du i de enskilda dataskyddsmeddelandena. Helsingfors universitets dataskyddsombud når du på adressen tietosuoja@helsinki.fi.

Studium och studietjänster

Kontaktuppgifter för frågor om behandling av uppgifter 

tietosuoja@hy-norssit.fi  

Vad är ändamålet för behandlingen av personuppgifter? 

Övningsskolorna vid Helsingfors universitet behöver dina personuppgifter för följande ändamål:  

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING  

 • För att ordna undervisning  
 • För elevantagning  
 • För att ordna klubbverksamhet  
 • För att ordna skolhälsovård 
 • För att ordna skolmåltiderna  
 • För att ordna elevvård (bl.a. skolkurator- och skolpsykologtjänster)  
 • För att ordna handledd lärarpraktik  
 • För att tillhandahålla lärmiljöer och andra digitala tjänster  

GYMNASIEUTBILDNING  

 • För att ordna undervisning  
 • För studentantagning  
 • För att ordna klubbverksamhet  
 • För att ordna studerandehälsovård  
 • För att ordna skolmåltiderna  
 • För att ordna studerandevård (bl.a. skolkurator- och skolpsykologtjänster)  
 • För att ordna studentskrivningarna  
 • För att ordna handledd lärarpraktik  
 • För att tillhandahålla lärmiljöer och andra digitala tjänster  

Vi lagrar uppgifter om elevernas och studenternas skolgång, undervisningsarrangemang och inlärningsresultat. Helsingfors universitets övningsskolor utgör en del av universitetet, och hos oss bedrivs även forskning, där deltagandet kräver ett tillstånd från vårdnadshavaren/studenten.  

Vilka uppgifter behandlar vi? 

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING  

 • Elevens grund- och kontaktuppgifter (bl.a. personbeteckning, namn, kontaktuppgifter, specialkost, hälsouppgifter som rör undervisningsarrangemangen, Wilma-användarnamn)  
 • Elevens vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter, vårdnadsuppgifter, Wilma-användarnamn  
 • Beslut som gäller eleven (bl.a. skolskjuts, specialundervisning, tillståndsansökningar och tillståndsbeslut)  
 • Uppgifter om skolgången (bl.a. skola, klass, årskurs)  
 • Uppgifter om elevens roll (bl.a. undervisningsform, F2-undervisning, språkprogram, livsåskådningsämne)  
 • Pedagogiska dokument gällande stöd till eleven (allmänt stöd, särskilt stöd, intensifierat stöd)  
 • Uppgifter om invandring (bl.a. datum för inresa till Finland)  
 • Uppgifter om betyg och utvärderingssamtal samt ämnes- och kursbedömningar  
 • Elevens lektionsanteckningar (bl.a. frånvaro)  

  

GYMNASIEUTBILDNING  

 • Studentens grund- och kontaktuppgifter (bl.a. personbeteckning, namn, kontaktuppgifter, specialkost, hälsouppgifter som rör utbildningsarrangemangen, Wilma-användarnamn)  
 • Studentens vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter, vårdnadsuppgifter, Wilma-användarnamn  
 • Beslut som gäller studenten  
 • Uppgifter om studierna (bl.a. skola, grupp, årskurs)  
 • Uppgifter om studentens roll (bl.a. undervisningsform, språkprogram, livsåskådningsämne)  
 • Pedagogiska dokument gällande stöd till studenten  
 • Uppgifter om betyg och ämnes-/kurs-/studieavsnittsbedömningar  
 • Studentens lektionsanteckningar (bl.a. frånvaro)  

  

Som uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter behandlas  

 • religiös eller filosofisk övertygelse  
 • uppgifter om hälsa (bl.a. allergier).  

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter? 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige. Övningsskolorna utgör en del av Helsingfors universitet, och personuppgifter kan också komma att behandlas för vetenskaplig forskning av allmänt intresse. Studenterna eller deras vårdnadshavare bes om samtycke för att delta i undersökningar.  

Lagstiftning om övningsskolornas verksamhet: 

Avseende grundläggande utbildning:  

 • Lagen om grundläggande utbildning (628/1998)   
 • Förordningen om grundläggande utbildning (852/1998)   
 • Grundskolelagen (467/1983) 
 • Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (1435/2001)   
 • Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 
 • Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 

Avseende gymnasieutbildning:  

 • Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014) 
 • Gymnasielagen (629/1998)   
 • Gymnasieförordningen (810/1998)   
 • Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002)   
 • Lagen om studentexamen (502/2019) 
 • Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005)   
 • Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 
 • Lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 

Vilka källor samlas personuppgifter in från, dvs. vilket ursprung har de? 

Personuppgifter samlas in från eleverna och studenterna själva eller deras vårdnadshavare. Andra centrala informationskällor är  

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)  
 • informationsresursen Koski  
 • Studieinfo  
 • Studentexamensnämnden  
 • elevernas och studenternas tidigare läroanstalter.  

Lagringstiderna 

Vi följer Helsingfors universitets arkivbildningsplan. Exempel på de uppgifter som lagras och lagringstiderna:  

 • Avgångsbetyg och skiljebetyg lagras permanent.  
 • Material relaterat till elevens självbedömning och portfolio lagras under läropliktstiden.  
 • Listor avseende elevernas skola och klasser och motsvarande register lagras i 50 år.  

Vilka lämnas dina uppgifter ut till? 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter sker till  

 • informationsresursen Koski (Den nationella centraliserade integrationstjänsten för studierätter och studieprestationer), där studieprestationer och studierätter samlas in  
 • Studentexamensnämnden när det gäller uppgifter om studentskrivningarna (bl.a. anmälningsuppgifter)  
 • Helsingfors stad för ordnande av skolhälsovården  
 • Statistikcentralen, Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI), Folkpensionsanstalten (FPA), Utbildningsstyrelsen eller andra myndigheter när elevens eller studentens uppgifter behövs för att genomföra, följa upp och statistikföra studierna  
 • andra utbildningsarrangörer i samband med byte av läroanstalt.  

Kommer uppgifter att överföras till länder utanför EU?  

Vi varken överför eller lämnar ut personuppgifter utanför EU.