Förhandsmaterial för urvalsproven

På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Förhandsmaterialet publiceras i regel cirka en månad före urvalsprovet. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. Märk väl att förhandsmaterialet får inte vara framme under urvalsprovet. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Peltonen, Sari & Hagelberg, Eija (red.) 2019. Klimatsmart jordbruk. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund. Sidorna 1-102.

Deconinck, K., ym. 2023. Towards resilient food systems: Implications of supply chain disruptions and policy responses. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 205, OECD Publishing, Paris. Sidorna 1-28. Länk till provmaterialet.

Giller, K. E., Hijbeek, R., Andersson, J. A., & Sumberg, J. 2021. Regenerative Agriculture: An agronomic perspective. Outlook on Agriculture, 50(1), 13–25. Länk till provmaterialet

Silvius, J., Hoogstra, A.G., Candel, J.J.L. et al. 2023. Determining the transformative potential of circular agriculture initiatives. Ambio. Länk till provmaterialet

Surya Ulhas R, Ravindran R, Malaviya A, Priyadarshini A, Tiwari BK, Rajauria G (2023). A review of alternative proteins for vegan diets: Sources, physico-chemical properties, nutritional equivalency, and consumer acceptance. Food Res Int 173(Pt 2), 113479. Länk till provmaterialet.

Ordlista. Finns i pdf-format här.

Tilläggsmaterial för att komplettera det preliminära materialet. Finns i pdf-format här.

FAO. 2023. The State of Food and Agriculture 2023. Revealing the true cost of food to transform agrifood systems. Rome. Länk till provmaterialet.

Humanistiska fakulteten
 • Marjanen, Jani. 2020. "Svenskar äro vi icke mera. Om ett uttrycks historia". Köpa salt i Cádiz och andra berättelser – Cádizin suolaa ja muita kertomuksia, red. Henrika Tandefelt et al. Helsingfors: Siltala. Länk till provmaterialet.
 • Rebentish, Juliane. 2018. "Distinction and difference. Revisiting the question of taste", The Nordic Journal of Aesthetics vol. 26, nr 54 (2018). Länk till provmaterialet. Om länken inte fungerar, prova denna andra länk
 • Savolainen, Ulla & Nika Potinkara. 2021. "Memory, Heritage, and Tradition in the Museum Exhibition Ingrians - the forgotten Finns", Ethnologia Europaea vol. 51, nr 2, 72–95 (2021). Länk till provmaterialet.
 • Wright Georg Henrik von. 1992. ”Wittgenstein och det tjugonde århundradet”. Essäer om Wittgenstein, red. Lars Hertzberg, 271–294. Stockholm: Thales. Länk till provmaterialet.

Förhandsmaterialet är det samma i hela urvalsprovet oberoende vilket ansökningsmål som ingår i urvalsprovet du har sökt till. Följande av Helsingfors universitets ansökningsmål ingår i urvalsprovet för filosofi, historia, kulturforskning och konstforskning:

 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 1/2023. Länk till provmaterialet

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 4/2022. Länk till provmaterialet

Lindström, Jan (2023). Komplexa konstruktioner men välvilliga instruktioner? Språkbruk 13.4.2023.  Länk till provmaterialet

Burman, Anders (2023).      Viktor Rydbergs ”Tomten» - en ande begränsad gigant av små proportioner. Liberal debatt 21.12.2023. Länk till provmaterialet

Svensson, Anders. 2023. En illbatting i språket fyller 60 år. Småländskan färgar Emil i Lönneberga. Språktidningen. 20.11.2023. Länk till PDF.

Svensson, Anders. 2023. Drömmen om judenlig stavning. Äljar och taksar försvann i debatten. Språktidningen 28.9.2023. Länk till PDF.

Lindgren, Astrid. Madicken. Raben & Sjögren. Kap. 1. Länk till PDF

Juridiska fakulteten

Följande böcker kan beställas från Unicontent:

 • Susanna Lindroos-Hovinheimo: Inledning till Europeiska unionens rättsordning, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2022.
 • Kaarlo Tuori: Rättens nivåer och dimensioner, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2022.

Länk till Unicontents sidor.

Följande artiklar kan läsas via Edilex-plattformen:

 • Johan Boucht: Nordisk kriminalpolitik: Finns den längre, och i så fall, vart är den på väg? (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2/2020 s. 215–247). Länk till artikeln.
 • Veronica Lankinen: Administrativa avgiftssanktioner samt rätten att tiga och inte belasta sig själv –Självinkrimineringsskydd och sanktionsavgifter i de nordiska länderna Finland, Sverige och Norge (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1/2020 s. 1–52). Länk till artikeln.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Teologiska fakulteten

Vähäkangas, Auli, 2023, Deathscapes in Finnish funerals during Covid-19, Approaching Religion 13, 21-37. Länk till materialet.

Kahlos, Maijastina, 2023. Med svärd eller klubba? Augustinus, Petilianus och diskussionen om religiös påtryckning under den donatistiska striden under senantiken, Teologinen aikakauskirja 128, 286-302. Länk till materialet. 

Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

 • Busetto et al. 2020. How to use and assess qualitative research methods. Neurological research and practice, 2, 14. Länk till provmaterialet
 • Horgan et al. 2024. Healthcare professionals' knowledge and attitudes towards surgical site infection and surveillance: A quasi-experimental study. Nursing Open, 11, e2048. Länk till provmaterialet. 
 • Shorten, A., & Smith, J. 2017. Mixed methods research: expanding the evidence base. Evidence-based nursing, 20(3): 74–75. Länk till provmaterialet
 • Wang, X., & Cheng, Z. 2020. Cross-Sectional Studies: Strengths, Weaknesses, and Recommendations. Chest, 158(1S), S65–S71. Länk till provmaterialet. 
 • Weiner B. J. 2009. A theory of organizational readiness for change. Implementation science: Implementation Science, 4, 67. Länk till provmaterialet
 • God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Forskningsetiska delegationens publikationer 3/2023. ISSN 2669–9427, ISBN 978-952-5995-83-1. Första upplagan, Helsingfors 2023. Länk till provmaterialet.
Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Johansson, Thomas. Narcissism, fragmentering och ontologisk trygghet. Kapitel i Ungdomskultur i Sverige, Fornäs, Johan, Boëthius, Ulf, Forsman, Michael, Ganetz, Hillevi och Reimer, Bo (red.), Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1994, s. 29–48. Länk till artikeln.
 • Sandberg, Siv & Sjöblom, Stefan. Den kommunala självstyrelsen i Norden. Motståndskraftig och anpassningsbar men inte längre självklar? Kapitel i Godenhjelm, Sebastian, Mäkinen, Eija & Niemivuo, Matti (red.). Förvaltning och rättssäkerhet i Norden. Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter. Svenska litteratursällskapet, 2022, s. 123–145. Länk till artikeln.
 • Wagnsson, Charlotte. Rysk informationspåverkan som varaktigt hot. Artikel i Statsvetenskaplig tidskrift, 125, 2023/3, s. 649–667. Länk till artikeln.

 

 

 • "Positiva förändringsprocesser hos personer med dubbel problematik" av Lisa Skogens, Ninive von Greiff och Alain Topor (Socionomen, Vetenskapliga artiklar, publicerad 4.2.2021). Länk till artikeln.
 • ”De ensamkommandes ensamhet – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner” av Sara Helmersson, Maria Vallström & Mikael Vallström Löfgren (Socialvetenskaplig tidskrift 3/2023, s. 681–699). Länk till artikeln.
Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024 på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kontrollera förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".