Förhandsmaterial för urvalsproven

På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Förhandsmaterialet publiceras i regel cirka en månad före urvalsprovet. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. Märk väl att förhandsmaterialet får inte vara framme under urvalsprovet. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Lantbruksvetenskaper
 • Keskitalo, M., Peltonen, S., Lindén, S., Anttila, S. (redaktion) 2022. Växtodling i förändring. Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 38., 42-95 (kapitel 3, 4 och 5).
 • Mervi Seppänen och Hanna-Riitta Kymäläinen (red.) 2017. Världen förandras – förändras jordbruket? Unigrafia, 57–77, 177–202 (kapitel 3 och 7). Finns i pdf-format här (kapitel 3) och Finns i pdf-format här (kapitel 7).
 • OECD/FAO 2022. OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, OECD Publishing, Paris, 207-218 (chapter 7). Länk till provmaterialet.
 • FAO. 2021. The State of Food and Agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. Rome, FAO, xi-xiv, 1-61 (acronyms and abbreviations, glossary and chapters 1, 2 ja 3). Länk till provmaterialet.
Livsmedelsvetenskaper
Miljö- och livsmedelsekonomi

United Nations (2022) The Sustainable Development Goals Report. Länk till provmaterialet.

Humanistiska fakulteten

Filosofi (undervisning på svenska)

Ingthorsson, R. D. (2013) ‘The Natural vs. Human Sciences: Myth, Methodology, and Ontology’, Discusiones Filosóficas 22(1): 13–29. Länk till provmaterialet.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Historia

Från 1750 till vår tid.

Kulturforskning
 • Korpisaari, A., & Hakola, O. J. 2021: The Portrayal of Continental Latin America in the James Bond Films. International Journal of James Bond Studies, 4(1). Länk till provmaterialet.
 • Liimatainen, T. 2022: In/visible Finnishness - Representations of Finnishness and Whiteness in the Sweden-Finnish Social Media Landscape. In J. Hoegaerts, T. Liimatainen, L. Hekanaho & E. Peterson (eds.), Finnishness, Whiteness and Coloniality. Helsinki University Press, Helsinki, pp. 181-205. Länk till provmaterialet.
 • Burlando, D. 2022: “Moroccan” Artek—Colonized Textiles within 1930s Modernist Interiors, Journal of Design History, 2022, epac035. Länk till provmaterialet.
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Riitamaa, T. (2022). Ämbar eller hink – sverigesvensk okunskap och finlandismernas existensberättigande som litterärt tema. Språkbruk 11.8.2022. Tillgänglig online.
 • Persson, M. (2022). Dags att vända på steken: Dagens ungdom talar för bra! Språkbruk 21.4.2022. Tillgänglig online.
 • Svensson, A. (2022). Från ynkedom till finrummet. Språktidningen 7/2022. Tillgänglig online eller Länk till materialet.
Nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Håkanson, N. (2017). Ödmården. Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 7-19. Finns i PDF-format här.
 • Almegård, M. (2017). I väntan på Jonatan Lejonhjärta. I Nils Håkansons dystopiska roman Ödmården spelar språket huvudrollen. I Språktidningen 2017-5. Finns i PDF-format här.
 • Lassus, J., Lindström Tiedemann, T. & Nordman, L. (2022). Då vi använder svenska offentligt ska språket följa språknormerna. I Hufvudstadsbladet 18.01.2022. Tillgänglig online.
 • Dieker, C. (2022). Vikingaspår i brittiskt blod och språk. I Språktidningen 2022-6. Finns i PDF-format här.
Konstforskning
 • Alcaraz León, María José 2010–2011. Morally Wrong Beauty as a Source of Value. The Nordic Journal of Aesthetics 40–41, 37–52. Länk till provmaterialet.
 • Marinčić, Lili & Polić, Tamara 2022. Metanarrative Function Of Entomology in Antonia Susan Byatt’s Morpho EugeniaEuropean Journal of Literary Studies, 3 (2) (March 2022). Länk till provmaterialet.
 • Rosenberg, Tiina 2021. “We Are Still Not Being Heard.” Making Black Lives Matter in Contemporary Swedish Performance. Nordic Theatre Studies 33 (2), 6–20. Länk till provmaterialet.
 • Torvinen, Juha 2018. Resounding: Feeling, Mytho-ecological Framing, and the Sámi Conception of Nature in Outi Tarkiainen's The Earth Spring's DaughterMUSICultures 45 (1–2). Länk till provmaterialet.

Juridiska fakulteten

Juiridik (svenskspråkig utbildning)
 • Dan Frände, Den finska straffrättens grundelement.
 • Petra Sund-Norrgård, Avtalsrätten i Finland. En introduktion.
 • Pia Letto-Vanamo, Inledning till rätten och rättsligt tänkande.

De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om detta förhandsmaterial på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Medicinska fakulteten

Psykologi och logopedi

Förhandsmaterialet har publicerats på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Samhällsvetenskaper
 • Bäck, Maria & Karv, Thomas. Mellanmänskligt förtroende och åsikter om finlandssvenskar och det svenska språkets ställning i Finland. Kapitel 4 i Himmelroos, Staffan & Strandberg. Kim (red.). Ur majoritetens perspektiv. Opinionen om det svenska i Finland. Svenska litteratursällskapet, 2020, s. 66-82. Länk till materialet.
 • Saukkonen, Pasi. Kulturella rättigheter i en neutral stat. Kapitel 3 i Saukkonen, Pasi. Tillåta, förbjuda, tolerera. Gemensamma spelregler för ett mångkulturellt samhälle. Tankesmedjan Magma, 2023, s. 29-143. Länk till materialet.
 • Selberg, Anna-Karin. Den moderna politiska lögnen. I Statsvetenskaplig tidskrift, 125, 2023/1, s. 223-236. Länk till materialet.
Socialt arbete
 • "Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier"av Gabriella Scaramuzzino och Anna Meeuwisse (Socionomen, Vetenskapliga artiklar, publicerad 4.2.2021)
 • "Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd" av David Pålsson och Stefan Wiklund (Socialvetenskaplig tidskrift 1/2022, s. 47-70).

OBS! Klicka på rutan ”PDF” som finns under pärmbilden av Socialvetenskaplig tidskrift 1/2022 så kommer du direkt till rätt artikel på sidan 47.

Statsvetenskapliga fakulteten

Politik, medier och kommunikation
 • Peter M. Haas (2018) Preserving the epistemic authority of science in world politics, WZB Discussion Paper, No. SP IV 2018-105, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin. Länk till materialet.
 • Mai'a K. D. Cross. (2013). Rethinking epistemic communities twenty years later. Review of international studies39(1), 137-160. Länk till materialet.
 • Johan Christensen, Catherine Holst, & Anders Molander. (2022). Expertise, policy-making and democracy. New York: Routledge. Bokens kapitel 1-5.
 • Timo Harjuniemi (2022): The ”Hierarchy of Credibility” among Economic Experts: Journalists’ Perceptions of Experts with Varying Institutional Affiliations. Journalism Practice 16(8), 1635-1652. Länk till materialet.
 • Esa Väliverronen, Salla-Maaria Laaksonen, Mikko Jauho & Piia Jallinoja (2020): Liberalists and data-solutionists: redefining expertise in Twitter debates on coronavirus in Finland. Journal of Science Communication 19(5), 1-21. Länk till materialet.
Socialt arbete

Förhandsmaterialet har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kolla upp förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".

Samhälle i förändring

Stuhl, Andrew. Unfreezing the Arctic : Science, Colonialism, and the Transformation of Inuit Lands. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Teologiska fakulteten

Teologi och religionsforskning
 • Kokkonen, Laura Hanna. 2019. Kyrkan som varumärke? Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som varumärke i kommunikationsstrategierna 1992–2020. Uskonnontutkija, (2019) Vol 8, nro 2. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Salonen, Anna Sofia & Silvasti, Tiina. 2019. Faith based organizations as actors in the charity economy: A case study of food assistance in Finland. In H. Gaisbauer, G. Schweiger, & C. Sedma (Eds.), Absolute Poverty in Europe: Interdisciplinary Perspectives on a Hidden Phenomenon (pp. 267-288). Policy Press. Tillgänglig som PDF-fil.
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Humanistiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Juridiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet.

Det exakta publiceringsdatumet uppdateras här senast 31.1.2024.

Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024 på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kontrollera förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".