Undervisningens kvalitet och utveckling av undervisningen

Utgångspunkten för utvecklingen av undervisningen är uppskattning för undervisningen, pedagogisk kompetens och vilja att förbättra sin egen och gemenskapens verksamhet. Undervisningen utvecklas med fokus på gemenskap och så den blir allt mer öppen och studentcentrerad. Undervisning och studier baserar sig på forskning, vilket är en förutsättning för deras kvalitet.
Un­der­vis­ning­ens vär­de­grund och ut­gångs­punk­ter

Universitetets värderingar (sanning, bildning, frihet och gemenskap) utgör en grundval för undervisningen tillsammans med utgångspunkterna för undervisningen som bestäms i undervisningsfilosofin.

De tre utgångspunkterna för undervisningen är:

1) Forskningsbaserad undervisning

 • Alla lärare forskar och alla forskare undervisar.
 • Alla studenter lär sig forskningsbaserade arbetsmetoder och deltar i forskningsverksamheten under sina studier.

2) Universitetet är en högklassig studiegemenskap och -miljö

 • Studenterna är aktiva och ansvarsfulla aktörer i universitetssamfundet, de bemöts som individer och deras insats uppskattas i all verksamhet.
 • Undervisningen utvecklar den goda studiegemenskapen och studiemiljön vid universitetet.

3) Undervisningen är lärandeorienterad

 • Undervisningens mål är ett djupinriktat och ändamålsenligt lärande. Några av kriterierna för undervisningen är lärandet håller god kvalitet, är meningsfullt och ger högkvalitativa resultat.
 • Studiernas innehåll, undervisnings- och bedömningsmetoderna samt undervisningsmaterialen utvecklas och väljs så att de stöder lärandemålen och gör lärandet meningsfullt.

Utgångspunkterna för undervisningen vid Helsingfors universitet finns nedtecknade i universitetets undervisningsfilosofi och de etiska principerna för undervisningen.

Lärarna i centrum: kompetens och kontinuerlig utveckling

Universitetets främsta resurs är en kompetent personal.

Universitetet stöder lärarnas kompetens med mångsidig personalutbildning som inbegriper universitetspedagogisk utbildning och kompetensutveckling inom undervisningsteknologi, digitalisering av undervisningen och handledning. 

Forskning i universitetsundervisning 

Vid Centret för universitetspedagogik (HYPE) forskar man i lärande och undervisning och erbjuder utbildningsprogrammen och fakulteterna stöd för lärande och för undervisningen samt organiserar universitetspedagogisk utbildning, som baserar sig på universitetspedagogisk toppforskning, för Helsingfors universitets undervisningspersonal.

Lärarakademin är ett nätverk av universitetets främsta lärare

Att bli invald i Lärarakademin är ett viktigt erkännande av lärarens pedagogiska förtjänster och vetenskapliga förhållningssätt till undervisning. Lärarakademins medlemmar är föregångare när det gäller att utveckla studiemiljön och lärandeprocesserna.

Hurdan är en utmärkt lärare?

Studenterna påverkar utvecklingen av undervisningen

Studenternas erfarenheter och åsikter bidrar till att göra universitetet till en bättre plats att lära sig och arbeta. Studenterna har flera kanaler genom vilka de kan påverka. 

Studenterna kan spela en viktig roll i utvecklingen av hela gemenskapens verksamhet genom att delta i 

 • handledningssituationer 
 • responsenkäter 
 • utvecklingssamtal 
 • en studentorganisation eller universitetets förvaltning på olika nivåer. 

Många av universitetets organ har studentmedlemmar och studentrepresentanter som väljs av studentkåren eller en studentorganisation. 

Undervisningens kvalitetssystem

Universitetet är en lärmiljö av stor samhällelig vikt. För att universitetet ska fylla sitt syfte som lärmiljö, måste verksamheten vara transparent och utvecklas kontinuerligt utgående från intern och extern respons. Via utvärderingar och kvalitetsrevisioner är det möjligt att kritiskt granska universitetet som lärmiljö.

Kandidat-, magister- och doktorandprogrammen utvärderar årligen sin verksamhet och utarbetar en lägesbild på ett gemensamt överenskommet sätt. Lägesbilden innehåller bland annat  

 • utvärdering av utbildningsprogrammets undervisningsplan 
 • uppföljning av studiernas framskridande 
 • resultat av studentrespons   
 • granskning av hur väl examensmålen uppfylls.  

Årsuppföljningen är en del av universitetets verksamhetsstyrningsprocess. I översynen utvärderas utbildningsprogrammens verksamhet och kvalitet med tre års mellanrum.  

Studentresponsen är en del av universitetets självvärdering och utbildningens kvalitetssystem. Man samlar in respons av studenterna på kurser och i olika skeden av studierna.  

Responsen används i ledningen av utbildningen, beslutsfattandet och utvecklingen av undervisningen. Efter studierna skickas en nationell karriäruppföljningsenkät till de utexaminerade. 

Ledning av utbildningen

Utbildning som leder till examen ordnas i utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram kan bestå av flera vetenskapsområden och det kan ha studieinriktningar. 

Utbildningsprogrammet leds av en ledningsgrupp som bland annat bereder undervisningsplanen och beslutar om det årliga undervisningsprogrammet. Fakultetsrådet beslutar om undervisningsplanen. Examina utfärdas av fakulteten.

Utbildningsprogrammets ledare ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för ledningen av programmet och för kvaliteten. Ledningsgruppen består av högst åtta medlemmar, av vilka två är studentmedlemmar.

Utbildningsprogrammets ledningsgrupp och ledare

 • Ledningsgruppen bereder undervisningsplanen, examensmålen, antagningsgrunderna och framställningen om antalet nya studenter som ska antas till programmet.
 • Ledningsgruppen beslutar om det årliga undervisningsprogrammet.
 • Ledaren förhandlar med enhetscheferna om programmets undervisningsresurser.
 • Ledaren ansvarar för att programmets verksamhet är resultatrik och högklassig.

Forskarskolans ledare och ledningsgrupp

Följer upp och koordinerar forskarskolans doktorandprograms resultat och kvalitet.

Fakultetsrådet

 • Beviljar rätt att avlägga examina och utfärdar examina.
 • Beslutar om utbildningsprogrammens undervisningsplaner och antagningsgrunderna.
 • Gör en framställning om antalet nya studenter.
 • Ansvarar för godkännande av doktorsavhandlingar och för deras kvalitet.
 • Ansvarar för kvaliteten på undervisningen och forskningen.

Dekanus

Beslutar om utbildningsprogrammens resurser.

Prodekanus med ansvar för undervisningen

 • Leder utbildningsprogrammen i enlighet med de strategiska målen.
 • Bereder beslut om resurserna och förhandlar om dem med dekanus.

Prodekanus med ansvar för forskningen

Leder forskningen vid fakulteten med beaktande av doktorsutbildningen.

Studiechefen

Leder tjänsterna för utbildningsplanering och studierådgivning vid fakulteterna och koordinerar utbildningsprogrammens servicehelhet.

Servicechefen

Koordinerar stödet till doktorsutbildningen på universitetsnivå.

Utvecklingsdirektören (Undervisnings- och studentservicen)

 • Leder Undervisnings- och studentservicen och fattar beslut om undervisningens administrativa processer.
 • Koordinerar beredningen av utbildningens strategiska planering och utveckling.

Utvecklingsdirektören (Forskningsservicen)

 • Leder Forskningsservicen.
 • Koordinerar beredningen av forskningens strategiska planering och utveckling.

Rektorn eller prorektorerna

 • Beslutar om allmänna riktlinjer för universitetets undervisning.
 • Rektorn beslutar om att inrätta eller lägga ner utbildningsprogram.
 • Rektorn beslutar om användningen av universitetets resurser.

Utbildningsrådet

 • Bereder de strategiska målen och riktlinjerna för universitetets undervisning.
 • Följer upp och koordinerar utbildningsprogrammens resultat och kvalitet.
 • Samarbetar med ledningsgruppen för doktorsutbildningen i frågor som gäller doktorsutbildningen.

Ledningsgruppen för doktorsutbildningen

 • Följer upp och koordinerar doktorandprogrammens resultat och kvalitet.
 • Bereder målen och riktlinjerna för doktorsutbildningen.

Styrelsen

Beslutar om examens- och rättssäkerhetsinstruktionen, antalet nya studenter som antas till universitetet och universitetets examensmål.

 

Undervisningen och utbildningen utvecklas i internationellt samarbete

Vi deltar i flera internationella organisationer och nätverk. Med hjälp av partnerskap strävar vi efter att erbjuda allt bättre undervisning.

Ett av de viktigaste nätverken är UNA Europa, en allians mellan universitet i Europa. Medlemmarna har förbundit sig till att utveckla ett djupgående och långvarigt samarbete, i synnerhet gällande innovativ undervisning på toppnivå.