Hurdan är en utmärkt lärare?

Lärarakademins kriterier innehåller fortlöpande kompetensutveckling av pedagogisk skicklighet och handledning, undervisnings- och handledningsmetoder som främjar studenternas lärande och kunnande, förmåga att utveckla och använda läromedel, och medverkan i den gemensamma utvecklingen av undervisningen.
Pedagogisk skicklighet och handledning – fortlöpande kompetensutveckling

Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning och handledning och sin professionella kompetens.

Läraren

 • samlar in respons på sin undervisning och handledning av studenter och kolleger och kommenterar studenternas respons.
 • använder den insamlade responsen och utvärderingen av sin verksamhet systematiskt i utvecklingen av undervisningen och handledningen.
 • fördjupar sina kunskaper i hur olika undervisningsmetoder påverkar lärandeprocessen och utvecklar systematiskt sin undervisning och handledning utifrån sin pedagogiska utbildning, aktuell forskningskunskap och egen pedagogisk forskning.
 • delar med sig av sina kunskaper om undervisning, lärande och handledning och sprider god praxis till sina kolleger och akademiska samfund (t.ex. genom att delta i diskussioner och i nationella och internationella konferenser och genom att skriva pedagogiska publikationer och vetenskapliga artiklar).
Undervisnings- och handledningsmetoder som främjar studenternas lärande och kunnande

En utmärkt lärares undervisnings- och handledningsmetoder stöder studenternas lärande och kunnande på ett systematiskt och mångsidigt sätt.

Läraren

 • planerar och genomför systematiskt sin undervisning så att lärandemål, innehåll, undervisnings- och lärandemetoder, hjälpmedel, undervisningsmaterial och utvärdering stöder varandra.
 • gör systematiskt studenterna delaktiga i planeringen och genomförandet av undervisningen och diskuterar sina pedagogiska lösningar med dem.
 • redogör för undervisningens lärandemål och diskuterar målen med studenterna i början av kursen och under den.
 • uppmuntrar studenterna att på egen hand söka information och strukturera och tillämpa den på nya sätt och tillsammans bidra till kunskapsproduktionen t.ex. i form av sampublikationer.
 • använder kunskap och pedagogiska forskningsrön från sitt eget område i sin undervisning och handledning.
 • följer tillsammans med sina studenter och handledningsstudenter den internationella och nationella utvecklingen inom sitt ämnesområde.

I utvärderingen av lärandet använder läraren målinriktade, mångsidiga och pedagogiskt motiverade utvärderingsmetoder. Utvärderingen är integrerad i undervisnings-och lärandeprocessen.

Till lärarens undervisnings-och handledningspraxis hör att på ett mångsidigt och systematiskt sätt ge studenterna konstruktiv respons på deras lärande och kunnande.

Läraren förstår vilka utmaningar och behov som är förknippade med studenternas lärande samt respekterar och stöder sina studenters individuella utveckling. I sin undervisning beaktar läraren systematiskt studenternas mångfald och internationalitet och använder sig av det på ett ändamålsenligt sätt.

Förmåga att utveckla och använda läromedel

Utmärkta färdigheter kommer till uttryck bl.a. i att läraren utvecklar aktuella läromedel som grundar sig på forskning inom det egna området.  Läraren använder sig också av färdiga läromedel som producerats och spridits av andra och utvecklar dem tillsammans med kolleger och studenter.

Läromedlen ligger konsekvent i linje med undervisningens mål, innehåll, metoder och med utvärderingen.

Läromedlen är i flera former: de kan vara t.ex. publikationer, videor, annat digitalt material eller applikationer. De är lättillgängliga och fritt åtkomliga på webben eller på annat sätt.

Läromedlen och de digitala lärmiljöerna används på ett innovativt sätt som främjar lärandet och utvecklar studenternas vetenskapliga tänkande och argumentationsförmåga.

Läromedlen är allmänt kända inom undervisningen i ämnet och används också internationellt. Läraren presenterar och sprider sina läromedel så att kolleger och universitetssamfundet kan ta del av dem.

Medverkan i den gemensamma utvecklingen av undervisningen

Utmärkta färdigheter kommer till uttryck bl.a. i att läraren är en central aktör i sin egen undervisnings-och forskningsgemenskap.

Läraren

 • främjar systematiskt samverkan vid sin enhet och/eller i utbildningsprogrammen samt också samarbetet och interaktionen mellan lärare, forskare och studenter.
 • bedriver aktiv och långsiktig undervisningsplanering i samarbete med andra lärare och medstudenter, alumner och representanter för arbetslivet.
 • arbetar aktivt för utvecklingen av undervisningen, t.ex. i utbildningsprogrammets ledningsgrupp eller i någon annan central arbetsgrupp på enhets-, fakultets-och/eller universitetsnivå.
 • utvecklar undervisningen i ett mångdisciplinärt samarbete med olika ämnesområden, enheter och/eller utbildningsprogram samt skapar nationella och internationella kontakter.
 • utvecklar den forskningsbaserade undervisningen på ett långsiktigt sätt och i samarbete med nationella och internationella kolleger.

Lärarens egen verksamhet har en inverkan på utvecklingsarbetet.

Lärarakademins kriterier

Lärarakademiens kriterier följer i huvuddrag instruktionen för universitetet och de delområden som nämns i fakulteternas kriterier för bedömningen av undervisningsförmågan (undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och andra meriter inom verksamhet som lärare).

Lärarakademins kriterier lyfter fram de olika delområdena av pedagogisk skicklighet och visar att ”gott lärarskap” och utmärkt undervisning kan komma till uttryck på många olika sätt.

Syftet med kriterierna är inte att staka ut den enda rätta vägen till att bli en bra lärare eller den enda rätta modellen för gott lärarskap. Gott lärarskap ses och bedöms som en helhet som möjliggör många olika slags kompetensprofiler. De exempel som tas upp i kriterierna är inte en uttömmande förteckning över pedagogisk skicklighet.