Vad går universitetsundervisning ut på?

En forskningsbaserad lärandeinriktad undervisning innehar en nyckelposition för att universitetet ska kunna utföra sin mest betydelsefulla uppgift – att utbilda akademiska experter.
Universitetsundervisning baserar sig på forskning

Undervisningen vid Helsingfors universitet är forskningsbaserad, vilket påverkar den praktiska undervisningen på många sätt. Lärarna är forskare som känner sitt vetenskapsområde väl och undervisar i ämnen som de själva forskar i. Det innebär att undervisningsinnehållet i första hand utgår från forskning vid Helsingfors universitet, men också från annan forskning inom ifrågavarande vetenskapsområde. Studiet av forskningsmetoder och praktisk forskning är inom alla vetenskapsområden en central del av en akademisk utbildning.

Inom universitetsundervisningen används utöver områdets forskningsdata mångsidiga undervisnings- och bedömningsmetoder samt digitala hjälpmedel, som enligt pedagogisk forskning främjar studenternas lärande och utveckling av vetenskapligt tänkande samt bygger upp deras vetenskapliga expertis.

Studenterna ingår i den akademiska gemenskapen

Redan från början av studierna ingår studenterna i den akademiska gemenskapen. Studenternas lärande och framtida expertis har en nyckelposition. I sina studier får de sätta sig in i den nyaste forskningen och får kontakt med forskningsgruppernas arbete. Inom flera områden ges studenterna möjlighet att genomföra undersökningar och avhandlingar som ingår i studierna i nära samarbete med forskningsgrupperna.

Studenternas lärande är det viktigaste med undervisningen

För oss på universitetet är studenternas lärande den viktigaste målsättningen med forskningsbaserad undervisning. Alla våra utbildningsprogram är lärandeinriktade. Utbildningsprogrammens målsättningar, undervisningsinnehåll samt undervisnings- och bedömningsmetoder har utvecklats för att stötta studenternas lärande och utveckling till experter på sitt eget område. Lärarna vid Helsingfors universitet har studerat universitetspedagogik för att kunna stödja studenternas lärande på ett ändamålsenligt sätt. Samtliga lärare utbildas fortlöpande i att undervisa.

Forskningsbaserad utveckling av undervisningen

Undervisningen vid Helsingfors universitet utvecklas kontinuerligt och i denna utveckling drar vi nytta av forskningsdata. Utbildningsprogrammen får fortlöpande mångsidig information om studenternas lärande och studieframgångar som de kan dra nytta av när undervisningen utvecklas pedagogiskt.

Centret för universitetspedagogik (HYPE) vid Helsingfors universitet undersöker undervisningen och studenternas lärande inom alla olika vetenskapsområden och stöttar genom denna forskning samtliga fakulteter, hela universitetet och alla lärare i utvecklingen av undervisningen.

Möjligheter till kontinuerligt lärande

Helsingfors universitet erbjuder mångsidiga möjligheter till kontinuerligt lärande, vilket innebär att du kan studera och utvecklas ända från barndomen till ålderdomen, också vid sidan av arbetslivet. Ett stort utbud av forskningsdata och kunskap inom universitetets olika områden finns till alla intresserade målgruppers förfogande inom ramen för det öppna utbudet inom kontinuerligt lärande. De som precis blivit intresserade av universitetet och de som utexaminerats från Helsingfors universitet eller något annat universitet kan delta i våra talrika kurser. Via öppna eller kompletterande studier kan du lära dig ny vetenskapsbaserad kunskap på det sätt som är bäst för dig.