Öppna uni: Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i pedagogik.

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) undersöker människans utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella aspekterna av fostran och utbildning.

Studiehelheter och enskilda kurser inom pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Du kan avlägga enskilda kurser, grundstudiehelheten på 25 studiepoäng eller ämnesstudiehelheten på 35 studiepoäng.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

Se kurserna som har ordnats före mars 2021. 

I studierna får du lära dig om till exempel förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och samhällets perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling.

Grundstudierna i pedagogik Anmäl dig till varje kurs var för sig. Efter avslutad kurs ska studenten: känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisningförstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktörförstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, kultur och språkvara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildningkänna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning  Efter avslutat studieavsnitt ska studenten ha grundkunskaper om människans utveckling och hur utvecklingen påverkas bl.a. av biologiska, psykologiska och kulturella faktorergrundkunskaper om olika lärprocessergrundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende. Efter avslutat studieavsnitt kan studenten fungera målmedvetet, etiskt och konstruktivt i interaktionssituationerreflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet utgående från psykologisk och pedagogisk teori   Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens och utbildares kunskap och kompetensförstå processen undervisning–studier–lärandeförstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde,förstå undervisningens betydelse för uppfostran och få grundläggande insikt i frågor om etik och jämlikhet i undervisningkan studenten placera aktuella didaktiska frågeställningar i ett större pedagogiskt-historiskt och samhälleligt sammanhang Efter avslutat studieavsnitt: kan studenten på basis av aktuell didaktisk forskning planera och observera och reflektera över undervisning och lärande på olika utbildningsnivåerhar studenten grundläggande kunskap om vuxnas lärande och olika didaktiska metoderkan studenten granska allmän pedagogik och vuxenpedadoik ur ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv samt med avseende på social rättvisa. Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet. Efter avslutat studieavsnitt: förstår de studerande utgångspunkterna för pedagogisk kunskap,förstår de studerande pedagogisk forskning och dess grundläggande begrepp,förstår de studerande pedagogiska forskningsprocesser, problemställningar inom forskningen och metodiska lösningar,har de studerande förutsättningar för akademiska studier och för att utveckla ett undersökande tankesätt,har de studerande i praktiken bekantat sig med det pedagogiska vetenskapssamhället och forskningen vid den egna fakulteten   Kurserna är ordnade enligt följande

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

För att kunna avlägga ämnesstudierna i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda och godkända.

 

Ämnesstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Ämnesstudiehelhetens omfattning för studenter vid Öppna universitetet är 35 studiepoäng. Efter genomfört studieavsnitt har studenten: kännedom om vad som avses med non- kognitiva färdigheter och har en förståelse för vilken betydelse non- kognitiva färdigheter har för individen, för pedagogisk praxis, för social jämlikhet och för hållbar samhällsutvecklingkunskaper om hur non- kognitiva färdigheter utvecklas under individens livscykel, om samspelet mellan kognitiva och non- kognitiva färdigheter samt om hur non- kognitiva färdigheter operationaliseras. Studieavsnittets mål är att: syna utgångspunkterna och tillvägagångssätten i kvalitativ forskning med betoning på reflektion. studenten lär sig om centrala teman inom kvalitativ forskning, om forskningsetik och om forskningsprocessens olika skedenstudenten prövar på att planera och genomföra forskning (producera material). I studieavsnittet lär man sig också analys och tolkning samt utvärdering. studenten känner till kvalitativa tillvägagångssätt och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha.  De studerande förstår grunderna i statistisk slutledning, kan planera en kvantitativ undersökning och känner till de centrala frågorna inom anskaffning av material. De studerande kan också beskriva och analysera material med hjälp av statistiska redskap och kan rapportera resultaten. Efter genomfört studieavsnitt: känner studenten till olika grundbegrepp och kunna återge nyckelbegrepp i anknytning till utbildningsplanering och utvärderingkan studenten förklara centrala teorier, modeller och principer inom utbildningsplanering och utvärderingkan studenten självständigt planera en kurs eller en utbildningshelhet och kan visa hur modeller för utbildningsplanering och utvärdering kan tillämpaskan studenten ge konstruktiv respons till sina medstudenter på den individuellt planerade kursen eller utbildningsenheten. Efter genomfört studieavsnitt: känner studenten till hur utbildning förverkligas i olika typer av organisationerkan studenten kritiskt analysera pedagogisk verksamhet inom organisationer med stöd av erfarenheter och forskningsresultathar studenten reflekterat över pedagogikens roll i utvecklandet av såväl individernas professionalitet som den kollegiala verksamheten inom organsiationerförstår studenten vilken typ av utbildningsverksamhet som olika organisationer har behov av. Efter genomfört studieavsnitt: har studenten en förståelse för samtida utbildningspolitiska riktlinjer och aktuella frågor inom utbildning och undervisning. Efter genomfört studieavsnitt: förstår studenten vetenskapsteorins grunder, vetenskapligt tänkande och metodologiska frågeställningar med relevans för samhällsvetenskaperna, i synnerhet pedagogikenkan studenten kritiskt bedöma och diskutera pedagogisk forskning utgående från underliggande vetenskapsteoretiska antaganden samt reflektera över vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv. Efter genomfört studieavsnitt: har studenten bekantat sig med forskningsprocessen inom pedagogik, med litteratur inom området och med forskningsmetoder inom pedagogikhar studenten fördjupat sina kunskaper i att argumentera och skriva vetenskapligt Efter studieavsnittet kan de studerande: formulera en forskningsfråga inom det egna vetenskapsområdet,abstrakt analysera forskningsfrågan,de grundläggande principerna för anskaffning av pedagogiskt forskningsmaterial,grundligt och kritiskt välja forskningsmetoder framförallt för sin egen avhandling,analysera och tolka forskningsmaterial,skapa en skriftlig forskningsrapport,styra forskningsprocessen,välja ut och bedöma pedagogisk forskning som är av central betydelse för det egna forskningsarbetet,ge konstruktiv kritik för andra studenters kandidatavhandlingar muntligt och skriftligt,agera i enlighet med god vetenskaplig sed.
Titta in-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Titta in-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik. Efter avslutad kurs ska studenten:   känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning  vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning  känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning    Kurserna är ordnade enligt följande
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.