Universitetets ledning

Rektor Jari Niemelä vill framhäva universitets grundläggande uppgifter. 

– Mitt viktigaste mål är att höja universitetets forskning, undervisning och samhälleliga genomslagskraft till en ännu högre nivå, säger Niemelä.

Förutsättningen för detta är en välmående arbets- och studiemiljö och verksamhet med vi-anda.

– Vår mångfald är en resurs. Potentialen för att göra Helsingfors universitet till en ännu högklassigare miljö för lärande och toppforskning finns hos vår personal och våra studenter. Jag vill se till att vi har nycklarna till framgång. Jag vill alltså säkerställa arbetsro för alla vid universitetet och främja gemenskap och arbetshälsa, konstaterar Niemelä.

Ur universitets nuvarande strategi vill Niemelä lyfta fram rubriken, för den sammanfattar det mest centrala.

– ”Globalt inflytande genom samverkan” är den grundläggande idén bakom vår verksamhet, och den vill jag leva efter. För att uppnå detta mål måste universitet i enlighet med strategin vara en kreativ och internationell miljö för lärande och toppforskning. Det här betyder också att vi måste sätta studenten i fokus, säger Niemelä.

Niemelä siar om en ljus framtid för universitet.

– Universitetet har goda framtidsutsikter. Vi har en god grund för att bygga upp ett allt starkare Helsingfors universitet: kompetent och engagerad personal, entusiastiska och motiverade studenter och ändamålsenliga lokaler.

FD Jari Niemelä är professor i stadsekologi och har arbetat som direktör för Helsingfors institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) sedan början av 2018. År 2004–2017 var han dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Jari Niemelä är Helsingfors universitets 138:e rektor.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Rek­tors be­slut

Rektors beslut 2017- (på finska)

Rektors beslut 2010-2016 (på finska)

Kon­takt­upp­gif­ter

Jari Niemelä
tfn 02941 22211
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

 

Prorektor Sari Lindblom ansvarasområden är undervisning, studieärenden och studentantagning, Öppna universitetet, digitalisering, kvalitetsarbete och ärenden relaterade till universitetets bibliotek. Hon är även ställföreträdare för rektorn.

Ett av de centrala projekten under Lindbloms mandatperiod som prorektor är att överse följande skede av utbildningsprogramsreformen. Det är dags att granska hur väl de program som körde igång hösten 2017 fungerar, och vid behov görs justeringar utgående från erfarenheter och resultat. 

– Vi har ständigt samlat in data om studenternas framsteg och erfarenheter. Erfarenheterna har varit positiva och studierna har framskridit väl under det första året. Men det är viktigt att noggrant följa hur studierna framskrider för dem som inlett sina studier före hösten 2017 och valt att inte övergå till de nya utbildningsprogrammen. Vi försöker kontinuerligt reda ut vilka studier som motsvarar eller ersätter varandra.

På Lindbloms bord finns också att utarbeta betygsantagningens kriterier för varje studielinje som man kan söka till. På det hela taget förnyar antagningsreformen  antagningsleden till universitetet och ska vara genomförd 2020. Utöver urvalsprov utvecklas möjligheter att börja studera via studier vid Öppna universitetet eller på MOOC-kurser.

Även digitaliseringen främjas med projekt på flera nivåer.

– Utvecklingen inom det här området är så oerhört snabb att det är omöjligt att förutse hur digitaliseringssituationen kommer att se ut om fem år. Det som är uppenbart är att digitaliseringen är ett hjälpmedel, som vi utvecklar enligt behoven i vår verksamhet. I bästa fall kan den ta över rutinmässiga uppgifter vid Universitetsservicen och hjälpa forskare, lärare och studenter i deras arbete.

FD Sari Lindblom är psykolog och professor i universitetspedagogik. Hon var prorektor vid Helsingfors universitet också under det förra rektoratets mandatperiod 2017–2018, och direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE) 2004–2017.

Curriculum Vitae

Kontakt information

Prorektor
Sari Lindblom
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Prorektor Paula Eerola ansvarar för forskning, forskningsinfrastrukturer och forskarutbildning. Till hennes uppgiftsområde hör också innovationsverksamhet och företagssamarbete samt universitetets egen IT-service.

– Forskning är grunden för universitetets verksamhet och all övrig verksamhet tar avstamp i den. Min vision är ett universitet som är internationellt lockande både som forskarsamhälle och som forskningspartner samt verkar som en fyr för kunskap och bildning när det finländska samhället genomgår snabba förändringar.

I höst 2018 ligger Eerolas fokus på utvärdering av universitetets forskning.

– Utvärderingen är redan igång och bygger på tanken om utveckling genom utvärdering. Forskningsområdena jämförs inte sinsemellan utan nu går vi in på djupet i enheternas verksamhet och utvecklar den.

Att utvärdera forskningen är ett viktigt bakgrundsarbete med tanke på att det snart igen är dags att lägga upp en ny strategi för universitetet. Arbetet med den nya strategin påbörjas nästa år. Det ligger också på prorektorns bord att utveckla doktorsutbildningen och integrera innovations- och företagssamarbete allt bättre i universitets verksamhet.

Eerola påpekar att det är annorlunda att leda ett universitet än andra organisationer som bedriver forskning. Det har fastställts vissa resultatkrav på universitet, bl.a. i fråga om antalet examina, men universitetets uppgiftsfält är mycket bredare än så.

– Våra mångsidiga grundläggande uppgifter, dvs. forskning, undervisning och genomslagskraft i samhället, fastställs redan i universitetslagen. Universitetsgemenskapen präglas av kollegialitet, och akademiskt ledarskap är kollegialt ledarskap. Gemenskapen är mångstämmig och mångvetenskaplig.

FD Paula Eerola är professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet sedan 2008. Hon har också varit dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet år 2018 och direktör för Helsinki Institute of Physics (HIP) 2016–2017.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Hanna Snellmans ansvarsområde hör internationalitet, partnerskap, samverkan med samhället, alumnsamarbete, medelsanskaffning (i synnerhet internationell sådan) och det nationella kulturarvet.

– Mitt arbete styrs av ett starkt etos av gemenskap. Jag vill utveckla universitetets internationalitet och samverkan med samhället tillsammans med andra.

I början av sitt mandat vill Snellman särskilt lyfta fram de strategiska partnerskapen.

– Stockholms universitet och Pekinguniversitetet är Helsingfors universitets strategiska partner. Under den kommande femårsperioden borde detta samarbete ytterligare stärkas. Samtidigt måste vi bygga upp nya partnerskap, vilket alltid är en lång process.

Snellman vill fortsätta utveckla universitetssamarbetet på några nivåer och med många olika partner.

– Samarbete med intressentgrupper och partner är viktigt och måste utvecklas. Vi måste arbeta för att vi och våra partner ska ha en gemensam uppfattning om värderingar, mål och önskvärd praxis. Jag anser att det är viktigt att universitetet är lyhört både för sina samarbetspartner och för signaler från det omgivande samhället.

En av Snellmans uppgifter som prorektor är att värna om det nationella kulturarvet. Det är en uppgift som omfattar hela landet.

- Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som omspänner hela landet. Vi har verksamhet och enheter runt om i Finland. Universitetet måste tillföra någonting till sin omgivning, men också lyssna på det kringliggande samhället och föra en äkta dialog med det.

För Snellman är det en hjärtesak att få universitetets internationella personal att ta aktivare del i samverkan med samhället.

– Min ambition är att utveckla ett program för samverkan med samhället som är riktat till universitetets internationella personal. De har ofta erfarenhet av framgångsrikt alumnsamarbete, medelsanskaffning och samarbete med partner av olika slag. Flera av dem känner till stiftelser som erbjuder internationell finansiering. Många är också ivriga att snabbt bli en del av det finländska samhället. För vår samverkan med samhället är de ofta en nästan oanvänd resurs. Jag hoppas att den konstellationen ska förändras under de kommande fem åren.

FD Hanna Snellman har varit professor i etnologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Dekanus för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har hon varit 2017–2018 och prodekanus 2014–2016.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Tom Böhlings uppgiftsområde hör tvåspråkighetsfrågor, utveckling av campus, samhälleligt ansvar och en välmående universitetsgemenskap. Han koordinerar även samarbetet med en av universitetets betydande partner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I fråga om likabehandling och arbetarskydd fortsätter Böhling arbeta för att stärka jämlikhetens och jämställdhetens status som interna värdegrunder vid universitetet. Bland annat deltog universitetet i den nationella Jobbet diskriminerar inte-kampanjen i augusti 2018. 

– Mitt mål är att förbättra välmåendet vid universitetet. I denna breda helhet ingår bland annat arbetshälsa, studenthälsa och jämlikhetsfrågor. Välmåendet är vårt gemensamma ansvar och jag hoppas att hela universitetet antar utmaningen att förbättra det. Ju mer uppmuntrande och positiv atmosfären är, desto trevligare är det att vara verksam här. Då brukar också resultaten bli bättre.

I fråga om tvåspråkighet vill Böhling främja dess roll som en naturlig del av vardagen vid universitetet.

– Helsingfors universitet är det enda tvåspråkiga universitetet i Finland och det är ett trumfkort för oss.

Böhling planerar att gå igenom universitetets lokaler och fundera på hur alla vid universitetet kan göras delaktiga i utvecklingsarbetet.

– Att ständigt förbättra universitetets lokaler och säkerhet är en viktig del av campusutvecklingen. Det viktigt att veta vad arbetet förutsätter och hur lokalerna främjar kreativt och tryggt arbete. Jag kommer att fortsätta modernisera laboratorie-, studie- och kontorslokalerna så att de motsvarar nutida behov. Ett av universitetets viktiga strategiska mål är att stödja hållbar utveckling. För lokalernas del främjar vi målet genom att använda lokalerna så effektivt som möjligt.

Böhling vill själv vara en inspirerande och sparrande chef som sporrar personalen.

– Prorektorns uppgift är att förse personalen och studenterna med en sådan omgivning där det är så lätt som möjligt att arbeta och studera, beskriver han.

MD Tom Böhling har varit professor i patologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Enhetschef för Medicum vid Helsingfors universitets medicinska fakultet har han varit 2015–2018.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Kontaktuppgifter

Esa Hämäläinen
tel. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare
Liisa Hirvonen
tel. 02941 22396
liisa.hirvonen@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet