Universitetets ledning

Rektor Jari Niemelä vill framhäva universitets grundläggande uppgifter. 

– Mitt viktigaste mål är att höja universitetets forskning, undervisning och samhälleliga genomslagskraft till en ännu högre nivå, säger Niemelä.

Förutsättningen för detta är en välmående arbets- och studiemiljö och verksamhet med vi-anda.

– Vår mångfald är en resurs. Potentialen för att göra Helsingfors universitet till en ännu högklassigare miljö för lärande och toppforskning finns hos vår personal och våra studenter, konstaterar Niemelä.

Ur universitets nuvarande strategi vill Niemelä lyfta fram rubriken, för den sammanfattar det mest centrala.

– ”Globalt inflytande genom samverkan” är den grundläggande idén bakom vår verksamhet, och den vill jag leva efter. För att uppnå detta mål måste universitet i enlighet med strategin vara en kreativ och internationell miljö för lärande och toppforskning. Det här betyder också att vi måste sätta studenten i fokus, säger Niemelä.

Niemelä siar om en ljus framtid för universitet.

– Universitetet har goda framtidsutsikter. Vi har en god grund för att bygga upp ett allt starkare Helsingfors universitet: kompetent och engagerad personal, entusiastiska och motiverade studenter och ändamålsenliga lokaler.

FD Jari Niemelä är professor i stadsekologi och har arbetat som direktör för Helsingfors institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) sedan början av 2018. År 2004–2017 var han dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Jari Niemelä är Helsingfors universitets 138:e rektor.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Rek­tors be­slut

Rektors beslut 2017- (på finska)

Rektors beslut 2010-2016 (på finska)

Kon­takt­upp­gif­ter

Jari Niemelä
tfn 02941 22211
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

 

Prorektor Sari Lindholm är ställföreträdare för rektorn och fokuserar i sitt arbete på undervisning och lärande samt studentantagningar. Lindblom har tidigare varit professor i universitetspedagogik och direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE). Lindblom är psykolog till utbildningen.

– Till mina viktigaste uppgifter hör att verkställa reformen av utbildningsprogrammen och säkra dess kvalitet. Det har varit ett stort projekt att reformera utbildningsprogrammen. Nu är det viktigt att ge programmen tid att etableras och se till att de är fungerande för att säkerställa högklassigt lärande för studenterna. Vi samlar också ständigt in mångsidig respons av både studenter och lärare inför den kommande kvalitetsbedömningen av utbildningsprogrammen.

Ett annat viktigt fokusområde för Lindblom är att bygga upp olika leder för studentantagning vid universitetet.

– Det är viktigt att det finns många leder för att ta sig till universitetet. Utöver betygsantagning och urvalsprov behövs åtminstone öppna webbkurser (MOOC) och Öppna universitetsleden.

Undervisning via forskning

Lindblom har under hela sin karriär forskat i universitetets verksamhet, i såväl lärande och undervisning som utvärdering. Hon tänker fortsätta medverka i forskning också under tiden som prorektor.

– Jag tycker att jag har de bästa möjligheterna att lyckas som akademisk ledare när jag själv forskar aktivt.

Utvecklingen av kvaliteten på lärande och undervisning måste enligt Lindblom basera sig på forskning inom det aktuella vetenskapsområdet.

– Endast genom att beakta vetenskapsområdenas särdrag kan man planera och utveckla studie- och undervisningsmetoder som passar vart och ett av områdena bäst, konstaterar hon.

Curriculum Vitae

Kontakt information

Prorektor
Sari Lindblom
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Prorektor Paula Eerola ansvarar för forskning, forskningsinfrastrukturer och forskarutbildning. Till hennes uppgiftsområde hör också innovationsverksamhet och företagssamarbete samt universitetets egen IT-service.

– Forskning är grunden för universitetets verksamhet och all övrig verksamhet tar avstamp i den. Min vision är ett universitet som är internationellt lockande både som forskarsamhälle och som forskningspartner samt verkar som en fyr för kunskap och bildning när det finländska samhället genomgår snabba förändringar.

Paula Eerolas konkreta uppgifter inom den närmaste framtiden kommer att anknyta till bl.a. utvärdering av forskning och utveckling av forskarutbildning.

FD Paula Eerola är professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet sedan 2008. Hon har också varit dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet år 2018 och direktör för Helsinki Institute of Physics (HIP) 2016–2017.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Hanna Snellmans ansvarsområde hör internationalitet, partnerskap, samverkan med samhället, alumnsamarbete, medelsanskaffning (i synnerhet internationell sådan) och det nationella kulturarvet.

– Mitt arbete styrs av ett starkt etos av gemenskap. Jag vill utveckla universitetets internationalitet och samverkan med samhället tillsammans med andra.

– Samarbete med intressentgrupper och partner är viktigt och måste utvecklas. Vi måste arbeta för att vi och våra partner ska ha en gemensam uppfattning om värderingar, mål och önskvärd praxis. Jag anser att det är viktigt att universitetet är lyhört både för sina samarbetspartner och för signaler från det omgivande samhället.

– Min ambition är att utveckla ett program för samverkan med samhället som är riktat till universitetets internationella personal. De har ofta erfarenhet av framgångsrikt alumnsamarbete, medelsanskaffning och samarbete med partner av olika slag. Flera av dem känner till stiftelser som erbjuder internationell finansiering. Många är också ivriga att snabbt bli en del av det finländska samhället. För vår samverkan med samhället är de ofta en nästan oanvänd resurs. Jag hoppas att den konstellationen ska förändras under de kommande fem åren.

– Stockholms universitet och Pekinguniversitetet är Helsingfors universitets strategiska partner. Under den kommande femårsperioden borde detta samarbete ytterligare stärkas. Även möjligheter för nya partnerskap ska utredas och verksamheten systematiseras.

FD Hanna Snellman har varit professor i etnologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Dekanus för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har hon varit 2017–2018 och prodekanus 2014–2016.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Tom Böhlings uppgiftsområde hör tvåspråkighetsfrågor, utveckling av campus, samhälleligt ansvar och en välmående universitetsgemenskap. Han koordinerar även samarbetet med en av universitetets betydande partner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

– Mitt mål är att förbättra välmåendet vid universitetet. I denna breda helhet ingår bland annat arbetshälsa, studenthälsa och jämlikhetsfrågor. Välmåendet är vårt gemensamma ansvar och jag hoppas att hela universitetet antar utmaningen att förbättra det. Ju mer uppmuntrande och positiv atmosfären är, desto trevligare är det att vara verksam här. Då brukar också resultaten bli bättre.

– Att ständigt förbättra universitetets lokaler och säkerhet är en viktig del av campusutvecklingen. Jag kommer att fortsätta modernisera laboratorie-, studie- och kontorslokalerna så att de motsvarar nutida behov.

– Ett av universitetets viktiga strategiska mål är att stödja hållbar utveckling. För lokalernas del främjar vi målet genom att använda lokalerna så effektivt som möjligt.

MD Tom Böhling har varit professor i patologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Enhetschef för Medicum vid Helsingfors universitets medicinska fakultet har han varit 2015–2018.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Kontaktuppgifter

Esa Hämäläinen
tel. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare
Liisa Hirvonen
tel. 02941 22396
liisa.hirvonen@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet