Universitetets ledning

Rektor Jukka Kola vill att Helsingfors universitet ska bli ännu mer internationellt. Kola understryker att internationaliteten inte är ett självändamål utan ett sätt att få allt bättre undervisning och forskning till universitetet. Internationaliteten skulle tillföra universitetet nya tankar och arbetssätt.

– All vishet finns inte i Finland. Influenser utifrån kan vara avgörande för universitetets framgång, säger Kola.

Jukka Kola är belåten.

– Enligt en färsk rankning är Helsingfors universitet nu ett av världens hundra högst ansedda universitet.

Universitetet har mer än 30 internationella magisterprogram vars innehåll, attraktionskraft och synlighet måste förbättras. Det är endast den vägen som ansökningstrycket ökar, säger rektorn.

– Samtidigt som vi arbetar för världens bästa i synnerhet genom vår starka forskning och de lösningar som forskningen tar fram, måste vi satsa ytterligare på att utveckla undervisningen och lärandet – för studenternas bästa. I de strävandena har Lärarakademin en viktig roll.

Kola betonar att universitetets största och mest direkta samhälleliga genomslag och samhällssamverkan utgörs av de tusentals studenter som utexamineras varje år.

Jukka Kola har skött professuren i lantbrukspolitik sedan 1992 och sedan 2010 även uppdraget som prorektor på deltid. Kola var dekanus för Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 2004–2009.

Jukka Kola är Helsingfors universitets 137:e rektor.

Curriculum Vitae

Rektors beslut

Kontaktuppgifter

Jukka Kola
tfn 02941 22211
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Prorektor Sari Lindblom är ställföreträdare för rektorn och kommer främst att arbeta med genomförandet av utbildningsreformen Stora hjulet och digitaliseringen av undervisning och lärande. Till hennes uppgifter hör också kvalitetsarbete, biblioteksfrågor och öppen universitetsundervisning. Lindblom har tidigare varit professor i universitetspedagogik , prodekanus för Pedagogiska fakulteten och direktör för Centret för universitetspedagogik HYPE. Lindblom är psykolog till utbildningen.

– Till mina viktigaste uppgifter hör att lotsa utbildningsreformen Stora hjulet i hamn. De nya undervisningsprogrammen och examensfordringarna är ett stort projekt, men jag tror att resultatet kommer att bli lyckat. Jag kommer också att följa noga om man uppnår goda läranderesultat.

Ett annat viktigt fokusområde är att främja digitaliseringen av undervisning och lärande.

– Digitala verktyg har redan använts vid universitetet på många intressanta sätt. Kunskaper och erfarenheter av digitaliseringens möjligheter när det gäller studierna måste kartläggas aktivt hela tiden för att digitaliseringen ska utvecklas på ett ändamålsenligt sätt, påpekar Lindblom.

Undervisning via forskning

Lindblom har under hela sin karriär forskat i i lärande, undervisning och bedömning vid universitetet. Hon tänker fortsätta medverka i forskning också under tiden som prorektor.

- Jag tycker att man har de bästa möjligheterna att lyckas som akademisk ledare när man själv forskar aktivt.

Utvecklingen av kvaliteten på lärande och undervisning måste enligt Lindblom basera sig på forskning inom det aktuella vetenskapsområdet.

- Endast genom att beakta vetenskapsområdenas särdrag kan man planera och utveckla studie- och undervisningsmetoder som passar vart och ett av områdena bäst, konstaterar Sari Lindblom.

Curriculum Vitae

Kontakt information

Prorektor
Sari Lindblom
sari.lindblom@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Jouko Väänänen blir prorektor för ett år från och med 1.8.2017. Anställningen är på heltid och slutar 31.7.2018.

– Universitetet genomgår stora förändringar. Utbildningsreformen är klar för inkörning, och samtidigt blir fakulteterna institutionslösa. Vi måste stabilisera universitetets ekonomi och vänja oss vid den nya Universitetsservicen, säger Väänänen.

Väänänen har åtminstone tre teman som han vill främja: spetsforskning, universitetets internationalisering och ändamålsenlig digitalisering.

– Jag ser Helsingfors universitet framför allt som ett europeiskt toppuniversitet. Konkurrensen om toppforskare och forskningsfinansiering är hård och även studenterna väljer sin studieplats från ett internationellt utbud, säger han.

Internet, digitaliseringen och sociala medier har väsentligt förändrat vår omvärld, säger Väänänen.

– Öppna publikationsformer utmanar den traditionella publikationsverksamheten, likaså utmanar webbundervisningen traditionella undervisningsformer som t.ex. föreläsningar, laborationer och fältarbete. Men jag tror nog också på kontaktundervisning.

Curriculum vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Jouko Väänänen
jouko.vaananen@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Naturintresset gjorde att prorektor Pertti Panula kom i kontakt med forskning och Helsingfors universitet, närmare bestämt Tvärminne zoologiska station.    

– Jag har alltid haft naturen som hobby och i Tvärminne hade jag under gymnasietiden möjlighet att lära känna forskare på området. Tvärminne är fortfarande en viktig plats för mig.

I Tvärminne kom Panula, som växte upp i ett helfinskt hem, i kontakt med svenskan. I dag hör också tvåspråkighetsfrågorna till hans ansvarsområde som prorektor.  

Till Panulas områden hör dessutom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, samverkan med samhället, universitetets regionala verksamhet, samarbetet med HNS och Helsingforsalliansen.

De nordiska länderna kan påverka tillsammans

Inom samhällspåverkan är det viktigt att forskningsrön läggs till grund för beslutsfattandet och att frågor som är aktuella i samhället beaktas i universitetets strategi. Universitetet vill vara en viktig samarbetspartner för regionala aktörer och företag. Panula vill framhäva svenskans ställning vid universitetet särskilt med tanke på det nordiska samarbetet som språket ger möjlighet till.

– De nordiska länderna är i många fall en förebild i Europa och i världen. Även om de nordiska länderna var för sig är kuriositeter internationellt sett, kan de tillsammans vara inflytelserika.

Panula sköter prorektorskapet på deltid. Han är också svenskspråkig professor i biomedicin och forskningsledare vid Centrum för neurovetenskaper, där hans forskningsgrupp leder verksamheten vid en enhet som bedriver zebrafiskforskning och undersöker histaminreceptorblockerares inverkan på hjärnan i behandlingen av alkoholism. Av de preliminära undersökningarna har det framgått att H3-receptorblockerare för histamin gör att råttor och möss dricker mindre alkohol och att välbehaget som alkoholen ger upphov till minskar.

Enligt Panula skulle det vara fullt möjligt att ta i bruk H3-receptorblockerare i behandlingen av alkoholism hos människor. Det behövs dock beteendeterapi parallellt.

Curriculum vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Pertti Panula
pertti.panula@helsinki.fi
PB 33 (Universitetsgatan 4)
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Jessica Ruotsalainen
tfn 02941 57664
jessica.ruotsalainen@helsinki.fi

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Kontaktuppgifter

Esa Hämäläinen
tel. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare
Liisa Hirvonen
tel. 02941 22396
liisa.hirvonen@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet