Studier och studielivet vid teologiska fakulteten

Teologin har många ämnesområden och forskningsmetoder. Studierna erbjuder en begreppsapparat och mångsidiga infallsvinklar som verktyg för förståelse och kritisk analys.
Hur känns det att studera vid teologiska fakulteten?

Studierna ger dig goda förutsättningar att förstå samband mellan religion, samhälle och kultur i den globala världen och gestalta frågorna i ett tidsperspektiv.

Under studierna lär du dig också t.ex. att arbeta enskilt och i grupp och du utvecklar dina IT- och interaktionsfärdigheter. Examen lär dig att tolka information och ger dig kunskaper i informations- och kommunikationsteknik och förutsättningar för vetenskapligt arbete.

Du kan genomföra en del av dina studier på engelska. Studier utomlands är också ett utmärkt tillfälle att stärka dina språkkunskaper. Du lär dig om andra kulturer, skapar internationella kontakter och vidgar dina vyer i fråga om både dina studier och ditt liv. Du får dessutom internationell erfarenhet som du har nytta av i arbetslivet.

Ämnesområden och studieinriktningar

Ämnesområden

Utbildningen bygger på högklassig forskning som bedrivs inom följande fem ämnesområden vid fakulteten:

Forskningen undersöker på ett mångsidigt och mångvetenskapligt sätt bl.a. den europeiska religiositetens rötter, möten mellan religioner, teologins och religionens inflytande på det moderna västerländska tänkandet, kulturen och samhället, religionens roll i förhållande till individers och samhällens välfärd samt förändringar i religiositeten i Finland, Europa och globalt. Många av kandidatprogrammets och magisterprogrammets studieavsnitt och studiehelheter är ett samarbete mellan ämnesområden.

Val av studieinriktning

Utbildningsprogrammen i teologi och religionsforskning har särskilda studieinriktningar för studenter som vill specialisera sig. Den som söker sig till pedagogiska studier för lärare väljer inriktningen religionspedagogik och fostran, och den som söker sig till arbetsuppgifter inom kyrkor och religiösa samfund väljer inriktningen teologisk yrkesverksamhet. Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie kandidatexamen, som tillsammans med magisterexamen i teologi ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inriktningen för religionspedagogik och fostran utbildar ämneslärare i religion. Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som lärare i evangelisk-luthersk religion och i ett annat undervisningsämne.

Studentlivet

Studielivet består av mycket mer än bara studier. Bekanta dig med studentorganisationens TYT verksamhet och kom med!