Behörighet

Teologie magisterexamen kan ge behörighet att arbeta som ämneslärare i religion eller behörighet för en befattning inom den evangelisk-lutherska kyrkan.
Lärarbehörighet, behörighetskrav i undervisningsämnet för ämneslärare i religion

Det finns två sätt att få behörighet att undervisa i religion som ett andra undervisningsämne i grundskolan och gymnasiet:

  1. För den som studerar till ämneslärare rekommenderas grund- och ämnesstudier i allmän teologi (60 sp). Studierna går att genomföra under ett läsår: grundstudierna ordnas under höstterminen och ämnesstudierna under vårterminen.
  2. Man kan också få behörighet i undervisningsämnet genom att genomföra de teologiska grundstudierna (60 sp) och 10 sp teologiska ämnesstudier i vilka ingår ett proseminarium, totalt 70 sp. Det tar åtminstone två läsår att genomför de teologiska grundstudierna och de nödvändiga ämnesstudierna.

Det finns två sätt att få behörighet att undervisa i religion som ett första undervisningsämne i gymnasiet:

  1. Genom att genomföra grund- och ämnesstudierna i allmän teologi (60 sp) och de fördjupade studierna i ett teologiskt ämne (40 sp), utan pro gradu-avhandlingen men med ett lärdomsprov (40 + 20 sp), totalt 120 sp.
  2. Genom att genomföra de teologiska grundstudierna (60 sp) och 10 sp teologiska ämnesstudier i vilka ingår ett proseminarium, totalt 70 sp, och de fördjupade studierna i ett teologiskt ämne (40 sp), utan pro gradu-avhandlingen men med ett lärdomsprov (40 + 20 sp), totalt 130 sp.

Motsvarighetsintyget är ett intyg över att de genomförda universitetsstudierna motsvarar de studier som krävs av en ämneslärare i ett undervisningsämne i grundskolan eller gymnasiet. I regel behöver du ett motsvarighetsintyg efter att du har utexaminerats och t.ex. söker till fristående pedagogiska studier för lärare eller när du har studerat ett nytt undervisningsämne.

Teologiska fakulteten utfärdar motsvarighetsintyg som gäller studier i evangelisk-luthersk och katolsk religion. Studierna ska ha genomförts vid Helsingfors universitets teologiska fakultet.

Man ansöker om motsvarighetsintyg med via e-post metsatalo-student@helsinki.fi.

Motsvarighetsintyget kostar 126 euro. Avgiften grundar sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009). Avgiften faktureras i efterhand per post. Fakturan skickas till den adress som meddelats i begäran om motsvarighetsintyg. Motsvarighetsintyget kan avhämtas hos Teologiska fakulteten eller så kan intyget på begäran postas till den angivna adressen. Post- och expeditionsavgiften är 3 euro.

Motsvarighetsintygets leveranstid är cirka två veckor (undantaget sommaren och jultiden).

Behörighet för befattningar inom evangelisklutherska kyrkan

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om universitetsexamina.

I examen ska följande studier ingå:

  1. Studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen.
  2. Studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng i åtminstone två av språken, varav det ena grekiska eller, om examen ger behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk.
  3. En helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

Om en person har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (464/1998) ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem behörighet för prästämbetet.

I examen ska följande studier ingå:

  1. Studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande minst 10 studiepoäng i åtminstone ett av dessa språk.
  2. Studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, i vilka kan ingå studier i klassiska språk, samt religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov.
  3. En helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.